Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
بسم الله الرحمن الرحيم PowerPoint Presentation
Download Presentation
بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

160 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

بسم الله الرحمن الرحيم

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. بسم الله الرحمن الرحيم فوریتهای پزشکی در کودکان Baghiyatollah (a.s.) University of Medical Sciences, Faculty of Nursing Seiyed Mohammad Khadem-ol-Hoseiny

 2. اقدامات مهم در احیا کودکان الف) بی حرکت کردن ستون فقرات و برقراری راه هوایی،کلید موفقیت در احیاء کودکان • احتمال وجود شیئ خارجی درراه هوايي • سمع ناي و ریه (gurgling) • Chin lift & Head tilt

 3. Five quick back blows

 4. Five quick chest thrusts

 5. Five quick upward thrusts

 6. Five quick upward thrusts

 7. اقدامات مهم در احیا کودکان الف) بی حرکت کردن ستون فقرات و برقراری راه هوایی،کلید موفقیت در احیاء کودکان • Jaw thrust • Airway • ETT

 8. اقدامات مهم در احیا کودکان الف) بی حرکت کردن ستون فقرات و برقراری راه هواییکلید موفقیت در احیاء کودکان needle cricothyrotomy

 9. اقدامات مهم در احیاء کودکان ب) بررسی تنفس • Look, Listen, Feel • پالس اکسی متری • استفاده از گوشی • برادی پنه

 10. اقدامات مهم در احیاء کودکان ب) بررسی تنفس شیفت مدیاستن سیانوز و گشادی ورید گردن کاهش صدای تنفسی علامت وجود هوا در قفسه سینه

 11. اقدامات مهم در احیاء کودکان ج) بررسی گردش خون • کاهش حجم خون • علائم شوک: • تاکیکاردی، سرد بودن نوک انگشتان • کاهش زمانCRT • افت فشار • کودک در حال شوک فقط 5 دقیقه فرصت رگ گیری • Inter osseous line • Inter osseous infusion • نمونه

 12. Intraosseous Infusion(IOI)

 13. Introduction • Intraosseous means “into the bone” • Medications that are delivered via thisroute reach the blood stream through the bone marrow Most commonly: Is reserved for children who have less available (or difficult to access) IV sites.

 14. Introduction • In 1930: Choice way for access to children vessels • Long bones as a noncollabsible vein • For easy of work is used TBA.

 15. Indications • Shock & Arrest • A temporary route (12 hours)

 16. Contraindications • Recent fracture • Osteoporosis • Cellulites or infection in location

 17. Instruments • Intraosseous cannula (Jamshedi needle) • Betadine, Lidocaine, Gloves

 18. How to do • One finger below relief of surface of TBA growth plate • In the middle point of internal anterior of TBA • 1 to 2 cc Lidocaine in conscious children IOs are established in the proximal tibia with a rigid boring catheter.

 19. How to do continue • The needle is inserted vertically and away from Joint • The needle handle in palm of the hand • Give trunk with index & thumb finger • The needle is inserted gradually pressure and rotational position • If suddenly decrease of resistance : Discontinue pressure • Don’t move the needle • In infant: 1cm insertion is enough.

 20. How to do continue • Aspirate • If no come out: inject 2-3 cc sterile fluid or heparin saline and then aspirate that must be light red, enter fluid nonresistance.

 21. How to do continue • Connect serum • Use bulky dressings • Velocity maximum : 45ml/h • From sample; Electrolytes, Sugar, Blood Group, BUN, Creatine, is measurable. • CBC can't do.

 22. Complications • If lines are more than 24 hours: probability Osteomyelitis (%1 has been seen) • Cellulitis is very rare • Fracture, Compartmental syndrome, Fat emboli, Septicemia.

 23. مقدمه حدود1930 زياد استفاده مي شد همه استخوانهاي بلند TBA

 24. انديكاسيون شوك و ایست قلبی، موقت كنتراندكاسيون: • شكستگي اخير، • پوكي استخوان، • عفونت موضعي.

 25. وسايل مورد نياز • سوزن جمشيدي، • بتادين، • ليدوكائين، • دستكش، • چسب.

 26. روش اجراء • يك انگشت زير برجستگي TBA • سوزن در وسط سطح قدامي TBA • 1 تا 2 سي سي ليدوكائين • سوزن عمود و دور از مفصل • انتهاي سوزن كف دست • انگشتان تنه سوزن را مي گيرد

 27. روش اجراء (ادامه) • فشاروچرخش (1cm) • سوزن را حركت ندهيد • آسپيره كنيد • مايع استريل يا هپارين (cc3-2) • سرم 45mh/h

 28. عوارض 24ساعت بيشتر • سلوليت، • سندرم كمپارتمان، • آمبولي چربي، • سپتي سمي.

 29. اقدامات مهم در احیاء کودکان د) ناتوانی پاسخ مردمک به نور و کنترل وضعیت هوشیاری مقیاس GCS • پاسخ حرکتی • اطاعت می کند6 • جای درد را تشخیص می دهد 5 • عقب کشیدن 4 • خم کردن 3 • باز کردن 2 • بدون جواب1 • بازکردن چشم • خود به خود 4 • در برابرصدا 3 • در واکنش به درد 2 • اصلا چشم ها را باز نکند 1

 30. اقدامات مهم در احیاء کودکان پاسخ کلامی نوزادان تا زیر 2 سال • لغات مناسب، لبخند 5 • گریه قابل آرام کردن 4 • تحریک پذیری دایمی 3 • بی قراری 2 • چیزی را ادا نمی کند 1 کودک بزرگتر • کلمات مفهوم 5 • کلمات مشوش 4 • کلمات نامناسب 3 • کلمات نامفهوم 2 • هیچ چیزی را ادا نمی کند 1

 31. اقدامات مهم در احیاء کودکان د) ناتوانی (ادامه) در صورت افزایشICP • اکسیژناسیون • تهویه ی کافی • بالا نگه داشتن سر • داروهای مدر (اسمزی) • انتقال به مرکز مجهز به CTS و جراحی

 32. اقدامات مهم در احیاء کودکان ه) مواجهه با سرما: • نوزادان و کودکان بیشتر در خطر هیپوترمی هستند • پتو • گرم کننده تابشی یا لامپی

 33. اقدامات مهم در احیاء کودکان و) اثرات اخلاقی احیاء کودک • در کودکانی که هیپوترم شدید آپنه و بدون نبض هستند تصمیم گیری برای شروع نکردن احیاء بهتر از شروع کردن آن است • عصبانیت خانواده واکنشی ناشی از احساس گناه و نا امیدی است • والدین را در تصمیم گیری دخالت دهید • گاهی اجازه حضور داده می شود • بعد از قطع احیاء اجازه خداحافظی داده شود • آسیستول بعد از 25 دقیقه با دو دوز دریافت اپی نفرین بدون پاسخ، احتمال بقاء نرولوژیک ضعیف است.