Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LỊCH CÔNG TÁC PowerPoint Presentation
Download Presentation
LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC

192 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

LỊCH CÔNG TÁC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2014 CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THANH TRA TỈNH QUẢNG NAM ĐẨY MẠNH VIỆC “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” TIÊU ĐIỂM CÔNG TÁC 1. Tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo phấn đấu giải quyết 100% số đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh. 2. Tiến hành 08 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, 02 cuộc thanh tra chuyên ngành và 06 cuộc thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra; khiếu nại; tố cáo; phòng, chống tham nhũng

  2. LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2014 CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THANH TRA TỈNH QUẢNG NAM ĐẨY MẠNH VIỆC “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” TIÊU ĐIỂM CÔNG TÁC 1. Tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo phấn đấu giải quyết 100% số đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh. 2. Tiến hành 08 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, 02 cuộc thanh tra chuyên ngành và 06 cuộc thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra; khiếu nại; tố cáo; phòng, chống tham nhũng

  3. LỊCH CÔNG TÁC THÁNG9 /2014 CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THANH TRA TỈNH QUẢNG NAM ĐẨY MẠNH VIỆC “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” TIÊU ĐIỂM CÔNG TÁC 1. Tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo phấn đấu giải quyết 100% số đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh. 2. Tiến hành 08 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, 02 cuộc thanh tra chuyên ngành và 06 cuộc thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra; khiếu nại; tố cáo; phòng, chống tham nhũng

  4. LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2014 CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THANH TRA TỈNH QUẢNG NAM ĐẨY MẠNH VIỆC “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” TIÊU ĐIỂM CÔNG TÁC 1. Tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo phấn đấu giải quyết 100% số đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh. 2. Tiến hành 08 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, 02 cuộc thanh tra chuyên ngành và 06 cuộc thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra; khiếu nại; tố cáo; phòng, chống tham nhũng

  5. LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2014 CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THANH TRA TỈNH QUẢNG NAM ĐẨY MẠNH VIỆC “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” TIÊU ĐIỂM CÔNG TÁC 1. Tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo phấn đấu giải quyết 100% số đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh. 2. Tiến hành 08 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, 02 cuộc thanh tra chuyên ngành và 06 cuộc thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra; khiếu nại; tố cáo; phòng, chống tham nhũng