Download
genarps l dfabrik ab n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Genarps Lådfabrik AB PowerPoint Presentation
Download Presentation
Genarps Lådfabrik AB

Genarps Lådfabrik AB

157 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Genarps Lådfabrik AB

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Genarps Lådfabrik AB Kamrergatan N Kontoristgatan = Insatsplan förvaras här 12345 Kontoristgatan 4, (Genarp) 2009-09-22

  2. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Flik 1 / Blad 1

  3. Symboler Symboler med hänvisning till standard SS-2875 Mekanisk ventilation, don för öppning Här är du Uppsamlingsplats Uppställningsplats släckfordon Angreppsväg - Utifrån Brandutrustning Uppställningsplats stegfordon Angreppsväg - Inifrån Inomhusbrandpost Klass 1, Explosiva ämnen och föremål Huvudangreppsväg Handbrandsläckare Uppställningsplats hävare Uppställningsplats tankfordon Nyckelskåp Klass 2, Gaser Skydda objekt Klass 3, Brandfarliga vätskor Uppställningsplats motorspruta Centralapparat Sprinkler Klass 4.1, Brandfarliga fasta ämnen Undercentral Sprinklercentral Allmän varning Klass 4.2, Självantändande ämnen Brandförsvarstablå Inert gassläckanläggning Varning 1, 2, 3 Klass 4.3, Utvecklar brand- farliga gaser vid kontakt vatten Brandpost Koldioxid Laser Klass 5.1, Oxiderande ämnen Sprinklercentral, vatten Stigarledning Högspänning Sprinklercentral, annat släckmedel Klass 5.2, Organiska peroxider Ventil 1, 2, 3 Stigarledning uttag Klass 6.1, Giftiga ämnen, Särskilda brandrisker Brandcellsgräns EI120 Stigarledning matning Hinder Klass 6.2, Smittförande ämnen Brandcellsgräns EI60 Anslutningsdon för skum Grind Klass 7, Radioaktiva ämnen Röklucka manuell öppning Brandcellsgräns EI30 Klass 8, Frätande ämnen Röklucka teknisk öppning Brytpunkt Räddningsväg/Brandväg Klass 9, Övriga farliga ämnen och föremål Röklucka, don för manuell/teknisk öppning Ledningsplats Återsamlingsplats Röklucka i mark Symbolförteckning Flik 1 / Blad 2

  4. Objektsinformation Insatsinformation Brytpunkt: Kamrergatan/Kontoristgatan Risker: Hög brandbelastning, brandfarlig gas i huvudbyggnad Utrymning med hjälp av räddningstjänsten: Kontor plan 2 Avstängningar: VA, El och gas Taktik: Avstängning för gas finns på östra gaveln på huvudbyggnaden, pulveraggregat finns i maskinförråd. Byggnadsinformation Objektsnummer (Core): 0001 Adress: Kontoristgatan 4, Genarp Fastighetsbeteckning: Falken 7 Kommun: Lund Byggnadsår: 1954 Våningsantal: Huvudbygg. 2 vån. Lagerbygg. 1 vån. Bärighet: R30 Sektioneringar: EI60 Verksamhetsinformation Verksamheter: Tillverkning av emballage Personantal (dag/natt): 20/0 Skyddsvärda objekt: Arkiv Brandtekniska installationer Centralapparat placering: Huvudentrén i huvudbyggnaden Sprinkler: Finns ej Brandgasventilation: Rökluckor i produktion samt lager Styrfunktioner för räddningstjänsten: Manuella Stigarledningar: Finns ej Kontaktinformation Kontaktperson 1: Arne Persson (Teknisk ansvarig) Telefon (dag/natt): 046-540 46 00 Kontaktperson 2: Tore Nilsson Telefon (dag/natt): 046-540 46 00 Objektsinformation Flik 1 / Blad 3

  5. Dieselcistern 6000 lit Öppet lager – virkeslager, hög brandbelastning N Maskinförråd EI60 Huvudbyggnad Öppet lager Situationsritning Flik 2 / Blad 4 100 m 50 m

  6. Byggnadsinformation • Byggnadsår: 1954 • Våningsantal: 2 • Bärighet: R30 • Sektioneringar: EI60 • Verksamhet: Utställning/konferens • Personantal (dag/natt): 20 / 0 • Skyddsvärda objekt: Arkiv/serverrum • Risker: • Brandfarlig gas, plan 1 • Släcksystem: • Styrfunktioner för räddningstjänsten: • Brandgasventilation: manuell • Utrymningslarm: automatiskt • Taktik: • Gasavstängning vid huvudentré • Ventilera N EI60 Huvudbyggnad Flik 3 / Blad 5 50 m 10 m

  7. Byggnadsinformation • Våning: 2 av 2 • Bärighet: R30 • Sektioneringar: EI60/EI30 • Verksamhet: Produktion • Personantal (dag/natt): 20 - 0 • Skyddsvärda objekt: Arkiv, Serverrum • Risker: • Släcksystem: • Styrfunktioner för räddningstjänsten: • Brandgasventilation, manuellt • Utrymningslarm, internt • Taktik: N EI60 Huvudbyggnad, plan 2 Flik 3 / Blad 6 50 m 10 m

  8. Byggnadsinformation • Våning: 1 av 2 • Bärighet: R30 • Sektioneringar: EI60/EI30 • Verksamhet: Produktion • Personantal (dag/natt): 15 - 0 • Produktion 10 st • Kontor 5 st • Skyddsvärda objekt:: Arkiv, Serverrum • Risker: • Acetylen • Naturgas 4 bar • Släcksystem: • Styrfunktioner för räddningstjänsten: • Brandgasventilation, manuellt • Utrymningslarm, internt • Taktik: • Gasavstängning vid huvudentré • Ventilera N EI60 EI60 EI30 Huvudbyggnad, plan 1 Flik 3 / Blad 7 50 m 10 m

  9. Avstängningar etc. Flik XX / Blad XX