1 / 57

Agrární politika PaE

Agrární politika PaE. LS 20 13 /20 14 1. cvičení. Program cvičení. Vyučující Program a náplň předmětu Program cvičení Podmínky zápočtu a zkoušky Základní pojmy (Informativní test). Garant předmětu: Prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc. Přednášky:

Télécharger la présentation

Agrární politika PaE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Agrární politikaPaE LS 2013/2014 1. cvičení

 2. Program cvičení • Vyučující • Program a náplň předmětu • Program cvičení • Podmínky zápočtu a zkoušky • Základní pojmy • (Informativní test)

 3. Garant předmětu:Prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc. Přednášky: Prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc. Ing. Bohuslava Boučková, CSc.

 4. Cvičení Ing. Karel MalecIng. Tomáš Maier, Ph.D. Místnost č. 279 Tel. 224 382 133 http://pef.czu.cz/~maiert/ Konzultační hodiny: úterý 12:00 – 13:00

 5. Program předmětu • Tento předmět má časovou dotaci 2/1, tedy 2 hodiny přednášek a 1 hodinu cvičení týdně. • Z toho důvodu se na cvičeních probírají- především ta témata, která nejsou předmětem přednášek a buď nejsou obsažena ve skriptech, nebo jsou zde již zastaralá. • Je tedy ve vašem zájmu, abyste cvičení navštěvovali a sledovali.

 6. Program předmětu

 7. Program předmětu

 8. Program cvičení • Aktuální téma týdne : Co se právě děje aktuálního v souvislosti s českou, evropskou a světovou agrární politikou (z tisku, TV, internetu…..) • Téma podle programu předmětu • Diskuse

 9. Zásadní upozornění • Přednášky (a už vůbec ne skripta) nemohou zahrnout aktuální vývoj zemědělské a ekonomické politiky • Bez sledování denního a odborného tisku se tedy v žádném případě neobejdete, zprávy v TV nejsou dostatečným zdrojem informací k odborným tématům

 10. Ministerstvo zemědělství ČR

 11. Evropská komise – DG Agri

 12. Agris.cz

 13. Další zdroje aktuálních informací

 14. Petr Havel - Agrární kritik

 15. Copa-Cogeca

 16. Podmínky zápočtu a zkoušky Podmínkou zápočtu je: • minimálně 80 % účast na cvičeních (t.j. je tolerována 1 neúčast) • aktivní účast na cvičení formou diskuse a aktuálních informací

 17. Podmínky zápočtu a zkoušky Zkouška bude probíhat jako: • písemná (test multiple-choice) • ústní • do hodnocení bude zahrnuta rovněž aktivní participace na cvičeních Zkoušející : Prof. Ing. Svatoš, Ing. Boučková

 18. Základní literatura Svatoš, M. a kol.: Agrární politika, PEF ČZU, 2009 Svatoš, M. a kol.: Ekonomika zemědělství a evropská integrace, Praha-Nitra, 1996, 1999 Zpráva o stavu českého zemědělství „Zelená zpráva“, MZe ČR www. mze.cz www.uzei.cz

 19. A ještě závěrečná informace Prezentace k jednotlivým cvičením a k některým přednáškám budou postupně ukládány http://pef.czu.cz/~maiert/ A na Moodle

 20. Máte nějaké dotazy, námitky, připomínky ?

 21. Agrární zahraniční obchod • Nový ministr • Kozy • Zelená nafta • Světové ceny potravin • Zeman a Budvar • Zetor • Zemědělská půda - nájem

 22. Hybatelé agrární politikou • Marian Jurečka • Miroslav Toman • Petr Bendl • Ivan Fuksa • Jakub Šebesta • Petr Gandalovič • Milena Vicenová • Jan Mládek • Petr Zgarba • Jaroslav Palas (vstup do EU) • Jan Fencl • Josef Lux

 23. Hybatelé agrární politikou • Bohumil Kubát (federace, první nekomunistický) • Jan Vodehnal (federace, komunistický) • Ondřej Vaněk (federace, komunistický) • Vladislav Třeška (federace, komunistický) • Miroslav Toman (federace, komunistický) • Čeští za federace • Rudolf Kutnar • Oldřich Burský • Jaromír Algayer (komunistický) • Miroslav Toman (komunistický)

 24. Základní pojmy • Co vlastně znamenápolitika? • polis = město, ve starověkém Řecku ale také stát, protože zde byly městské státy • polites = občané • politeia= občanství, atd.

