Download
bilans maj tkowy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bilans majątkowy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bilans majątkowy

Bilans majątkowy

337 Views Download Presentation
Download Presentation

Bilans majątkowy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bilans majątkowy Bilans majątkowy jest statycznym spojrzeniem na majątek jednostki gospodarczej. Bilans majątkowy jest wartościowym zestawieniem środków gospodarczych (aktywów) i źródeł jego pochodzenia (pasywów) sporządzonym na określony dzień (zwany dniem bilansowym) w ściśle określonej formie

 2. Bilans Bilans przedstawia w dwóch różnych ujęciach ten sam majątek podmiotu gospodarczego, a mianowicie w ujęciu rzeczowym (aktywa) i w ujęciu finansowym (pasywa). Dlatego przy sporządzaniu bilansu obowiązuje zasada równowagi bilansowej.

 3. Podstawowe równanie rachunkowości  aktywów trwałych i obrotowych = kapitałów własnych i zobowiązań, czyli:  A=  P. Majątek = Kapitał

 4. Bilans majątkowy

 5. Bilans Bilans jako podstawowe sprawozdanie musi spełniać następujące wymogi formalne: • określenie nazwy, adresu, numeru statystycznego (regonu) jednostki gospodarczej sporządzającej bilans, • określenie daty bilansowej, • podział składników bilansu na aktywa i pasywa, • wyszczególnienie przedmiotowe i określenie wartości poszczególnych grup aktywów i pasywów, • określenie sum końcowych bilansu, • data i miejsce sporządzenia bilansu, • podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, • podpis kierownika jednostki gospodarczej.

 6. Cechy bilansu Bilans powinien charakteryzować się następującymi, istotnymicechami: • zupełność, • rzetelność, • sprawdzalność, • ciągłość, • przejrzystość.

 7. Majątek -Aktywa Przez aktywa rozumie się kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości powstanie dla jednostki korzyści ekonomicznych.

 8. Kryteria podziału aktywów • Kryterium rodzajowe • rzeczowe • finansowe • niematerialne • Kryterium czasu • długoterminowe • krótkoterminowe

 9. Aktywa trwałe i Aktywa obrotowe • Do aktywów trwałychzaliczamy te, które nie zmieniają swej formy, charakteru, funkcji w okresie dłuższym niż rok. • Aktywa obrotowetworzą składniki które pod daną postacią występują przejściowo i są wykorzystywane w działalności gospodarczej. W trakcie procesu produkcyjnego, przechodząc przez kolejne fazy (zaopatrzenie-produkcja-zbyt), ulegają one przekształceniu i przyjmują nową postać.

 10. Aktywa A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe • Aktywa obrotowe • Zapasy • Należności krótkoterminowe • Inwestycje krótkoterminowe • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem

 11. Aktywa trwałe –Rzeczowe Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe obejmują: • środki trwałe • środki trwałe w budowie Środki trwałe są to składniki majątku o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym od 1 roku. Składniki te w momencie przyjęcia do użytkowania muszą być kompletne i zdatne do użytku, a także przeznaczone na potrzeby jednostki.

 12. Aktywa trwałe –Rzeczowe Aktywa trwałe Strukturę rodzajową środków trwałych tworzą takie składniki, jak: • nieruchomości- w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle, a więc obiekty inżynierii lądowej i wodnej oraz budynki, a także będące odrębną własnością lokale, jak i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz użytkowego, • maszyny, urządzenia , środki transportu i inne rzeczy, • ulepszenia w obcych środkach trwałych, • inwentarz żywy.

 13. Aktywa trwałe –Rzeczowe Aktywa trwałe Środki trwałe w budowie obejmują ogół kosztów (nabycia lub wytworzenia), które zostały poniesione w związku z nie zakończoną wciąż budową, montażem czy przekazaniem do użytkowania nowego środka trwałego. Do środków trwałych w budowie są również zaliczane koszty ponoszone w celu ulepszenia lub modernizacji już istniejącego środka trwałego.

 14. Aktywa trwałe - Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne-są to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe , nie zakwalifikowane do środków trwałych lub inwestycji nadające się gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do użytkowania na potrzeby jednostki.

 15. Aktywa trwałe - Wartości niematerialne i prawne Do wartości niematerialnych i prawych zaliczamy w szczególności: - autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do projektów - prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych - know-how • nabyta wartość firmy • koszty zakończonych prac rozwojowych.

 16. Aktywa trwałe- Inwestycje długoterminowe Inwestycje długoterminowe obejmują składniki nabyte w celu uzyskania korzyści ekonomicznych, jak: - udziały, • akcje, • długoterminowe papiery wartościowe (lokaty), • udzielone długoterminowe pożyczki. Korzyści z nich mają postać przychodów w formie odsetek, dywidend. Do inwestycji długoterminowych należą też nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, których jednostka nie używa, ponieważ nabyła je dla osiągnięcia korzyści (odsetek, dywidend).

 17. Aktywa trwałe - Należności długoterminowe Do należności długoterminowych zaliczane są kwoty pieniężne należne danemu podmiotowi gospodarczemu-od innych podmiotów lub od osób fizycznych, których zapłata nastąpi najwcześniej po upływie roku od daty sporządzenia bilansu (dnia bilansowego), w którym zostały ujęte (powinny więc być wykazane w dwóch kolejnych bilansach sporządzanych na koniec roku obrotowego), np. należności z tytułu leasingu finansowego, należności objęte ugodą bankową lub układem.

