Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RUKOVODSTVO PowerPoint Presentation
Download Presentation
RUKOVODSTVO

RUKOVODSTVO

138 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

RUKOVODSTVO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RUKOVODSTVO

 2. Rukovodstvo jeproces, a ne pozicija Rukovoditelj Sljedbenici Rukovodstvo Situacija

 3. Što je rukovodstvo?(Grupnoiorganizacijsko) • Organizacijskorukovodstvoje sposobnostostvarivanja vizije, prihvaćanje vrijednosti te vizije, i uspostavljanje pozitivnog okružja u kojem svatko može ispuniticiljeve organizacijeisvoje osobne potrebe.

 4. Što je rukovodstvo?(Osobno) • Osobno rukovodstvoje sposobnost vizualizacije cilja, prihvaćanje vrijednosti tog cilja, i zadržavanje pozitivne perspektive u samo-discipliniranomokruženjudo postizanja cilja.

 5. Zašto je rukovodstvopotrebno? • Rukovodstvoje sposobnostučinkovitogudruživanjapojedinacai sredstavakako bi se postigle stvari koje bi bilo gotovo nemogućepostići zasebno.

 6. Vizija Vizija je sadržajnaartikulacijazadatka organizacije koja kroz privlačnui intuitivnuslikuživopisnopredočava kakva bi organizacijamogla biti u budućnosti. Vizijausađujezajednički cilj, samopoštovanjeiosjećaj pripadnosti organizaciji.

 7. Izvještaj o misiji (zadatku) Izvještaj o misiji (zadatcima)običnoopisujeciljeve organizacijeinavodivrste aktivnostizačlanovei klijente. Također bi trebao navoditikoje jedinstvenevrijednosti ili usluge organizacija nudikaoproizvodesvoje djelatnosti. Oosobnomizvještaju zadataka govorit će se nešto kasnije

 8. Vrijednosti Vrijednosti su načela vodiljekoja navode kako zaposlenici, započinjući s menadžmentom, namjeravaju voditi svoj posao i ponašanje.Ove vrijednostiće odrediti kakva će se vrsta organizacije razviti i postajuosnova kulture organizacije.

 9. Predanost Predanost jeemocionalno ulaganje zaposlenikau proširivanje naporau provođenju odluke, ishodaili cilja. Uspješanrukovoditeljmorabiti predanipojedinackoji će prenijeti tu predanostna druge kako bi ostvarilipostavljene ciljeve i zadatke.

 10. Motivacija Motivacija je sposobnost pružanjapoticajaili razlogakoji će navesti druge na rad ili na predanost. Budući da se svi pojedinci razlikuju, uspješan rukovoditelj zna da različiti ljudi reagiraju narazličitepoticaje. Mudar rukovoditelj takođerzna da novac nije najjači dugoročni poticaj i njegujeokružjeu kojem jestrah najmanje učinkovit dugoročni poticaj.

 11. Timski rad Timski rad je sposobnost rukovoditelja da stvorisuradnju i dogovorizmeđu različitih pojedinaca u grupi. Dogovor se obično postiže kada se različiti članovi grupe slože da je određeno rješenje prihvatljivo, premda ono ne bi bilo prvi izbor svih članova.Postizanje dogovora može dovesti do većeg stupnjapredanostimeđu članovima grupe,negošto je to slučaj kada odluku jednostavno donese većina.

 12. Zaštojerukovodstvo značajnoVama? Značajno jezato jer razvijanjepozitivnihrukovodstvenih vještina može imati blagotvoran i snažan utjecaj u gotovosvakompodručju Vašeg života! Stjecanje, razumijevanje i iskazivanje rukovodstvenih vještinamože imati konstruktivan utjecajna okružje Vašeg radnog mjesta, u Crkvi, Vašoj zajednici i u Vašim osobnim odnosima s drugima.

 13. “rukovoditelji” protivrukovodstva • Pojam “rukovoditelj” često se pogrešno koristi imajući pritom na umu nekoga tko je na vlasti. • Mnogima koji su smatrani “rukovoditeljima” nedostajuistinske kvaliteterukovodstva. • Većina pojedinaca koji iskazuju snažne odlike rukovodstvanisu formalnonavlasti.