 25. A co znamená slovoekonomika, to si jistě ještě pamatujete z předchozích let. Pokud někdo snad zapomněl, je to spojení řeckých slov oikos= dům nomos= řád, uspořádání

 26. Z obou uvedených pojmů vyplývá, že • ekonomická politika • má být • soustavou pravidel a nástrojů k zajištění blahobytu „obyvatel daného domu“, tedy občanů státu.

 27. Jedna základní otázka na začátek: • Je vůbec nějaké ekonomické politiky zapotřebí? • Nemělo by být v demokratické společnosti veškeré ekonomické rozhodování ponecháno svobodnému rozhodnutí svobodných občanů? Na tuto otázku existují dvě extrémní odpovědi:

 28. Samozřejmě víte, jaké: • volný trh • státem řízená ekonomika • jejímž nejrozvinutějším • příkladem je • centrálně plánovaná ekonomika

 29. Dokázali byste vysvětlit, co je to neviditelná ruka trhu ? • To znamená, že trh je řízen pouze tržními silami, tedy nabídkou, poptávkou a cenou. • Jestliže užitek, tedy především zisk, plynoucí z dané aktivity převyšuje náklady, udělej to. • Jestliže náklady převyšují užitek • (zisk), nedělej to. • Toto je základní pravidlo ekonomického rozhodování.

 30. Jestliže nabídka převyšuje poptávku, ceny klesají, což následně vyvolává pokles nabídky, a naopak. Toto je základní pravidlo volného trhu.

 31. EXISTUJÍ ALE DŮVODY, PROČ NEVIDITELNÁ RUKA TRHU NĚKDY NEFUNGUJE • tržní selhání • opožděné reakce „ neviditelné ruky trhu“ • informační asymetrie • existence sociálních, kulturních a historických sil - „ potřesení neviditelnou rukou trhu“ • politické a právní síly -„neviditelná noha trhu“

 32. Už jste se setkali se všemi těmito termíny ?A víte, kdo je jejich autorem ? • Neviditelná ruka trhu je základní ekonomickou • metaforou • Adama Smithe, • užívanou již od roku • 1776

 33. Termín „potřesení neviditelnou rukou trhu“ byl zaveden v 70.letech XX. století Arthurem Okunem , předsedou Koncilu ekonomických poradců USA

 34. Dokázali byste uvést nějaký příklad ? Například: Vyvolá nárůst poptávky nebo ceny na trhu zemědělské půdy výrazný růst nabídky v zemích jako je třeba Irsko ? Jestliže ne, proč ?

 35. A termín „neviditelná noha trhu“ poprvé použil Stephen Magee z University of Texas na konci 80. let XX. století

 36. A mohli byste zde uvést příklad? Ještě jeden příklad týkající se trhu půdy: Jestliže existuje dohoda nebo právní norma, která limituje prodej zemědělské půdy, např. pokud jde o cizince, omezuje to současně volné fungování tohoto trhu (viz ČR před 2011)

 37. Proto zpravidla existujeurčitá mírastátní regulace. • Její rozsah se pohybuje • od téměř volného trhu • přes sociální kapitalismus • až po intenzivně regulované • a protekcionistické trhy a “státní paternalismus”. • Nejtěžší je stanovit právě ten “správný” rozsah regulace...

 38. A malá metafora: problém regulace ekonomiky se do značné míry podobá problému • “chytré • horákyně” • Jistě znáte tu • klasickou českou • pohádku?

