1 / 22

“outsourc e 2Lithuania”

Asociacijos „Infobalt“ projektas. “outsourc e 2Lithuania”. outsourc e 2Lithuania. Projekto tikslas. Suformuoti Lietuvos, kaip pirmaujan čios ITT paslaugų nuomos užsieniui ( “ outsourcing ” ) Europoje teikėjos, įvaizdį Iki 2006 m. padvigubinti projekto dalyvi ų eksporto apimtys.

chandler
Télécharger la présentation

“outsourc e 2Lithuania”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Asociacijos „Infobalt“ projektas “outsource2Lithuania”

 2. outsource2Lithuania Projekto tikslas • Suformuoti Lietuvos, kaip pirmaujančios ITT paslaugų nuomos užsieniui (“outsourcing”) Europoje teikėjos, įvaizdį • Iki 2006 m. padvigubinti projekto dalyvių eksporto apimtys

 3. outsource2Lithuania

 4. outsource2Lithuania Prielaidos projekto tikslams pasiekti • ITT paslaugųnuomos užsienyje rinkos augimas 2003 m. – 40% (Gartner) • Indijai pirmaujant pasaulyje ITT paslaugų nuomos rinkoje, didelį susidomejimą kelia alternatyvūs resursų šaltiniai • Lietuva šiandien neturi ITT paslaugų nuomosšalies įvaizdžio, tačiau turi visas tam reikalingas prielaidas

 5. outsource2Lithuania Prielaidos • Kvalifikuota ITT darbo jėga • Aukšta darbų kokybė • Partnerystė ir vadybinė patirtis tiek rytų, tiek ir vakarų rinkose • Konkurencinėdarbų atlikimo kaina(vidutinis atlyginimas Lietuvoje sudarė 2,71 EUR/val.) • Stiprus ITT įmonių bendradarbiavimas tarpusavyje

 6. outsource2Lithuania Prielaidos • Lietuvos intergracija į ES ir NATO • Stipresnė nei kitų ES narių vyriausybės parama • Stipresnė nei kitų ES narių ITT asociacija „Infobalt“ • Stipresnė nei konkurentų iš rytų duomenų ir autorių teisių apsauga • Kultūrinis ir geografinis artumas • Palanki geografinė padėtis tapti “near-shore”ITT paslaugų nuomotojais Europoje

 7. outsource2Lithuania Kodėl „Infobalt“ iškėlė šią inciatyvą? • Lietuva per artimiausius kelerius metus gali imtis iniciatyvos ir tapti ITT paslaugų teikimo lydere Europoje • Inciatyva aktuali ir savalaikė, atstovaujanti narių interesus konkurencingai dirbti Europoje

 8. outsource2Lithuania Kritiniai sėkmės faktoriai • Gero “Brand name” sukūrimas - outsource2lithuania • Kvalifikuotas informacijos pateikimas • Efektyvus tarptautinis marketingas: • Portalas • Renginiai • Potencialių partnerių duomenų bazė • Lietuvos valdžios institucijų motyvavimas reklamuoti šį projektą užsienyje

 9. outsource2Lithuania Kritiniai sėkmės faktoriai • Projekto finansavimas • Dalyvių lėšos • Lietuvos ištekliai • Tarptautiniai fondai • Komercinė sėkmė tarp užsienio kompanijų • Aukšta projekto dalyvių kvalifikacija • Kompetencijos kėlimas kokybės, marketingo, vadybos, eksporto ir tarptautinio atstovavimo srityse

 10. outsource2Lithuania Projekto aprašymas ir etapai • Projekto pristatymas asociacijos „Infobalt“ nariams ir sutarčių su projekto dalyviais pasirašymas • Informacijos apie projekto dalyvius surinkimas • Portalo www.outsource2Lithuania.com sukūrimas • Projekto dalyviams skirtų mokymų ir seminarų organizavimas • Efektyvus marketingas užsienyje

 11. outsource2Lithuania Informacijos surinkimas • Projekto dalyviai pateikia informacija apie: • Įmonę • Veiklos specializaciją • Įmonės kompetenciją • Eksportuojamas paslaugas • Eksportuojamas produktus