 14. Rukovoditelji vs. Menadžeri • Menadžerisu ljudi koji učinkovito teženapraviti stvarina pravi način. Fokus je nasvladavanju rutinai sustava. • Rukovoditeljisu ljudi koji učinkovito teženapravitipravustvar. Fokus je na vizijii prosudbi. • Idealnaosobaje onakojamožeoboje:dobro upravljai ima rukovodstvenevještine.

 15. Preklapanje rukovodstvaimenadžmenta Rukovodstvo Manadžment

 16. “NE “RUKOVODISE LJUDIMA”; ZADATAKJE “VODITILJUDE”; A CILJJE “UČINITI PRODUKTIVNOM SPECIFIČNU SNAGUZNANJA SVAKOG POJEDINCA.” Peter Drucker

 17. Petzabluda o rukovoditeljima 1. Rukovodstvoje rijetkasposobnost. 2. Rukovoditelji se rađaju, nenastaju. 3. Rukovoditelji su karizmatični ljudi. 4. Rukovodstvopostojisamo na vrhu organizacije. • Rukovoditeljkontrolira, upravlja, urgira, manipulira. Warren Bennis & Burt Nanus – “Leaders”

 18. OSNOVNE VJEŠTINERUKOVODSTVA • Komunikativnost • Prodornost • Rukovođenjestresom • Tehničkastručnost • Rukovođenje odnosima • Postavljanje ciljeva • Nagradeikazne • Rukovođenje vremenom

 19. 20% rezultata 80% truda 80% rezultata 20% truda Paretovo načelo

 20. Prisilaje iskaz moći, ona nijerukovodstvo! • Česta upotrebariječi “voditi” možedovesti do zabludao značenjupojma rukovodstva. • Na primjer…policajacmoževoditizatvorenikauzatvor. U ovom slučaju, policajacnijevođa, već tamničar. Oninedijeleisticilj. • Rukovoditeljigotovo nikadanemaju potrebu prisiljavatiili zastrašivatidrugedaučine što je potrebno.

 21. EMOCIONALNA INTELIGENCIJA – KOMPETENCIJA RUKOVODSTVA

 22. Zadatak rukovoditelja - Novimodel Afirmiranje vrijednosti Razvijanje vizije Rukovodstvo Izgrađivanje zajednice

 23. “RUKOVODITELJI POBJEDNICI UVIĐAJU DA JE IZAZOV KRETATI SE DINAMIČNO KROZ KONTINUUM MOĆIOD AUTORITARNE DO ONE KOJA DAJE VLAST I KROZ NIZ ULOGA – UČITELJA, UČENIKA I TRENERA – UMJESTO ZADRŽAVANJA JEDNE STATIČNE POZICIJE” Noel M Tichy

 24. Što jesljedbeništvo? • Sljedbeništvoje željapojedincada služi drugima i podupire timu njegovom zadatku da ispuni misiju.Sljedbenici nastoje kvalitetno obaviti svoje zadatke, zadržati kooperativneradne odnose, pružitikonstruktivnukritiku, dijeliti rukovodstvene funkcije i podržavati razvoj rukovodstva.

 25. Sljedbeništvo Uloga sljedbenikanijeda budubezumnesluge. Njihova uloga je da pomognurukovoditeljima da postanušto učinkovitiji, istodobno ostajući vjernimasvojimvlastitim vrijednostimaibitnimpotrebama. Vještine upravljanja sobom (self-management)omogućuju sljedbenicimada postanu učinkovitiji uosobnomdoprinosučaki uodsustvudobrog rukovoditelja.

 26. Sljedbeništvo Nedavnekulturološkepromjenes kraja 20.stoljeća… • Sljedbenicisadaprocjenjuju rukovoditeljepunostrože. 2. Rukovoditeljisadaimaju utjecajisključivozbogsvog kredibiliteta. 3. Ako rukovoditelj može odvesti sljedbenike k zajedničkom cilju, to je zato što suonisvi bilisposobniza takvu vrstu reakcije!