1 / 13

בניין פעל

בניין פעל. פעל שלמים לומד, אוכל, כותב, פעל ל"ה, ל"י שותה, קונה, רואה, פעל ע"ו, ע"י גר, קם, שר, בא , שם ,. הפועל למד זמן עבר. http://www.laits.utexas.edu/hebrew/heblang/tutorials/new/visualv/paal/paal2.html שלמים אכל, למד, כתב,. התאימו סיומת לשם גוף.

chenoa
Télécharger la présentation

בניין פעל

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. בניין פעל פעל שלמים לומד, אוכל, כותב, פעל ל"ה, ל"י שותה, קונה, רואה, פעל ע"ו, ע"י גר, קם, שר, בא , שם ,

 2. הפועל למד זמן עבר • http://www.laits.utexas.edu/hebrew/heblang/tutorials/new/visualv/paal/paal2.html שלמים אכל, למד, כתב,

 3. התאימו סיומת לשם גוף • http://www.mkm-haifa.co.il/ulpanim/circle2/pastCircle2/Avar-Suffix.htm

 4. היום הוא .... אתמול הוא... http://www.mkm-haifa.co.il/ulpanim/circle2/pastCircle2/HeFromPresentToPast1.htm

 5. בניין פעל - ל"ה - זמן עבר http://www.laits.utexas.edu/hebrew/heblang/tutorials/new/visualv/paal/paal10.html קנה, שתה, פנה, ראה, עלה

 6. בניין פעל ל"ה – זמן עבר - תרגילים • http://www.mkm-haifa.co.il/ulpanim/circle3/past3/lhani2.htm • http://www.mkm-haifa.co.il/ulpanim/circle3/past3/OPsPlOll3.htm • http://www.mkm-haifa.co.il/ulpanim/circle3/past3/lhpskolel1.htm

 7. בניין פעל – ע"ו, ע"י גר – לגור שר - לשיר קם – לקום שם – לשים בא – לבוא גר - ג.ו. ר שר – ש. י. ר קם - ק.ו.מ שם – ש.י. מ בא- ב.ו.א

 8. גר – לגור

 9. גר – לגור

 10. גר – לגור

 11. הפועל לגור בזמן עבר http://www.mkm-haifa.co.il/ulpanim/circle2/pastCircle2/Avar-Gar-KolHagufim.htm

 12. כתבו את כינוי הגוף הנכון: • 1. אני גרתי 11. _________ באו • 2. _________ בא 12. _________ נחנו • 3. _________ קמתם 13. _________ באתי • 4. _________ שרתי 14. _________ גרנו • 5. _________ באתָ 15. _________ נחתם • 6. _________ שרת 16. _________ שמתי • 7. _________ נחתי 17. _________ גרו • 8. _________ נחו 18. _________ שרתם • 9. _________ קמתָ 19. _________ קמו • 10. _________ קמתי 20. _________ שר

More Related