1 / 24

0300 368 คอมพิวเตอร์ช่วยใน การเขียนแบบและออกแบบ (Computer-Aided Drafting and Design)

0300 368 คอมพิวเตอร์ช่วยใน การเขียนแบบและออกแบบ (Computer-Aided Drafting and Design). Week 1. Course Description.

chaman
Télécharger la présentation

0300 368 คอมพิวเตอร์ช่วยใน การเขียนแบบและออกแบบ (Computer-Aided Drafting and Design)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 0300 368 คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบ(Computer-Aided Drafting and Design) Week 1

 2. Course Description • วิธีการเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ร่วมสำหรับระบบเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเมนูและองค์ประกอบของโปรแกรม AutoCADคำสั่งสำหรับเขียนภาพ 2 มิติ รูปแบบ 3 มิติ เทคนิคการเขียนอักษร การบอกขนาด การควบคุมเลเยอร์และการทำต้นแบบ การพล๊อตและการพิมพ์ การเขียนแบบทางเครื่องกล

 3. Course Objectives • เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานในการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ รวมถึงมีความสามารถในการเขียนแบบเครื่องกลระบบ 2 มิติและ 3 มิติ Course Evaluations • Home works/ Lab practice25% • Midterm Examination 30% • Final Examination 30% • Project 15%

 4. Computer programs • AutoCAD 2004 • SolidWorks 2003

 5. Referenced Books • รศ.อินทรชิต หอวิจิตร, เขียนแบบ 2 มิติด้วย AutoCAD 2000i • รศ.อินทรชิต หอวิจิตร, ออกแบบชิ้นส่วน 3 มิติ ด้วย SolidWorks และอื่นๆ ในประมวลรายวิชาที่แจก

 6. Introduction

 7. Introduction • AutoCAD เป็นโปรแกรมสำหรับช่วยในการเขียนแบบและออกแบบ ที่พัฒนาโดยบริษัท AutoDesk ตั้งแต่ปี 1982. • การประยุกต์ใช้งาน • งานด้านเครื่องกล สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโครงสร้าง การสำรวจ อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการสาธารณูปโภค

 8. ความรู้เบื้องต้นสำหรับการเขียนแบบ 2D • แนวแกนที่ใช้อ้างอิงในการเขียนแบบ • อาศัยหลักพื้นฐานการมองภาพในสามแกนหลักx,y,z

 9. ความรู้เบื้องต้นสำหรับการเขียนแบบ 2D • ภาพแบบ Isometric แต่ละแกนทำมุม 120 องศา

 10. ความรู้เบื้องต้นสำหรับการเขียนแบบ 2D • ภาพฉาย Orthographic

 11. Example of Orthographic Drawing

 12. ความรู้เบื้องต้นสำหรับการเขียนแบบ 2D • ภาพแบบ Multiviews

 13. ความรู้เบื้องต้นสำหรับการเขียนแบบ 2D • ภาพช่วย Auxiliary views

 14. ความรู้เบื้องต้นสำหรับการเขียนแบบ 2D • ภาพ Plan

 15. ระบบพิกัดสำหรับการเขียนแบบระบบพิกัดสำหรับการเขียนแบบ • พิกัดสัมบูรณ์ (Absolute coordinate) เป็นระบบพิกัดที่วัดระยะจากจุด origin (x=0, y=0) • พิกัดสัมพัทธ์(Relative coordinate) เป็นการกำหนดพิกัดโดยวัดระยะสัมพัทธ์หรืออ้างอิงกับพิกัดสุดท้าย (โดยพิจารณาให้จุดสุดท้ายมีพิกัดเป็น 0,0 ใหม่)

 16. ระบบพิกัดสำหรับการเขียนแบบระบบพิกัดสำหรับการเขียนแบบ • Absolute coordinate 1.1 แบบ Cartesianหรือ Rectangular รูปแบบการป้อน:x,y

 17. ระบบพิกัดสำหรับการเขียนแบบระบบพิกัดสำหรับการเขียนแบบ • Absolute coordinate 1.2 แบบ Polar รูปแบบการป้อน:r<a

 18. ระบบพิกัดสำหรับการเขียนแบบระบบพิกัดสำหรับการเขียนแบบ 2. Relative coordinate 2.1 แบบ Cartesianหรือ Rectangular รูปแบบการป้อน:@x,y

 19. ระบบพิกัดสำหรับการเขียนแบบระบบพิกัดสำหรับการเขียนแบบ 2. Relative coordinate 2.2 แบบ Polar รูปแบบการป้อน:@r<a

 20. คำสั่งเริ่มต้นสำหรับการเขียนแบบคำสั่งเริ่มต้นสำหรับการเขียนแบบ Week 1 • การเปิดไฟล์/การบันทึกข้อมูล • คำสั่ง Units • คำสั่ง Drawing Limits/ คำสั่ง Zoom • คำสั่ง Drafting Setting • คำสั่ง Line/Rectangular • คำสั่งช่วย GRID/SNAP/OSNAP • การบอกขนาด (Dimension)

 21. แบบฝึกหัด:ให้เขียนรูปด้านล่างที่มีจุดเริ่มต้นที่จุด 2,2 โดยก. ใช้ระบบพิกัดAbsolute แบบ rectangularข. ใช้ระบบพิกัด Absolute แบบ polarค. ใช้ระบบพิกัด Relative แบบ rectangular/polar UNIT: INCHES

 22. Drawing Test: Using AutoCAD UNIT: Millimeters

 23. คำสั่งเริ่มต้นสำหรับการเขียนแบบคำสั่งเริ่มต้นสำหรับการเขียนแบบ Week 1 *Practice

 24. Home works

More Related