Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uttalelse fra EL&IT Forbundet i Oslo og Akershus Forsvar pensjonene PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uttalelse fra EL&IT Forbundet i Oslo og Akershus Forsvar pensjonene

Uttalelse fra EL&IT Forbundet i Oslo og Akershus Forsvar pensjonene

87 Views Download Presentation
Download Presentation

Uttalelse fra EL&IT Forbundet i Oslo og Akershus Forsvar pensjonene

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hva skjer med pensjonen din? Forsvar besteårsregelen – avvis alleårsregelen I dagens folketrygd er det de lønnsmessig 20 beste åra i arbeidslivet som danner grunnlaget for størrelsen på pensjonspoengene. Regjeringas forslag er at alle åra skal telle, også de dårlige og mindre gode. Du skal m.a.o. hele tida føle press til å fortsette i arbeidslivet – du straffes økonomisk ved å gå av tidlig. Pensjonssystemet skal legges om fra en solidarisk ordning til en forsikringsliknende ordning med opptjening av en individuell pensjonspott. Nei til delingstall – pensjonene må ikke reduseres selv om levealderen øker Regjeringa foreslår at pensjonene skal reduseres når levealderen øker. Prinsippet er at din pensjonspott skal fordeles over flere år. Den økonomiske risikoen for lengre levetid skyves over fra pensjonssystemet til pensjonistene. Hensikten er også med dette knepet å få folk til å stå lenger i arbeid. Hvis ikke, straffes du økonomisk. Nei til indeksering – pensjonene skal følge lønnsutviklinga Regjeringa foreslår at pensjonene kun økes med halvparten av reallønnsutviklinga. Dette er et uakseptabelt brudd med prinsippet om at pensjonistene skal følge velferdsutviklingen som i samfunnet forøvrig. Stortinget vedtok i 2003 at pensjonene skal følge lønnsutviklinga. Forsvar AFP-ordningen med opptjening av poeng Avtalefestet pensjon er en ordning i bedrifter med tariffavtaler. Den gir rett til å gå av ved 62 år, og har et økonomisk nivå på noe i overkant av folketrygdens pensjon (som tilsvarer 52% – 55% av lønna). Folketrygdens pensjonsalder er 67 år. Regjeringa framstiller sitt forslag som om det fortsatt skal være mulig å gå av ved 62 år. De forteller ikke at det blir en økonomisk umulighet i og med at alleårsregelen skal innføres. Tap av pensjonspoeng ved tidlig avgang blir så formidabel at alle med normal lønn vil bli minstepensjonister. Forsvar tjenestepensjonene i offentlig sektor Regjeringa foreslår at tjenestepensjonene i offentlig sektor, som utgjør 66% av lønna (bruttopensjon), skal endres etter samme prinsipper som i folketrygden. Det er uakseptabelt å forringe tariffavtalte ordninger. Tvert i mot må enten folketrygden bedres eller det må innføres tjenestepensjon også i privat sektor. Uttalelse fra EL&IT Forbundet i Oslo og Akershus Forsvar pensjonene Nei til pensjonskompromiss med regjeringspartiene EL&IT Forbundet i Oslo og Akershus krever at LO-ledelsen forsvarer dagens folketrygd, bærebjelken i velferdsstaten, og avviser alle forsøk på svekkelse av pensjonene. De rød-grønne samarbeidspartiene har slått inn på en vei som kan gjøre dem til håndlangere for regjeringens angrep på velferdsstaten. Vi krever at sonderingene mellom regjeringa, DNA, SV og SP om et kompromiss om pensjonene avsluttes. Vi krever at saken utsettes til etter valget slik at folket kan gi uttrykk for sin mening om den viktigste sak på mange tiår. DNA’s programkomité, med Gerd Liv Valla som medlem, har gitt aksept for at pensjonene kun skal økes med halvparten av reallønnsutviklinga, og at pensjonene skal senkes når levealderen øker. Dette er kutt som drastisk vil senke pensjonistenes levestandard. Dette er fullstendig uakseptabelt. Sukring av pillen er at AFP-ordningen og bruttopensjonsordningene i offentlig sektor skal forsvares. Dette lar seg ikke kombinere ved innføring av alleårsregel og avkorting av pensjonene ved lengre levealder. Opptjening av pensjonspoeng i AFP-ordningen og pensjonsutbetaling på 66% av lønna står direkte i strid med alleårsregelsen. Et kompromiss med regjeringa nå er den verst tenkelige start på den lange valgkampen. Det vil svekke troverdigheten til LO og drepe trua på mulighetene for en ny politisk kurs i landet. LO har makt til å stoppe angrepene på pensjonene. Når velferdsstaten står på spill, må vi ikke nøle med å bruke denne makta. Bare avvising av regjeringens forslag til pensjonsreform eller bedring av dagens folketrygd er godt nok! El & IT-Forbundet i Oslo og Akershus, Møllergt 37, 0179 Oslo, Tlf: 22 99 35 00 e-post: post@elogitoa.no Norge har råd til å gi folket en trygg alderdom Politikerne, som ikke engang klarer å se 2 år fram i tid, skal de nå plutselig forutsi Norges økonomiske situasjon om 40 – 50 år? Ingen kan vite nivået på den tekniske utviklinga så langt fram i tid på annen måte enn at produktiviteten vil utvikle seg enormt. Hvis vi går tilbake i tid, til 1967 – når Folketrygden ble innført, hvem kunne da forutsi oljeproduksjonen i Norge og IT-alderen? Regjeringa beregner selv at verdiskapningen i Norge (BNP) vil doble seg på disse 50 åra. Det samme beregner de at reallønnsveksten vil gjøre. Det er dermed, selv med regjeringas prognoser, mulig å opprettholde – ja til og med forbedre – dagens pensjonssystem. Dette er et spørsmål om veivalg. Regjeringas innsparing er beregnet til 32 mrd. i året. De siste 3 år har regjeringa gitt de rike 22 mrd. i skattelette. Nei til privatisering av pensjonen! Regjeringa regner, til alt overmål, med at de reduserte pensjonene vil føre til at den enkelte erstatter dette tapet med private forsikringer. Da blir dette absurd. ”Reformen” blir ingen besparelse for samfunnet, men forsikrings-selskapene får kloa i milliarder av kroner. Det er beregnet at hvis det foreslåtte bortfallet av folketrygden skal dekkes av private ordninger, vil det beløpe seg til 2680 mrd. kroner i 2050. Dette er norgeshistoriens største privatiseringsframstøt! Det er ikke rart at finanskonsernene jobber intenst for å gjennomføre pensjons”reformen”. En slik privatisering innebærer økte klasseforskjeller. De som har råd vil tegne forsikringer, og de som ikke har blir minstepensjonister.

