1 / 13

wiskunde A of wiskunde B?

wiskunde A of wiskunde B?. HAVO. Wiskunde A Kansrekening Kansverdelingen Beschrijvende statistiek Formules en grafieken Lineaire en exponentiële groei, differentiequotiënten. Wiskunde B Formules en grafieken Hogeregraadsvergelijkingen Differentiëren Logaritmen Goniometrie

chinara
Télécharger la présentation

wiskunde A of wiskunde B?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. wiskunde A of wiskunde B?

 2. HAVO • Wiskunde A • Kansrekening • Kansverdelingen • Beschrijvende statistiek • Formules en grafieken • Lineaire en exponentiële groei, differentiequotiënten • Wiskunde B • Formules en grafieken • Hogeregraadsvergelijkingen • Differentiëren • Logaritmen • Goniometrie • Meetkunde

 3. HAVO • Voorbeeldopgavenwiskunde A • Kansrekening Bereken de kans dat je met a twee dobbelstenen in totaal 9 ogen gooit b twee viervlaksdobbelstenen hoogstens 3 ogen gooit

 4. HAVO Exponentiële groei Annemieke heeft op 1 januari 1990 een bedrag op een spaarrekening gezet tegen een vaste rente. Op 1 januari 2000 is het bedrag aangegroeid tot € 854,07 en op 1 januari 2008 tot € 1310,73. a Stel de formule op van het bedrag B op de spaarrekening. Neem de tijd t in jaren met t = 0 op 1 januari 1990. b Tegen welk rentepercentage heeft Annemieke het geld weggezet?

 5. HAVO Een marktkoopman verkoopt aardbeien. Hij heeft 119 euro aan vaste kosten per dag. Verder heeft hij per kg aardbeien 35 cent aan kosten. Hij verkoopt de aardbeien voor € 1,75 per kg. a Stel de formule op van de kosten K in euro's per dag en van de opbrengst O in euro's per dag bij een verkoop van q kg aardbeien per dag. b Los de vergelijking K = O algebraïsch op. c Bij welke verkoop maakt de marktkoopman winst?

 6. HAVO • Voorbeeldopgavenwiskunde B • Meetkunde Gegeven is de cirkel met middelpunt M en straal 5. Op de cirkel liggen de punten A en B. a Neem AB = 2 en bereken de oppervlakte van driehoek ABM en de oppervlakte van cirkelsector ABM. b Gegeven is dat de oppervlakte van cirkelsector ABM gelijk is aan 5. Bereken AMB.

 7. HAVO • Los algebraïsch op. a √ (10x + 11) = x b log (4x) + log (3) = 5 c cos (2x + 0,25 ∏ ) = 0

 8. VWO • Wiskunde A • Kansrekening en statistiek • Kansverdelingen • Toetsen van hypothesen • Lineaire en kwadratische functies • Machtsfuncties en logaritmen • Differentiëren • Rijen en Goniometrie • Wiskunde B • Functies • Differentiëren • Integraalrekening • Goniometrie • Machtsfuncties en logaritmen • Bewijzen in de vlakke meetkunde

 9. VWO • Voorbeeldopgavenwiskunde A • Een zwangerschap duurt gemiddeld 40 weken. Neem aan dat de zwangerschapsduur normaal verdeeld is met een standaardafwijking van 10 dagen. Baby’s die geboren worden na een zwangerschap van 37 weken of minder heten te vroeg geboren. a Bereken de kans dat een baby te vroeg wordt geboren. b Hoeveel procent van de vrouwen bevalt tussen de 38 en 42 weken?

 10. VWO Volgens de fabrikant is de stand-by tijd van zijn mobiele telefoons minstens 120 uur. De consumentenbond betwijfelt of dit juist is, want bij een steekproef van lengte 20 is de gemiddelde stand-by tijd 117,6 uur. Onderzoek of je bij een significantieniveau van 2,5% het eens kunt zijn met de consumentenbond. Ga er vanuit dat de stand-by tijd normaal verdeeld is met een standaardafwijking van 5 uur.

 11. VWO • Voorbeeldopgavenwiskunde B Gegeven is de functie f(x) = 9x - x3 Het vlakdeel V wordt ingesloten door de grafiek van f en de positieve x-as. a Bereken algebraïsch de oppervlakte van V. b De lijn x = p verdeelt V in twee delen met gelijke oppervlakte. Bereken p algebraïsch. Rond het antwoord af op twee decimalen.

 12. VWO Gegeven is driehoek ABC met hoogtelijn CD. Lijnstuk DE staat loodrecht op AC en lijnstuk DF staat loodrecht op BC. Bewijs dat ABFE een koordenvierhoek is.

 13. HAVO en VWO Vragen?

More Related