1 / 32

Interaction Design

Interaction Design. Karin Andersson Niklas Kihl-Forsberg Stefan Norberg Oskar Wenneling. Innehåll. Resultat Metodarbete Lärdomar. Resultat. Monokrom 94 × 96 pixlar. Resultat. Resultat. Resultat. Resultat. Resultat. Resultat. Resultat. Resultat. Hur funkar det?

carver
Télécharger la présentation

Interaction Design

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Interaction Design Karin Andersson Niklas Kihl-Forsberg Stefan Norberg Oskar Wenneling

 2. Innehåll • Resultat • Metodarbete • Lärdomar

 3. Resultat • Monokrom 94×96 pixlar

 4. Resultat

 5. Resultat

 6. Resultat

 7. Resultat

 8. Resultat

 9. Resultat

 10. Resultat

 11. Resultat • Hur funkar det? • Vi har delat upp färddatorns funktioner i subgrupper för att ge användaren en bra överblick • När man vrider på vridhjulet så kommer färddatorn upp i den vänstra displayen • All information som vanligtvis visas där försvinner temporärt • Genom att vrida på hjulet går man igenom grupper och subgrupper • När man slutar vrida är den senaste funktionen den ”valda” och står kvar i den högra displayen • Den vänstra displayen återgår till normalläget

 12. Resultat • Fördelar med vår design: • Den är lätt att lära sig • Vi har valt att bara ändra på färddatorns interaktionssätt och inte flytta/ändra annat • Innehåller bara det nödvändiga • Byggd för att inte distrahera användaren i onödan • Väldigt lättöverskådlig • Förkortningarna hjälper till att visa var man är i systemet

 13. Resultat • Högupplöst 319×319 pixlar

 14. Resultat

 15. Resultat

 16. Resultat • Vi har delat upp informationen i olika färgkoder: • Varningsmeddelanden: röd • Aktiv meny: grön • Passiv information: ljusblå (ser ut som vit) • Tydligare grupperingar

 17. Spaken • Vi valde att inte ändra på spakens funktioner eller interaktionssätt • Ingen större fördel i interaktionen genom att ändra • I så fall: mer omfattande ändringar • Lång tradition inom Volvo

 18. Metodarbetet • Divergens Transformation Konvergens • Information klassifikation 4. Sammanställning 5. Prototyping • Intervjuer • Lo-fi skisser

 19. Metodarbetet • Information klassifikation • Input: färddatorns alla funktioner • Förväntad output: få en bättre överblick, hitta grupper och subgrupper • Genomförande: alla funktioner skrivna på post-it lappar; gruppering och strukturering Tid sedan start

 20. Metodarbetet

 21. Metodarbetet • Information klassifikation • Output: två olika sorteringar, en med ”naturliga” grupper och en efter vad vi tyckte var viktigt • Reflektioner: • Metoden hjälpte oss att få en bra överblick och det var lätt att gruppera • Svårigheten är fortfarande att förstå vad alla funktioner gör • Naturlig och bra start

 22. Metodarbetet • Intervjuer • Input: färddatorns alla funktioner, vårt resultat från information klassifikation • Förväntad output: andras tankar och idéer, låta mer erfarna bilförare rangordna funktionerna • Genomförande: Semistrukturerade intervjuer där fem intervjuobjekt fick klassificera och rangordna funktioner

 23. Metodarbetet • Intervjuer • Output: Intervjuobjektens sorteringar, tankar och funderingar • Reflektioner: • Metoden hjälpte oss att göra en ”verklighetscheck”, att se att de funderingar och åsikter också gäller andra • Främst negativa aspekterna vi har fått bekräftade • Bra för att vi har fått många subjektiva åsikter om färddatorn.

 24. Metodarbetet • Lo-fi skisser • Input: färddatorns alla funktioner, resultat från föregående metoder • Förväntad output: Olika sätt att visualisera information för att få en jämförelse av olika idéer • Genomförande: enkla skisser på papper

 25. Metodarbetet

 26. Metodarbetet • Lo-fi skisser • Output: enklare prototyper • Reflektioner: • Bra sätt att få en känsla av hur den färdiga produkten ska se ut • Bra att kunna visualisera sina tankar för andra • Vi hittade gemensamma nämnare som förmedlar informationen på ett tydligt sätt

 27. Metodarbetet • Sammanställning (card sort) • Input: resultat från våra tre divergerande metoder • Förväntad output: semifärdiga förslag som är bedömnings- och utvecklingsbara • Genomförande: diskussion och ytterligare skissning

 28. Metodarbetet • Sammanställning (card sort) • Output: olika förslag på grafiska lösningar • Reflektioner: • Vi kunde jämföra våra olika förslag och välja några som vi tyckte var lämpliga • Om vi hade haft mer tid hade vi utvecklat varje förslag fullt ut. Nu valde vi ett, och satsade på det

 29. Metodarbetet • Prototyping • Input: vårt valda koncept • Förväntad output: ett färdigt designförslag • Genomförande: ett antal prototyper skapades för att testa känslan av systemet. Bara en prototyp gick vidare.

 30. Metodarbetet

 31. Metodarbetet • Prototyping • Output: vårt färdiga förslag • Reflektioner: • Mycket lätt att se om ett förslag funkade eller ej när det väl kom in i datorn (pixel-begränsningar och menytydligheter) • Scroll-hjulet användes som vridspaken för att simulera den riktiga spaken

 32. Metoder igen… • Metoderna ändras under tiden • Från början hade vi andra förslag, men allt eftersom arbetet framskred förstod vi att vi behövde andra metoder än de valda • Varför valde vi just dessa? • Vissa metoder ”födde” andra • Input/output stämde överens

More Related