  2. Uttalelse fra EL&IT Forbundet i Oslo og Akershus Forsvar pensjonene Nei til pensjonskompromiss med regjeringspartiene EL&IT Forbundet i Oslo og Akershus krever at LO-ledelsen forsvarer dagens folketrygd, bærebjelken i velferdsstaten, og avviser alle forsøk på svekkelse av pensjonene. De rød-grønne samarbeidspartiene har slått inn på en vei som kan gjøre dem til håndlangere for regjeringens angrep på velferdsstaten. Vi krever at sonderingene mellom regjeringa, DNA, SV og SP om et kompromiss om pensjonene avsluttes. Vi krever at saken utsettes til etter valget slik at folket kan gi uttrykk for sin mening om den viktigste sak på mange tiår. DNA’s programkomité, med Gerd Liv Valla som medlem, har gitt aksept for at pensjonene kun skal økes med halvparten av reallønnsutviklinga, og at pensjonene skal senkes når levealderen øker. Dette er kutt som drastisk vil senke pensjonistenes levestandard. Dette er fullstendig uakseptabelt. Sukring av pillen er at AFP-ordningen og bruttopensjons-ordningene i offentlig sektor skal forsvares. Dette lar seg ikke kombinere ved innføring av alleårsregel og avkorting av pensjonene ved lengre levealder. Opptjening av pensjonspoeng i AFP-ordningen og pensjonsutbetaling på 66% av lønna står direkte i strid med alleårsregelsen. Et kompromiss med regjeringa nå er den verst tenkelige start på den lange valgkampen. Det vil svekke troverdigheten til LO og drepe trua på mulighetene for en ny politisk kurs i landet. LO har makt til å stoppe angrepene på pensjonene. Når velferdsstaten står på spill, må vi ikke nøle med å bruke denne makta. Bare avvising av regjeringens forslag til pensjonsreform eller bedring av dagens folketrygd er godt nok! EL&IT Forbundet i Oslo og Akershus Møllergt 37, 0179 Oslo Tlf.: 22 99 35 00 E-post: post@elogitoa.no STREIK MOT PENSJONSRANET El & IT-forbundet i Oslo og Akershus går til politisk streik 17. mars fra kl.12.00 og ut dagen. Det blir møte på Sentrum Scene kl. 13.00 Innledninger og debatt Demonstrasjon foran Stortinget Kl. 15.30 MØT OPP! * Ingen kutt i pensjonene! * Utsett stortingsbehandlingen!