1 / 24

Voorlichting StuC verhuizing

Voorlichting StuC verhuizing. Programma. Voorlichting StuC verhuizing. geschiedenis Het nieuwe gebouw Ruimtes in het gebouw Criteria voor het gebruik Planning van de verhuizing. Vragen?. Adviescommissie. Behandelt de aanvragen Geeft advies aan de Toewijzingscommissie. Leden:

cayla
Télécharger la présentation

Voorlichting StuC verhuizing

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Voorlichting StuC verhuizing Voorlichting verhuizing StuC

 2. Programma Voorlichting StuC verhuizing • geschiedenis • Het nieuwe gebouw • Ruimtes in het gebouw • Criteria voor het gebruik • Planning van de verhuizing. • Vragen? Voorlichting verhuizing StuC

 3. Adviescommissie • Behandelt de aanvragen • Geeft advies aan de Toewijzingscommissie. Leden: • Afgevaardigde ASVA Studentenunie (= voorzitter) • Eline Bötger • Raphaël Hoogvliets Toewijzingscommissie maakt definitieve beslissing over de toewijzing volgens de vastgestelde richtlijnen naar aanleiding van het advies van de Adviescommissie Voorlichting verhuizing StuC

 4. Geschiedenis Voorlichting verhuizing StuC

 5. Het nieuwe gebouw Locatie: Diamantslijperij Roeterseiland Voorlichting verhuizing StuC

 6. Het gebouw Voorlichting verhuizing StuC

 7. Het gebouw Kantoor/vergader/les Vide theater Vide muziekzaal studentenorganisaties 1e Verdieping Voorlichting verhuizing StuC

 8. Foto’s huidige situatie Voorlichting verhuizing StuC

 9. Studentencentra in andere steden • Groningen 350 m2 13 so’s • Twente 890 m2 16 so’s • Utrecht 480 m2 25 so’s • Leiden 300 m2 42 so’s incl. sv’s • Tilburg 630 m2 40 so’s • Eindhoven 730 m2 24 so’s incl. sgv’s • Amsterdam 775 m2 28 so’s Voorlichting verhuizing StuC

 10. Beschikbare ruimtes • 19 ruimtes in het pand. • 4 vergaderruimtes voor stucbewoners. • Een ontspanruimte c.q. grote vergaderruimte • Per verdieping een keukenvoorziening. Voorlichting verhuizing StuC

 11. Werkruimtes • Exclusieve vaste ruimte • Gedeelde vaste ruimte • Flexplekken Voorlichting verhuizing StuC

 12. Standaardgebruikskosten € 100,- • Toegang tot de Flexplek + computers • Standaard 100 uur vergaderruimte per jaar • Gebruik informele ruimte (binnen urenkrediet) • StuC Wifi internetaansluiting • Gebruik informele vergaderhoeken (vrij via intekenlijst) • Opbergkast/archiefkast • Gebruik van de keukenvoorzieningen • Printkosten €0.05 Voorlichting verhuizing StuC

 13. Flexplek • Computers via StuC. • € 100,- per jaar voor Standaardgebruikskosten • Gebruik van kast/archiefkast Voorlichting verhuizing StuC

 14. Gedeelde vaste ruimte • Kamers gedeeld met 2 à 3 à 4 verenigingen € 100,- per jaar voor standaardgebruikskosten + € 8,- per m² / aantal verenigingen (ruimtes zijn ongeveer 16 m²)  € 128,- / aantal verenigingen Optioneel: - Vaste internetaansluiting € 415,- - Vaste telefoonaansluiting € 167,- Voorlichting verhuizing StuC

 15. Exclusieve vaste ruimte • Kamers exclusief voor één vereniging € 100,- per jaar voor standaardgebruikskosten + € 8,- per m² (ruimtes variëren qua grootte) Optioneel: - Vaste internetaansluiting € 415,- - Vaste telefoonaansluiting € 167,- Voorlichting verhuizing StuC

 16. Niet gerelateerd zijn een specifieke opleiding of faculteit. • Geen winstoogmerk hebben. • Biedt de organisatie ontplooiingsmogelijkheden voor de student aan de UvA • Gebruikers zijn hoofdzakelijk UvA studenten • Kan de aanvrager de noodzaak van huisvesting aan de hand van het beleidplan aantonen • Is de organisatie al langer dan 1 jaar actief en heeft het een adequate financieel en inhoudelijk verslag van het afgelopen jaar? • Rechtspersoonlijkheid (stichting of vereniging) StuC-bewoner criteria Voorlichting verhuizing StuC

 17. Extra voorwaarden StuC-bewoner • Respecteren huishoudelijk reglementen • Deelnemen aan opening seizoensborrel • Deelnemen aan zomer BBQ • Input leveren voor de website • Deelnemen aan corvee keukens (?) • Deelnemen aan maandelijkse schoonmaakdag (?) Voorlichting verhuizing StuC

 18. Criteria Flexruimte • StuC bewoner (zie StuC-bewoner criteria) • Beginnende organisaties • Organisaties met piekmomenten • Geen intensief bestuur • Grote mate van flexibiliteit Voorlichting verhuizing StuC

 19. Criteria gedeelde vaste ruimte • UvA bestuursbeurs • Herkenningspunt voor leden is gewenst • Frequent overleg noodzakelijk • Mindere mate van mobiliteit Voorlichting verhuizing StuC

 20. Criteria exclusieve vaste ruimte • Fulltime bestuursbeurs • Belangrijk voor de UvA • Balie functie • Niet mobiel • Te groot Voorlichting verhuizing StuC

 21. Gezamenlijke voorzieningen • Keuken • Vaatwasser  Ja of nee? • Corvee • Ploegen? • Roosters? • Wie verantwoordelijk? Voorlichting verhuizing StuC

 22. Aanvraag • Ieder jaar dient er een aanvraag worden gedaan. • De adviescommissie zal deze voor het begin van het nieuwe studiejaar toetsten. • Naar aanleiding van dat advies zal de toewijzingscommissie beslissen of een vereniging wel of niet een plaats krijgt in het pand. Voorlichting verhuizing StuC

 23. Planning van de verhuizing • Rondleidingen in het nieuwe pand zaterdag 12 maart 10.00 uur opgeven op verhuizingstuc@asva.nl. • Aanvraagformulier binnenkort asva.nl onder het kopje verenigingen. • Indienen aanvraag voor vrijdag 15 april. • Toewijzing van de adviescommissie vrijdag 13 mei • Verhuizing vanaf november, begin februari 2012 moet alles verhuist zijn. Voorlichting verhuizing StuC

 24. Vragen? Voorlichting verhuizing StuC

More Related