 12. outsource2Lithuania Galimų ITT paslaugų nuoma • Taikomosios sistemos įmonėms ir organizacijoms • Programinės įrangos kūrimo paslaugos • IT infrastruktūros sprendimai • Verslo procesų valdymas

 13. outsource2Lithuania Seminarai ir mokymai • Seminarai: • VU, VGTU, UAB “Sintagma“ ir AB „Alna“ bendro projekto “Kaip įsidiegti CMM standartą” patirties perdavimas • Sėkmingas prisistatymas užsieniui • Patirties tarpusavyje pasidalinimo seminarai • Individualios konsultacijos

 14. outsource2Lithuania Marketingas • Portalo sukūrimas www.outsource2Lithuania.com: • Lietuvos, kaipITT paslaugų nuomos šalies, potencialo pristatymas • Imonių, jų eksportuojamų paslaugų ir produktų pristatymas • Registracija į tarptautines paieškos sistemas(Google, Yahoo, www.business.com)

 15. outsource2Lithuania Marketingas • Lietuvos diplomatinių kanalų išnaudojimas(LR URM, LEPA, ICC) • Prisistatymas Gartner ir kitiems nuomonės formuotojams(TNS Gallup, IDC) • Prisistatymai strateginių rinkų IT asociacijoms(BITCOM, EICTA, WITSA) • Aktyvus prisistatymas ITT paslaugų nuomai skirtuose specializuotose renginiuose • Paslaugų nuomos misijų organizavimas

 16. outsource2Lithuania Tarptautiniai renginiai • TINE’2004 (balandžio 20-22 d., Amsterdamas) • OutsourceWorld London 2004 (birželio 15-17 d., Londonas) • OutsourceWorld New York 2004 (spalio 5-7 d., Niujorkas) • SYSTEMS’2004 (spalio 18-22 d., Miunchenas) • Symposium/Itxpo 2004 (lapkirčio 1-4 d., Kanai)

 17. outsource2Lithuania Projekto dalyvių isipareigojimai • Pasirašyti sutartį dėl dalyvavimo projekte “outsource2lithuania” (iki 2004 m. kovo 1 d.) • Pateikti teisingą informaciją pagal sutartą struktūrą • Mokėti projekto dalyvio mokestį • Skirti šiam projektui atsakingąkontaktinį asmenį

 18. outsource2Lithuania Asociacijos „Infobalt“įsipareigojimai • Atlikti portalo sukūrimo, informacijos surinkimo, mokymų rengimo bei marketingo veiksmus • Skirti projekto vadovą • Užtikrinti informacijos konfidencialumą ir visų projekto dalyviųvienodą atstovavimą • Ieškoti papildomų finansavimo šaltinių

 19. outsource2Lithuania Projekto finansavimas • Metinis projekto dalyvio mokestis, priklausantis nuo įmonės apyvartos: • Įmonės apyvarta < 1 mln. Eur – 1000 Lt. • Įmonės apyvarta 1-5 mln. Eur – 2000 Lt. • Įmonės apyvarta > 5 mln. Eur – 3000 Lt. • Kiti (išoriniai) finansavimo šaltiniai • Pinigai naudojami projekto vadovo, portalo sukūrimo ir marketingo užsienyje išlaidų padengimui

 20. outsource2Lithuania Projekto valdymo struktūra • Projekto valdymo komitetas (5 projekto dalyvių atstovai, renkami vieneriems metams) • Tvirtina veiksmų planą ir finansavimo panaudojimą • Atsiskaito projektų dalyvių susirinkimui • Projekto vadovas skiriamas asociacijos „Infobalt“ administracijos, o jo kandidatūrą tvirtina projekto valdymo komitetas • Komunikacija: • Informaciją bus platinama el. paštu (sukuriama el. konferencijos grupė) • Konsultacijos - telefonu

 21. outsource2Lithuania Kontaktai Asociacija „Infobalt“ Vokiečių g. 28/17-16 Tel: +370 5 262 26 23 Faks: +370 5 262 26 29 Email: office@infobalt.lt Kontaktinis asmuo: Edgaras Kriukonis Interneto svetainė: www.outsource2lithuania.com

 22. outsource2Lithuania Klausimai???

More Related