 18. Aktywa obrotowe Do aktywów obrotowych należą: • zapasy, • należności krótkoterminowe, • inwestycje krótkoterminowe, które obejmują krótkoterminowe aktywa finansowe w innych jednostkach oraz środki pieniężne i pozostałe aktywa pieniężne.

 19. Aktywa obrotowe- Zapasy W grupie zapasów występują: • materiały, • półprodukty i produkty w toku, • produkty gotowe, • towary, • zaliczki na dostawy.

 20. Aktywa obrotowe - Zapasy Materiały - składniki majątkowe nabyte od dostawców, przeznaczone do bieżącego zużycia. Służą na ogół do jednorazowego zużycia, które następuje całkowicie w 1 cyklu produkcyjnym. Przenoszą one całą swoją wartość na nowowytworzone produkty. Do materiałów zalicza się: • zapasy surowców, które stanowią istotę produkowanego wyrobu, np. skóra przy produkcji obuwia, • nadają mu pewne cechy ( np. farby do barwienia skóry ), • są źródłem energii (np. paliwa płynne, stałe i gazowe), • służą do celów ogólnogospodarczych i administracyjnych ( np. materiały biurowe).

 21. Aktywa obrotowe - Zapasy Przyjmując za kryterium ekonomiczne znaczenie materiałów w procesie wytwórczym, można dokonać podziału materiałów na: 1) materiały podstawowe, które tracą swa postać naturalną i tworzą substancję wytworzonych wyrobów, 2)materiały pomocnicze, które nie wpływają na postać wyrobu, lecz umożliwiają jego wytworzenie, służąc do obsługi procesu produkcyjnego, 3) paliwo, 4) części zapasowe urządzeń technicznych i maszyn, 5) opakowania, 6) odpadki, np. powstałe w toku produkcji lub likwidacji środków trwałych.

 22. Aktywa obrotowe -Zapasy Produkty gotowe – to produkty zakończone, przyjęte przez kontrolę techniczną wyroby, roboty i usługi przeznaczone do sprzedaży. Półprodukty- są to wytworzone przez jednostkę wyroby, które przeszły określone, technologicznie zamknięte fazy produkcji przeznaczone głównie do montażu lub przerobu w dalszych fazach wytwarzania produktu gotowego w danym zakładzie produkcyjnym.

 23. Aktywa obrotowe – Zapasy Produkty w toku- są to produkty rozpoczęte, nie zakończone pod względem technologicznym, znajdujące się nadal w toku produkcji, wymagające dalszej obróbki. Towary –są to różnego rodzaju nabyte artykuły obcej produkcji przeznaczone do odsprzedaży w niezmienionej postaci. Do towarów zaliczamy: surowce wtórne i runo leśne będące przedmiotem skupu.

 24. Aktywa obrotowe - Należności krótkoterminowe Należności krótkoterminowe- to należne jednostce kwoty pieniężne z tytułu dostaw i usług oraz innych tytułów, których okres zapłaty nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Podstawowa grupa należności są tu należności od odbiorców za sprzedane im wyroby gotowe lub świadczone usługi.

 25. Aktywa obrotowe - Inwestycje krótkoterminowe • Inwestycje krótkoterminoweobejmują nabyte aktywa finansowe w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z przyrostu ich wartości lub uzyskania pożytków w innej postaci, w tym również z transakcji handlowej, które są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub zbycia, albo stanowią aktywa pieniężne.

 26. Aktywa obrotowe - Inwestycje krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminoweobejmują w szczególności: • Udziały i akcje • Inne papiery wartościowe • Udzielone pożyczki • Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

 27. Pasywa Pasywa bilansu informują o źródłach finansowania majątku i obejmują kapitały własne oraz zobowiązania.

 28. Kapitały Kapitał własny to źródło finansowania majątku i działalności przedsiębiorstwa, pochodzące z wkładów wspólników oraz z reinwestowanych przez wspólników zysków z działalności spółki. Drugim źródłem finansowania majątku przedsiębiorstwa są kapitały obce, czyli dług (np. kredyt, leasing, czy wyemitowane papiery dłużne, jak np. obligacje)

 29. Rodzaje kapitałów

 30. Kapitały Kapitał (fundusz) obcy tworzą obce środki gospodarcze pozostające w czasowej dyspozycji podmiotu gospodarczego, a związane przede wszystkim z zaciągniętymi przez niego zobowiązaniami (długami). Wyróżnia się dwie grupy zobowiązań podmiotów gospodarczych, a mianowicie: 1) zobowiązania długoterminowe,których termin spłaty przekracza jeden rok (wobec banków i instytucji finansowych z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek lub długoterminowych kredytów bankowych, zaciągnięte długoterminowe zobowiązania drogą wyemitowania własnych obligacji i innych papierów wartościowych, zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego),

 31. Kapitały 2) Zobowiązania krótkoterminoweo terminie spłaty do jednego roku (z tytułu krótkoterminowych pożyczek, krótkoterminowych kredytów bankowych, zaciągnięte krótkoterminowe zobowiązania drogą wyemitowania własnych papierów dłużnych i innych papierów wartościowych, zobowiązania wekslowe z tytułu wystawionych weksli własnych, zobowiązania wobec dostawców, zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń, ubezpieczeń majątkowych, leasingu, komisu, niewypłaconej dywidendy). Do kapitałów (funduszy) obcych zalicza się także fundusze specjalne, będące ekwiwalentem środków przeznaczonych na specjalne cele, np. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 32. PASYWA A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Kapitał (fundusz) zapasowy III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe V. Zysk (strata) z lat ubiegłych VI. Zysk (strata) netto VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem