Download
vod do poji t n 5 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÚVOD DO POJIŠTĚNÍ 5 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÚVOD DO POJIŠTĚNÍ 5

ÚVOD DO POJIŠTĚNÍ 5

160 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ÚVOD DO POJIŠTĚNÍ 5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ÚVOD DO POJIŠTĚNÍ 5 POJISTNÉ PLNĚNÍ (NÁHRADY)

 2. POJISTNÉ PLNĚNÍ DEF: náhrada, kterou poskytne/zaplatí (v určité podobě/výši a čase) pojistník pojištěnému v případě, že dojde k pojistné události. Má dvě podoby: • Naturální (lékařská či právní asistence, odtah a oprava vozidla atd.) • Peněžní (náhrada škody u pojištění majetku a odpovědnosti, či výplata pojistného plnění u pojištění kryjící abstraktní potřeby – úraz, důchodové nemocenské apod.) Výše náhrady je dána pojistnými podmínkami a zásadami likvidace konkrétní pojistné události

 3. FORMY POJIŠTĚNÍ Pojistná částka = veličina výše (či horní hranice) pojistného plnění ČLENĚNÍ POJISTNÉHO PLNĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA POMĚRU ODŠKODNĚNÍ A VÝŠE ŠKODY: • POJIŠTĚNÍ OBNOSOVÁ (SUMOVÁ) • POJIŠTĚNÍ ŠKODOVÁ (ZÁJMOVÁ)

 4. 1. POJIŠTĚNÍ OBNOSOVÁ (SUMOVÁ) Při pojistné události se vyplácí pojistné plnění ve výši pojistné částky (celé, nebo dohodnutého podílu), aniž se zjišťuje skutečná výše (obvykle abstraktní) potřeby. Náhrada je tak nezávislá na výši škody, která je obtížně vyčíslitelná. Příkladem je pojištění na riziko dožití, smrti, invalidity, pracovní neschopnosti apod., kde se vyplácí předem v pojistné smlouvě pevně stanovená pojistná částka

 5. 2. POJIŠTĚNÍ ŠKODOVÁ (ZÁJMOVÁ) Pojistná náhrada/plnění závisí na konkrétní výši škody, kdy je náhrada vždy menší, nejvýše rovna výši škody. Jejím účelem je náhrada vzniklé škody, vyjádřená intenzitou náhrady i pojistné plnění i = ------------------------ škoda Varianta i = 100% … plné pojištění Varianta i < 100% … podpojištění Varianta i > 100% neexistuje, protože smyslem pojištění není výdělek pro pojistníka

 6. FORMY ŠKODOVÉHO (ZÁJMOVÉHO) POJIŠTĚNÍ • Ryzí zájmové pojištění; • Pojištění na první riziko; • Pojištění na plnou hodnotu

 7. RYZÍ ZÁJMOVÉ POJIŠTĚNÍ • V pojistné smlouvě je klausule, podle které pojistník kryje pojištěnému celou škodu bez ohledu na to, jak je vysoká, když je dopředu její maximální výše známá. Intenzita pojistné ochrany (i = 1). Příklad: pojištění skel ve vozidle, KASKO. Je to výjimečná forma

 8. POJIŠTĚNÍ NA PRVNÍ RIZIKO • V pojistné smlouvě je klausule, podle které pojistník kryje pojištěnému škodu sice v plné výši, ale jen do určité sjednané horní hranice pojistného plnění. Příklad: v rámci pojištění domácnosti jsou kryty malé škody podle toho, na jakém spotřebiči vznikly (žehlička, pračka atd.), ale jen do hranice např. 200 tis. kč

 9. POJIŠTĚNÍ NA PRVNÍ RIZIKO pojistné plnění

 10. POJIŠTĚNÍ NA PLNOU HODNOTU • V pojistné smlouvě je klausule, podle které pojistník kryje pojištěnému škodu v plné udané hodnotě, či se dohodnou na plnění nižším (podpojištění). • Modifikací je pojištění na časovou hodnotu, respektující fyzické a morální opotřebení pojištěné věci. Příkladem je pojištění majetku.

 11. POJIŠTĚNÍ NA PLNOU HODNOTU Průběh krytí škody při pojištění na plnou hodnotu POJISTNÉ PLNĚNÍ POJISTNÁ HODNOTA POJISTNÁ ČÁSTKA ŠKODA