Download
mvs potrebuje zmenu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MVS – potrebuje zmenu? PowerPoint Presentation
Download Presentation
MVS – potrebuje zmenu?

MVS – potrebuje zmenu?

150 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

MVS – potrebuje zmenu?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MVS – potrebuje zmenu? Ľubica Galuščáková, 11.6.2014

 2. V máji 2014 prieskum o poskytovaní MVS v knižniciach, ktoré sú členmi Národnej komisie pre služby (18) • Len na vnútroštátnu medziknižničnú výpožičnú službu • Cieľ: informácia o súčasnom stave medziknižničných služieb, prípadná aktualizácia Zásad pre medziknižničnú službu (v r.2007)

 3. O aký druh medziknižničnej služby je v knižnici záujem: 1. Medziknižničná výpožičná služba 16 EDD 2 (UPJŠ Košice a SlPK Nitra) 2. Elektronické dodávanie dokumentov 10

 4. Zmeny v požiadavkách používateľov: Áno: 7 (EDD) Nie: 11 - „Používatelia majú záujem dostať sa k svojim požiadavkám čo najskôr, tak dávajú prednosť EDD“ • „záujem o vysokoškolské a kvalifikačné práce, elektronické dokumenty /el.zborníky“ • Ak má knižnica dokument prezenčne, „majú záujem aspoň o skrátenú výpožičnú dobu“

 5. Využívajú čitatelia službu EDD: Áno:17 Nie: 1 „Vynikajúce (veľmi dobrá a vyhovujúca služba) – obrovský prínos, šetrí: čas, peniaze, životné prostredie, ... zvyšuje kredit knižnice, ... maximálna spokojnosť ako používateľa (prijímateľa služby), tak zabezpečujúceho knihovníka (sprostredkovateľa služby).“

 6. Skúsenosti, pripomienky k službe EDD: Spokojnosť, dobré, uspokojivé – 10 knižníc Z dotazníkov: „Vynikajúce (veľmi dobrá a vyhovujúca služba) – obrovský prínos, šetrí: čas, peniaze, životné prostredie, ... zvyšuje kredit knižnice, ... maximálna spokojnosť ako používateľa (prijímateľa služby), tak zabezpečujúceho knihovníka (sprostredkovateľa služby)“. - „Snažíme sa objednávať z knižníc kde nie sú poplatky“ (2 knižnice) - „Doba vybavenia je rôzna, od 2-3 dní až po 1 mesiac. Kvalita kópií je rôzna. Poplatky z UK Bratislava sú dosť vysoké“.

 7. „Doba vybavenia je rôzna, od 2-3 dní až po 1 mesiac. Kvalita kópií je rôzna. Poplatky z UK Bratislava sú dosť vysoké“. • „uvítali by sme kratšiu dobu vybavenia a lepšiu kvalitu kópii“. - „problémom sú niekedy veľké súbory“

 8. Ktoré knižnice najčastejšie žiadate o službu EDD:Knižnice, ktoré boli uvedené ako prvé v poradí:

 9. Knižnice, ktoré boli uvedené ako druhé v poradí:

 10. Knižnice uvedené jako tretie v poradí: SNK Martin, ŠVK Košice, ŠVK Prešov, SLDK Zvolen, SlPK Nitra, UK SAV, UKF Nitra, KK Nitra, Galantská knižnica, KLF UK

 11. Poskytuje knižnica službu EDD: - áno – 16 - v prípade potreby – 1 - nie: 1 Má Vaša knižnica zodpovedajúce technické vybavenie pre službu EDD: - áno:15 - nie 3

 12. PoplatkyPoplatky pre čitateľov - výpožičky kníh

 13. Poplatky - reprografické kópie

 14. Poplatky – digitálne kópie

 15. Poplatky pre žiadajúce knižnice – výpožičky kníh

 16. Poplatky - reprografické kópie

 17. Digitálne kópie

 18. Navrhované poplatkypre knižnice – výpožičky kníh

 19. Kombinácie

 20. Reprografické kópie

 21. Kombinácie:

 22. Digitálne kópie

 23. Navrhované spôsoby platby

 24. Zásady pre medziknižničnú výpožičnú službu Všetky knižnice uviedli: Zásady vyhovujú Návrhy na zmenu a doplnenie 5. V MVS sa spravidla nepožičivajú tieto typy dokumentov - vypožičiavať dokumenty vydané v posledných dvoch rokoch

 25. staré a vzácne tlače vydané do roku 1830 – rok by sa mohol aj posunúť minimálne do roku 1918 • vypožičiavať beletriu na študijné účely • Vypožičiavať učebnice • Vypožičiavať dokumenty vydané v posledných dvoch rokoch (v bežnom a predchádzajúcom roku)

 26. Vypožičiavať monografické čísla časopisov • AV prílohy dokumentov a požičiavať ich s dokumentom, pričom žiadajúca knižnica zodpovedá za ich využívanie v súlade so zákonom /teda len prezenčne/“

 27. O požičiavaní dokumentov zo svojich fondov v MVS rozhoduje požiadaná knižnica. - v prípade kníh určených len na prezenčné štúdium zvážiť možnosť požičať ich pre MVS s podmienkou skrátenej výpožičnej doby • Bod 6 „Zmeniť poradie žiadaniek – na prvom mieste umiestniť e-žiadanku, na druhom štandardné www formuláre, e-poštu. Klasickú žiadanku (poštovú) úplne obmedziť.“

 28. Bod 14 Požiadaná knižnica vybaví žiadanku žiadajúcej knižnice tým, že jej: Vráti žiadanku s oznámením, prečo nebola vybavená. Pri dôvodoch nevybavenia sa používajú štandardné kódy odpovedí. – vždy uviesť, prečo žiadanka nebola vybavená • Bod 15 Požiadaná knižnica vybavuje žiadanku MVS žiadajúcej knižnice v lehote najdlhšie do 5 dní - zmeniť na 3 dní / ak je to možné/.

 29. Bod 19. „Zásielky MVS musia byť riadne zabalené, knihy poslané doporučene, alebo poistené. Počas prepravy poštou za zásielku zodpovedá vždy tá knižnica, ktorá ju odoslala. – ako knižnica posielame poštu len 1. triedou. V prípade striktnej nutnosti posielať poštu doporučene, sú na zváženie poplatky od používateľov za poštovné či manipulačný poplatok... „

 30. Návrhy na doplnenie Zásad • „Viac posielať v elektronickej forme - úspora poplatkov + rýchlosť dodávania“ • „Garanciu organizácií za zverejnené www formuláre, ktoré sú v prevažnej časti nefungujúce“. • Ďalšie pripomienky: Žiadanka SNK – je potrebné zakaždým vypisovať celú adresu a ostatné údaje, systém si nepamätá a nedopĺňa automaticky podľa názvu knižnice

 31. Aj keď výrazné zmeny v požiadavkách na medziknižničné služby nie sú, predsa len je nárast požiadaviek na EDD. Knižnice aj čitatelia uprednostňujú tento druh služby • Nie všetky knižnice sú vybavené zodpovedajúcim technickým vybavením • Zamerať sa na rýchlosť a kvalitu služieb EDD • V návrhoch 7 knižníc uviedlo že chce poskytovať medziknižničnú výpožičnú službu aj naďalej bez poplatku (poštovné, balné), ďalšie 3 len v rámci rezortu (kraja) 3 recipročne a 10 navrhuje poplatok za poštovné.

 32. Digitálne kópie bez poplatku 17, návrh knižníc 13 +3 v rámci rezortu, 1 na základe reciprocity • Postupy v Zásadách knižniciam vyhovujú. Návrhy na zmenu sa týkajú hlavne vypopžičiavania jednotlivých typov dokumentov a vybavenia požiadavky na výpožičku, uprednostnenie elektronického dodávania dokumentov.