1 / 20

ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับ การปรับปรุงหลักสูตรและ การเปิดรายวิชาในระบบ CU-CAS

ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับ การปรับปรุงหลักสูตรและ การเปิดรายวิชาในระบบ CU-CAS. ผศ.ดร. ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย์ รองอธิการบดี 30 มกราคม 2555. เรื่องที่จะนำเสนอ. ระบบการดำเนินงานเกี่ยวกับ การปรับปรุงหลักสูตร การเปิดรายวิชาในระบบ CU-CAS การประเมินออนไลน์. เอกสารที่แจก. แบบแสดงข้อคิดเห็น

chenoa
Télécharger la présentation

ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับ การปรับปรุงหลักสูตรและ การเปิดรายวิชาในระบบ CU-CAS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรและการเปิดรายวิชาในระบบ CU-CAS ผศ.ดร. ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย์ รองอธิการบดี 30 มกราคม 2555

 2. เรื่องที่จะนำเสนอ ระบบการดำเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร การเปิดรายวิชาในระบบ CU-CAS การประเมินออนไลน์

 3. เอกสารที่แจก แบบแสดงข้อคิดเห็น ใบกรอกคำถาม

 4. การปรับปรุงหลักสูตร

 5. กำหนดการส่ง มคอ.2 • หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา • ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี • ภายในเดือนกรกฎาคม 2555 ถ้าส่งไม่ทันกำหนดจะไม่สามารถเปิดสอนได้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556

 6. ขั้นตอนในการดำเนินงานขั้นตอนในการดำเนินงาน • Download แบบฟอร์มต่างๆ ได้จาก Website • www.academic.chula.ac.th • หัวข้อหลักสูตร • คลิกที่ การเสนอหลักสูตรและรายวิชา • 02-218-0205 ถึง 0207ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตรสำนักบริหารงานวิชาการ

 7. ระบบ CU-CAS ช่วยอะไร • การพิมพ์ส่วนที่เป็นเนื้อหารายวิชาในเล่มหลักสูตร • Curriculum Mapping พร้อมที่จะเปิดระบบให้ทุกหลักสูตรเข้าไปใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 8. ใช้ระบบ CU-CAS อย่างไร • เข้าไปที่ Course Specification • กรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 คือ แบบเปิดรายวิชา • 1 รายวิชา ต่อ 1 แบบฟอร์ม • ระบบจะสร้างCurriculum Mapping ให้โดยอัตโนมัติ และหลักสูตรจะสามารถสั่งพิมพ์รายการเนื้อหาของทุกรายวิชาได้ด้วย

 9. ระบบ CU-CAS ช่วยทำอะไร • ระบบ CU-CAS เป็นเครื่องมือในการออกแบบหลักสูตร • จากการกรอกข้อมูลใน Course Specification ท่านจะได้ Curriculum Mapping มาโดยอัตโนมัติ • ถ้าปรับ CS CM จะปรับตามทันที

 10. กรณีหลักสูตรที่ทำ มคอ. 2 แล้ว • ในช่วงนี้โปรด copy & paste จาก Word file ลงไปในแบบฟอร์ม Course Specification และเติม ข้อมูลที่ยังขาดอยู่ • ต้องขออภัยอย่างยิ่งที่ระบบเสร็จ ช้า หลังเวลาที่ท่านต้องใช้งาน

 11. ข้อกำหนด • ผู้ที่สามารถเข้าไปแก้ไข Course Specification ของแต่ละรายวิชาได้แก่ • ผู้ที่ log in เข้าไปใส่ข้อมูล • หัวหน้าภาควิชาและ/หรือผู้ที่หัวหน้าภาควิชามอบหมาย

 12. ขั้นตอนการพิจารณา มคอ. 2 • หลักสูตรจัดทำ มคอ. 2 เสนอ ผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 คน • เสนอคณะกรรมการระดับคณะ พิจารณา (คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารคณะ) • หลักสูตรแก้ไขเอกสารตามมติ • จัดส่ง มคอ.2 ไปยังฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร สำนักบริหารงานวิชาการ

 13. ขั้นตอนการพิจารณา มคอ. 2 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความ ถูกต้องของการเขียนรายวิชา • คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร/ คณะกรรมการนโยบายวิชาการ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหลักสูตร/ สาขาวิชา/แขนงวิชา)พิจารณา • ถ้ามีการแก้ไข จะส่งคืนคณะ เป็นเอกสารที่แสดงการแก้ไข

 14. ขั้นตอนการพิจารณา มคอ. 2 • หลักสูตรแก้ไข Course Specification ส่วนที่ 1 ในระบบ • หลักสูตรพิมพ์ มคอ.2 ที่แก้ไขแล้ว(เนื้อหารายวิชา และ CM พิมพ์จากระบบ CU-CAS) • ส่งไปฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร สำนักบริหารงานวิชาการ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และส่ง สกอ.รับทราบ

 15. การเปิดรายวิชา

 16. ภาควิชา/หลักสูตร DB CU-CAS กรณีรายวิชาใน มคอ. 2 ที่ได้รับอนุมัติแล้ว ฝ่ายวิชาการคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ Yes ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตรสบว.

 17. 1 ภาควิชา/หลักสูตร จัดทำและPrint out แบบฟอร์ม การเสนอขอเปิดรายวิชาจากระบบCU-CAS ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติรายวิชาจากระบบ CU-CAS แก้ไข 2 ฝ่ายวิชาการคณะ No ตรวจสอบ/แก้ไข เสนอ มหาวิทยาลัยผ่านระบบ CU-CAS กรรมการบริหารคณะ กรณีรายวิชาเลือกที่ไม่ได้เสนอพร้อมกับการขออนุมัติหลักสูตร 3 Yes ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร Yes/No Print out จากระบบCU-CAS เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักบริหารงานวิชาการ DBCU_CAS 4 ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณารายวิชาจาก Print out ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร สำนักบริหารงานวิชาการ 30 มกราคม 2555

 18. การประเมินออนไลน์

 19. การประเมินออนไลน์ • ได้ปิดระบบประเมินออนไลน์ใน Blackboard แล้ว • โปรดกรอกข้อมูลใน Course Specification ตามที่ได้อบรมไปแล้ว • โปรดแจ้งนิสิตให้ประเมินออนไลน์ทุกคน

 20. ขอขอบคุณทุกท่าน

More Related