Download
keski suomen liitto tiistai 31 5 2011 klo 8 30 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Keski-Suomen liitto tiistai 31.5.2011 klo 8.30 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Keski-Suomen liitto tiistai 31.5.2011 klo 8.30

Keski-Suomen liitto tiistai 31.5.2011 klo 8.30

123 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Keski-Suomen liitto tiistai 31.5.2011 klo 8.30

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Keski-Suomen liittotiistai 31.5.2011 klo 8.30 Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskentamalli FLAT RATE

 2. Mikä flat rate on? Tarkoittaa kiinteää prosenttiosuutta, jolla korvataan hankkeesta johtuvat yleiskustannukset, ns. välilliset kustannukset EAKR -hankkeissa 20 % ESR –hankkeissa 17 % Prosentit perustuvat ohjelmakauden alkuvuosien hankkeiden toteutuneisiin kustannuksiin Lasketaan prosenttiosuutena hankkeen hyväksyttävistä palkkakustannuksista Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta tarkistettu 1.6.2011 alkaen

 3. Välittömiä tai välillisiä kustannuksia ESIMERKKI EAKR-HANKKEESTA • Välittömät kustannukset 172 000 € • Henkilöstökustannukset 100 000 € • Ostopalvelut 50 000 € • Kone- ja laitehankinnat 20 000 € • Rakennukset ja maa-alueet 0 € • Muut kustannukset 2 000 € • Luontoissuoritukset 0 € • Välilliset kustannukset 20 000 € 20 % palkoista • Matkat • Vuokrat • Toimistokulut • Kustannukset yhteensä 192 000 €

 4. Palkkakustannukset laskennan perusteena • Hankkeeseen palkatun henkilöstön välittömät palkkakustannukset • Palkka • Sosiaali- ja eläketurvamaksut • Loma-ajan palkka • Lomaraha • Palkallisen poissaoloajan palkka, kuten sairasloma (Kelan maksama korvaus vähennettynä) • Kirjallinen tehtäväkuvaus, josta näkyy hankkeelle kohdentuva työ • Osa-aikaisesta työstä päiväkohtainen kokonaistyöajanseuranta, jonka työntekijä ja esimies allekirjoittavat • Huom. taloushallinnon, postituksen, kopioinnin tms. työt eivät enää kuulu tähän, vaan kustannukset osa flat ratea Flatrate x 20 %

 5. Palvelujen ostot • Hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen liittyvät palvelujen ostot • markkinointi, mainonta, ilmoitukset, julkaisut, messuosastot • selvitykset ja tutkimukset • kohderyhmälle järjestettävien tilaisuuksien seminaaripaketit (ESR) • koulutus, konsultointi yms. matkakustannuksineen • koneiden ja laitteiden asennus, huolto tms. • tilintarkastus, jos rahoittaja sitä edellyttää • Huom. Keski-Suomen liitto ei edellytä!

 6. Kone- ja laitehankinnat • Hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen kuuluvat • koneiden ja laitteiden ostot • vuokrat • leasing tai • poistot Huom! Henkilöstön tietokoneet, matkapuhelimet, tulostimet tms. ovat osa flatratea

 7. Muut kustannukset • Hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen liittyvät aineelliset tai aineettomat hankinnat, esimerkiksi • rakentamisen materiaalikulut • ohjelmistolisenssit • raaka-aineet ja puolivalmisteet • Kohderyhmän käyttöön vuokratut tilat (ESR) • Kohderyhmän käyttöön hankitut aineelliset ja aineettomat pienhankinnat (ESR)

 8. Välilliset kustannukset FLAT RATE • Hankehenkilöstön ja ohjausryhmän kotimaan ja ulkomaan matkakulut • Ohjausryhmän tarjoilut, matkat, kokouspalkkiot, ansionmenetyskorvaukset • Kokous- ja neuvottelukulut (vain kohderyhmän seminaaripaketit voivat olla palvelujen ostoissa, ESR) • Hankehenkilöstön tilavuokrat, siivous, sähköt, laitteet, toimistotarvikkeet • Puhelin, tietoliikenne, ohjelmistolisenssit • Toimistopalvelut, postitus, kopiointi, aulapalvelut • Taloushallinto ja tietohallinto • Hankehenkilöstön työterveysmaksut, henkilöstökoulutus, TYKY-toiminta

 9. Flat rate EURA2007 -järjestelmässä • Kevään hankehaussa jätetyt hakemukset palautetaan hakijoille tarkistettavaksi, kun ilmoitus EURA2007 – tietojärjestelmän päivittämisestä saatu (ilmeisesti 1.6.2011) • Taustalomakkeen alussa kysytään arvonlisäverosta ja välillisten kustannusten perusteesta • Jos valitaan flat rate, EURA sulkee osan kustannuslajeista • EURA laskee automaattisesti välilliset kustannukset henkilöstökustannusten mukaan

 10. Maksatus ja tarkastus • Hankkeen toteuttaja tekee maksatushakemuksen välittömistä kustannuksista • EURA laskee automaattisesti välilliset kustannukset henkilöstökustannusten perusteella • Maksatushakemuksessa ei tarvitse eritellä välillisiä kustannuksia eikä esittää kirjanpidon otteita tai tositteita • Välillisten kustannusten tositteita tai kirjanpitoa ei tarkasteta • Rahoittajan, maksajan ja tarkastajan mielenkiinto välittömissä kustannuksissa, erityisesti palkkakustannukset, hankinnat ja tiedotusohjeen noudattaminen

 11. Soveltaminen • Flat rate mahdollinen uusissa hankkeissa 1.6. alkaen • Kustannusten ilmoittamisessa on jatkossa kaksi vaihtoehtoa: • välilliset kustannukset ilmoitetaan flat rate –prosentin perustella • kaikki kululajit ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen kuten tähän saakka • Pääsääntö flat rate, vanha malli vain poikkeustilanteissa • hakija osoittaa, että välilliset kustannukset merkittävästi suuremmat kuin 20 % tai 17 % • esim. paljon ulkomaanmatkoja sisältävät hankkeet • Yhteishankkeissa kaikki tuensaajat soveltavat samaa kustannusmallia • Valittua kustannusmallia ei voi muuttaa hankkeen aikana

 12. Ihanaa, FLAT RATE, ihanaa! Lisätietoja rahoituspäätösten valmistelijoilta • Hilkka Laine 040 595 0014 • Pirjo Peräaho 040 595 0008 • Veli-Pekka Päivänen 040 595 0005 Maksatushakemusten käsittelijöiltä • Arja Orell-Kauppinen 040 590 3202 • Johanna Pitkänen 040 595 0128 Sähköpostit etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi