Download
zasady przetwarzania danych do pefs n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zasady przetwarzania danych do PEFS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zasady przetwarzania danych do PEFS

Zasady przetwarzania danych do PEFS

183 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Zasady przetwarzania danych do PEFS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zasady przetwarzania danych do PEFS Katowice, 06.10.2014 r.

 2. Założenia sprawozdawczości PEFS • MIiRR gromadzi dane o beneficjentach ostatecznych w postaci elektronicznej. • Wymagana jest zgodność danych pomiędzy formularzem PEFS (druk: WZK-1) i e-formularzem PEFS. • Przekazanie danych jest dobrowolne, ale odmowa przekazania uniemożliwia udzielenie wsparcia. (Patrz oświadczenie – druk: WZK-2).

 3. Obieg informacji do PEFS • Osoby prowadzące rekrutację w szkołach posiadają właściwe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. • Osoby prowadzące rekrutację w szkołach wpisują dane do e-formularza PEFS i przesyłają te formularze do BP. • Pracownik BP przygotowuje łączną „paczkę” zawierającą dane ze wszystkich szkół i przesyła wraz z wnioskiem o płatność do UMWŚl. . • Przekazywane dane podlegają weryfikacji.

 4. Terminy przekazywania danych • Szkoły przekazują e-formularze PEFS do BP: • Do 31.10.2014 (piątek), • Do 31.12.2014 (środa), • Do 31.03.2015 (środa), • Do 30.06.2015 (wtorek). • Ponadto przekazanie testowe do BP: • Do 24.10.2015 (piątek) dane jednej lub 2 osób. • W ciągu 3 dni od przesłania wiadomość zwrotna.

 5. Sposób przekazywania danych • Dane przesyłane są e-pocztą jedynie w postaci zaszyfrowanego pliku (z hasłem). • Hasło do pliku nie może być przesyłane wraz z plikiem danych.

 6. Jakie sytuacje wymagają odnotowania w formularzu PEFS • uczestnik przystępuje do projektu; • ulegają zmianie dane personalne uczestnika; • uczestnik zostaje objęty kolejną formą wsparcia; • uczestnik przerywa udział w projekcie; • uczestnik kończy udział w projekcie; Wymagana jest zgodność danych pomiędzy formularzem PEFS i e-formularzem PEFS (druk: WZK-1).

 7. Nazwa pliku z formularzem PEFS_WZK_ISZ_RRRR-MM-DD_N, gdzie: • PEFS_WZK – stały fragment nazwy pliku; • ISZ – trzyliterowy identyfikator szkoły; • RRRR-MM-DD – dzień, na który formularz jest sporządzany albo słowo „test”. • N – kolejny numer sporządzonej wersji pliku Przykład 1: PEFS_WZK_ZO1_2014-10-31_1.xls Przykład 2: PEFS_WZK_ZO1_test_1.xls

 8. Szyfrowanie plików • Do formatu ZIP z hasłem; • Można używać do zaszyfrowania bezpłatnego programu 7-Zip (ostatnia wersja 9.20); • Po zaszyfrowaniu plik zmienia rozszerzenie nazwy z xls na zip.

 9. Szyfrowanie plików – przykład nazw Przed zaszyfrowaniem: • PEFS_WZK_ZO1_2014-10-31_1.xls Po zaszyfrowaniu: • PEFS_WZK_ZO1_2014-10-31_1.zip Przesyłać wolno tylko zaszyfrowane pliki. Używane hasło ma być skomplikowane.

 10. Cechy hasła • Minimalna ilość znaków: 8 • Minimalna ilość małych liter: 2 • Minimalna ilość wielkich liter: 2 • Minimalna ilość znaków specjalnych: 2 ZABRONIONE JEST UŻYWANIE HASEŁ MNIEJ SKOMPLIKOWANYCH

 11. pliki z formularzem Formularze proszę wysyłać na adres: wzk@szih.pl Sugestia: Wszystkie kolejne pliki formularzy powinny być przechowywane do końca projektu. Uwaga: Plik zawiera dane osobowe. Jako taki podlega specjalnej ochronie.

 12. Poufność danych • O wszelkich wypadkach ujawnienia, udostępnienia danych osobom nieupoważnionym (lub o podejrzeniu takiego działania) należy niezwłocznie poinformować kierownictwo projektu. • Naruszenie wymienionych zasady naraża na odpowiedzialność dyscyplinarną i karną wynikającą z zapisów ustawy o ochronie danych osobowych.

 13. Co może nastręczać problem • Wskazanie formy wsparcia (może być sytuacja, że ta sama forma będzie wymieniona dwa razy); • Błędy w numerze PESEL; • Problem z właściwym określeniem obszaru miasto-wieś: http://stat.gov.pl/broker/access/index.jspa

 14. Co może nastręczać problem

 15. Program pobiera się np. ze strony: http://www.7-zip.org/

 16. Szyfrowanie za pomocą 7-Zip

 17. http://www.efs.slaskie.pl Odnośnik w sekcji „na skróty” ``

 18. Podręcznik użytkownika PEFS