1 / 21

אקדמיה ותעשייה שיתוף פעולה בנושאי איכות – יש עתיד?

אקדמיה ותעשייה שיתוף פעולה בנושאי איכות – יש עתיד?. כנס איכות בגליל "תורת האיכות - הלכה ומעשה" 27 במאי, 2008. מבוא. ההרצאה תציג את דעתי האישית. אין בהרצאה זאת כדי לייצג גורם או גוף מסוים ו/או דעותיהם. אתמקד ביחסי גומלין בין האקדמיה והתעשייה בכלל ובתחום מדעי האיכות בפרט. בהעדר משאבי טבע

cecily
Télécharger la présentation

אקדמיה ותעשייה שיתוף פעולה בנושאי איכות – יש עתיד?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. אקדמיה ותעשייהשיתוף פעולה בנושאי איכות – יש עתיד? כנס איכות בגליל "תורת האיכות - הלכה ומעשה" 27 במאי, 2008

 2. מבוא ההרצאה תציג את דעתי האישית. אין בהרצאה זאת כדי לייצג גורם או גוף מסוים ו/או דעותיהם. אתמקד ביחסי גומלין בין האקדמיה והתעשייה בכלל ובתחום מדעי האיכות בפרט.

 3. בהעדר משאבי טבע מנועי הצמיחה של הכלכלה הישראלית הם ההייטק והטכנולוגיה

 4. הבסיס להייטק וטכנולוגיה ייחודית הוא ההון האנושי הנוצר ע"י חינוך, השכלה ומחקר

 5. חוסן לאומי = תשתית מדעית טכנולוגית

 6. יעדיהם של המוסדות האקדמיים בישראל: טיפוח המצוינות האקדמית והמחקר המדעי רב גוניות והשילוב הבין תחומי ביצוע המחקר המדעי הוראה והכשרת חוקרים

 7. תפקידיהם של הגורמים במשק: האקדמיה עוסקת במחקר בסיסי/תיאורטי ובהכשרת חוקרים התעשייה מיישמת את המחקרים לתועלת כלכלית המדינה תומכת באקדמיה לביצוע מחקר בסיסי ותומכת בפיתוח ההון האנושי

 8. מקור לרעיונות חדשים מחקר בסיסי דיאלוג בין האקדמיה לתעשייה? מחקר יישומי פתרונות ייחודיים לבעיות צרכים/בעיות

 9. מימון המחקר מקור: מוסד שמואל נאמן והלמ"ס

 10. מקור: מוסד שמואל נאמן והלמ"ס

 11. ואכן בשנים האחרונות מעל ל – 8% מתקציבי האקדמיה מגיעים מן התעשייה

 12. מכאן: התעשייה תומכת במוסדות להשכלה גבוהה ומסייעת בתקצוב: תרגום המחקר התיאורטי המבוצע באקדמיה למחקר יישומי הנדרש לתעשייה

 13. תכני לימוד וההכשרה באקדמיה: מצד אחד, על האקדמיה • לחתור אל המצוינות וטיפוח המחקר הבסיסי • הכשרה לחלום ולהסתכל קדימה אל העתיד מאידך, על התעשייה • להשפיע על כווני לימוד והכשרה של המיועדים לתעשייה • להיות מעורבים ולהשפיע על תכני לימוד במוסדות שייעודם אינו מחקר

 14. ומהי איכות? הארגון העובד איכות בתהליכים ארגוניים ועסקיים בטיחות/גהות תנאי העסקה איכות ואמינות המוצר מוטיבציה תקינה/תקנות הקהילה איכות הסביבה בטיחות/ביטחון אחריות חברתית

 15. ומי אחראי על האיכות? ברמת הארגון ההנהלה אחראית למנהיגות, הכוונה ומשאבים ברמת העובד כל אחת ואחד אחראיים על איכות הפעילות המבוצעת על ידם, ואיכות התפוקות לפעילותם, הן בארגון והן בקהילה

 16. האם יש צורך במחקר בסיסי בתחום האיכות? • לא חסר תורות ניהוליות ותורות ניהול האיכות – עוד מתקופתם של ה"אבות המייסדים" • לא חסרים מודלים (כגון: CMMI) • לא חסרות טכניקות (כגון: 6 סיגמא) ולכן אינני רואה צורך ומטרה במחקר בסיסי בנושאי האיכות

 17. היסודות של תורת האיכות האבות המייסדים E. Deming J. Juran G. Tagucci

 18. ומה המצב בתעשייה? • ההנהלה הבכירה טרם רואה יתרונות עסקיים ביישום עקרונות האיכות הכוללת, בהתמדה ולאורך זמן • התייחסות לאיכות בדרך כלל בגין דרישות התקנות (רשויות) והתקנים (לקוחות) • התייחסות בעיקר לאיכות המוצר, בעיקר לתיקון ומעט למניעה.

 19. אז היכן אפשרויות הקשר בין האקדמיה והתעשייה בהקשר לאיכות? • האיכות = חלק בלתי נפרד מתהליך פיתוח ויישום טכנולוגי. על האקדמיה למסד זאת במהלך המחקר המבוצע על ידה • בהכשרת חוקרים, מהנדסים, וכד' רצוי לשלב את העקרונות והטכניקות של איכות ליד השאיפה ליצירתיות

 20. אז היכן אפשרויות הקשר בין האקדמיה והתעשייה בהקשר לאיכות? • בהכשרה ניהולית, רצוי שבאקדמיה תודגש ותקודם תפישת חשיבות האיכות הכוללת להשגת מצוינות עסקית • לפתח הכשרה ייחודית של מנהלי האיכות כמענה לצרכי התעשייה לקיים תקנות ותקנים

 21. תודה

More Related