 39. Jestliže byl zvolen základní typ ekonomické politiky,je nezbytné dále definovat • hierarchii cílů • hlavní aktéry rozhodovacího procesu • časový horizont • prostorovou úroveň • strategie a nástroje • systém kontroly a zpětné vazby

 40. Hierarchie cílů ekonomické politiky • 4 základní • společenské cíle • svoboda • spravedlnost • jistota • blahobyt • 4 základní cíle ekonomické politiky • ekonomická • svoboda • spravedlnost • rozdělování • hospodářská • jistota • uspokojování • potřeb

 41. Aktéři rozhodovacího procesu V PS NGOs S Z P

 42. Aktéři rozhodovacího procesu V PS NGOs S Z P

 43. Aktéři rozhodovacího procesu V PS NGOs S Z P

 44. Časové horizonty • krátkodobé politiky ( 1-2 roky i méně) • střednědobé politiky ( 3-5 let) • dlouhodobé, perspektivní politiky ( nad 5 let) • permanentní politiky ( obecné cíle ) Nejběžnějším typem hospodářských politik jsou politiky střednědobé, mimo jiné proto, že jejich časový horizont koresponduje s volebními obdobími. Pro zemědělství je ale tento interval příliš krátký vzhledem k dlouhým a nepřerušitelným produkčním cyklům. Politiky všech časových horizontů musí být samozřejmě vzájemně harmonizované a provázané.

 45. Prostorové úrovně ekonomické politiky • Ekonomické politiky mohou samozřejmě pokrývat rozdílné prostorové sféry: • lokální ( sporadicky užívaná) • regionální • národní • nadnárodní ( EU apod.) • globální ( zřídka realizovatelná)

 46. Soustava nástrojů Nástroje ekonomické politiky se liší podle specifického okruhu, kterého se daná politika týká, v obecné rovině však existují 3 základní typy : • pozitivní (podpůrné) • negativní (omezující) • tržní (nepřímé) A samozřejmě kombinace těchto nástrojů

 47. Základní okruhy ekonomické politiky • Regulace ( liberalizace) domácího a zahraničního • trhu, konkurenceschopnost • Politiky ve vztahu k produkčním faktorům • ( půda, práce, kapitál)) • Specifické ekonomicko-sociální politiky • Výživová a potravinová politika • Politiky ve vztahu k životnímu prostředí a TUR • Strukturální a regionální politika • Transformační politiky a nástroje • Ekonomická integrace a její nástroje • Komplexní krátkodobá, střednědobá • a dlouhodobá politika dílčích odvětví

 48. Agrární politika je specifickou formou ekonomické politiky států (nadnárodního seskupení atd.) zaměřená na efektivní spoluúčast agrárního sektoru na realizaci hospodářského a společenského rozvoje při respektování specifických rysů zemědělství a produkce potravin. Základní otázka: Jsou specifika zemědělství natolik významná, aby opravňovala existenci specifické ekonomické politiky odvětví ?

 49. Možné odpovědi : „NE“ „Zemědělství je odvětvím národní ekonomiky jako každé jiné, nemá žádná natolik výrazná specifika, aby to podmiňovalo potřebu specifické agrární politiky“.

 50. Možné odpovědi : „NE“ „ Kdo chce přispívat zemědělcům, ať tak činí dobrovolnou sbírkou… Co by se stalo s uvolněnou půdou po útlumu zemědělství? Nic tragického. Našla by využití k něčemu jinému. K čemu, to by mělo záležet pouze na majitelích půdy, nikoliv na přání strany, vlády, lidu či někoho dalšího. Neexistuje žádné naše zemědělství, naše půda, naše obchody, naše obchodní bilance, ale pouze moje půda, moje firma, moje peněženka. Kdyby se tak choval každý, úžasně by všem prospěl a komunismus by byl dávno po smrti.“ Vilém Barák Z článku „Jsou čeští zemědělci vyděrači nebo hrdinové?“, HN, 2003

More Related