Download
rod jmenn n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ROD JMENNÝ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ROD JMENNÝ

ROD JMENNÝ

207 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ROD JMENNÝ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ROD JMENNÝ

  2. Rod přirozenýRod gramatický

  3. Rod přirozený • Uplatňuje se u živých bytostí • osoby mužského rodu – maskulina • osoby ženského rodu – feminina • nedospělí jedinci– neutra • Vyjadřuje se • pomocí heteronomních dvojic • muž – žena • kráva - býk • sestra – bratr… • přechylováním • učitel – učitelka • žák – žákyně • dělník – dělnice)

  4. Rod přirozený • Některá substantiva mají pouze jeden rod • automechanik • drbna • blbec • lenoch • miláček • krejčí – švadlena

  5. Rod gramatický • Je odvozen od rodu přirozeného • Je určován u podstatných jmen (substantiva) přídavných jmen (adjektiva)dobrý-dobrá-dobré zájmen (pronomina)ten-ta-to některých číslovek (numeralia)druhý-druhá-druhé jmenné tvary slovesné (verba)pracoval/a/o jsem • Substantiva jsou gramatickým rodem dělena na maskulina životná/animata, neživotná/unanimata, feminina, neutra • Každý rod má své paradigma (vzory) • Rod gramatický a přirozený se však nemusí krýt Koncovky –tel, -ec (ukazatel, činitel, ledoborec,..) Ryby a výrobky z nich (sledi/sledě, uzenáči/uzenáče,..) Hračky znázorňující živé bytosti (draci/draky, panáky/paňáci,…)

  6. Kolísání rodu substantiv • Kolísání může být způsobeno nízkou frekvencí výskytu slov, nebo rozdílným rodem v dialektu (regionální rozdíly česko-moravské) • MASKULINA/FEMININA- bronz, kredenc, esej, hřídel, kyčel, troubel, příčel, příčel,… • MASKULINA/FEMININA/NEUTRA- rukojmí • FEMININA/NEUTRA- ralley

  7. Kolísání substantiv zakončených na -el • Substantiva kolísají mezi maskuliny/femininy (stroj/píseň) • Přiklánějí se spíše k mužskému, nebo ženskému rodu? A nejsou tímto kolísáním ovlivněna i další substantiva končící na –el, mající ustálený gramatický rod? • Způsob a prostředky: • Retrográdní slovník (Izrael, jetel, pantofel-M; čepel, petržel-F) • Většina substantiv v maskulinu- očekávání: příklon k muž.rodu • rozdílné pády u M/F: 7. pád sg. strojem/písní; 2. pád pl. strojů/písní, 3. pád pl. strojům/písním, 7.pád pl. stroji/písněmi • Korpus, Google

  8. Výsledky • HŘÍDEL: Kolísání je poměrně v rovině. Lehce převládá M • KYČEL: Převládá znatelně F • SVÍZEL: V M- rostlina, v F- problém. Užíváno spíše ve významu „problému“ v obou rodech • PÍŠTĚL, PŘÍČEL, TROUBEL- v současné mluvnici málo užívána, nelze tudíž určit, který rod převládá. • IZRAEL, PANTOFEL, JETEL- mluvnický rod maskulinum. • ČEPEL, PETRŽEL- mluvnický rod femininum • Zajímavé je, že vůbec existuje kolísání rodu u těchto substantiv s rodem ustáleným!

  9. Literatura Retrográdní slovník současné češtiny, Praha: Akademia, 1986 Český národní korpus- SYN2000. Ústav českého národního korpusu FF UK, Praha 2000. http://www.korpus.cz Internetový vyhledávač: www.google.com Šmilauer, Vladimír: Nauka o českém jazyku