1 / 22

การสร้างข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ

การสร้างข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ. รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์. คุณลักษณะที่ดีของเครื่องมือ. คุณภาพทั้งฉบับ ( Test analysis ). คุณภาพรายข้อกระทง ( Item analysis ). ความตรง( Validity ). ความเป็นปรนัย ( objectivity ) คำถาม/คำตอบ การตรวจ. ความเที่ยง ( Reliability )

chyna
Télécharger la présentation

การสร้างข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. การสร้างข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบการสร้างข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์

 2. คุณลักษณะที่ดีของเครื่องมือคุณลักษณะที่ดีของเครื่องมือ คุณภาพทั้งฉบับ (Test analysis) คุณภาพรายข้อกระทง (Item analysis) ความตรง(Validity) • ความเป็นปรนัย • (objectivity) • คำถาม/คำตอบ • การตรวจ ความเที่ยง (Reliability) [rtt0.75] อำนาจจำแนก (Discrimination) [r0.20] ความไว (Sensitivity) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความยาก (Difficulty) [p = 0.20-0.80] ยั่วยุ (Exemplary)

 3. ตัวอย่างสร้างตารางความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและพฤติกรรมตัวอย่างสร้างตารางความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและพฤติกรรม

 4. บัตรข้อสอบ (บัตรละ 1 ข้อเท่านั้น) เฉลย ตัวเลือกที่ถูก

 5. การประเมินค่า (evaluation): เกณฑ์ภายใน/เกณฑ์ภายนอก ยาก การสังเคราะห์ (synthesis) : ข้อความ/แผนงาน/ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ (analysis) : ความสำคัญ/ความสัมพันธ์/หลักการ การนำไปใช้ (application) : แก้ปัญหาใหม่ ระดับของพฤติกรรมด้านความรู้-ความคิด ง่าย ความเข้าใจ (comprehension) : แปลความ/ตีความ/ขยายความ ความรู้ความจำ (knowledge) : เนื้อเรื่อง/วิธีดำเนินการ/รวบยอดในเนื้อเรื่อง

 6. คำแสดงการกระทำจำแนกตามพฤติกรรมในวัตถุประสงค์ทางการศึกษา ตามแนวคิดของบลูมและคณะ พฤติกรรม คำแสดงการกระทำและสิ่งที่กระทำในด้านความรู้-ความคิด (Cognitive Domain) (สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์, การวัดและประเมินผลทางการศึกษา , 2529)

 7. 1.One correct answer มีตัวเลือกที่ถูกเพียงตัวเดียว 2. Best answer ตัวถูกมากกว่า 1 ตัว แต่ตัวที่ถูกที่สุดเพียงตัวเดียว 1) 5 + 2 = ? 2) ข้อสอบชนิดใดที่สามารถนำผลที่ได้จาก ก. 3 การสอบไปใช้วินิจฉัยข้อบกพร่องของ ข. 7 นักเรียนได้ดีที่สุด ค. 10 ก.แบบจับคู่ ง. 52 ข. แบบถูก-ผิด ค. แบบตอบสั่นๆ ง. แบบเลือกตอบ

 8. 3. Analogy type การเปรียบเทียบหรืออุปมาน 3) มะม่วง : ดก ดังนั้น ปลา : ? 4) ต้นไม้:ปุ๋ย เปรียบได้กับความสัมพันธ์คู่ใด ก. ชุก ก.เรือ : น้ำ ข. ชุม ข. หมอ : ยา ค. เยอะ ค. การเรียน : เวลา ง. มาก ง. ประชาธิปไตย : การศึกษา

 9. 4. Reverse multiple-choice type or false answer แบบให้หาคำตอบที่ไม่ถูก 5) พฤติกรรมในข้อใดที่ไม่สามารถ 6) ข้อใดไม่เข้าพวก? สังเกตและวัดได้โดยตรง ก. ถูกใจ ข้อสอบแบบจับคู่ ก. บอก ข.พอใจ ข้อสอบแบบถูก-ผิด ข. เข้าใจ ค. พึงใจ ข้อสอบแบบเติมคำ ค. ทดลอง ง.สนใจ ข้อสอบแบบเลือกตอบ ง. เปรียบเทียบ

 10. 1. การเขียนข้อคำถาม 1)ประโยคคำถามที่สมบูรณ์ (ไม่ดี) - ขอนแก่นเป็น (ดี) - ขอนแก่นเป็นชื่อของอะไร ก. ตำบล ก. ตำบล ข. อำเภอ ข. อำเภอ ค. จังหวัด ค. จังหวัด ง. ประเทศ ง. ประเทศ

 11. 2) คำถามต้องกะทัดรัดและชัดเจน (ไม่ดี) - ถ้านักเรียนจะใช้น้ำจากลำคลอง (ดีขึ้น) - วิธีการใดที่ทำน้ำจากลำคลอง สำหรับดื่ม นักเรียนจะทำอย่างไร ให้สะอาดได้อย่างรวดเร็ว ให้น้ำนั้นดื่มได้อย่างรวดเร็วและ ก. ต้ม สะอาดที่สุด ข. กลั่น ก. ต้ม ค. กรอง ข. กลั่น ง. แกว่งสารส้ม ค. กรอง ง. แกว่งสารส้ม

 12. 3) คำถามและตัวเลือกให้อยู่ในเรื่องเดียวกันเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 4) ใช้สถานการณ์หรือข้อความหรือการนำตารางข้อมูล รูปภาพ มา ใช้สร้างคำถามหลายข้อ 5) หลีกเลี่ยงการใช้ประโยคปฏิเสธและประโยคปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ - ข้อสอบชนิดใดที่ไม่เหมาะสำหรับวัดพฤติกรรมที่ไม่ใช่ด้านความคิดสร้างสรรค์ ก. จับคู่ ข. อัตนัย ค. ตอบสั้นๆ ง. เลือกตอบ

 13. 6) ข้อสอบแต่ละข้อเป็นอิสระต่อกัน ไม่ควรให้คำถามแต่ละข้อคาบ เกี่ยวกัน เช่น จะตอบข้อ 4 ได้จะต้องตอบข้อ 3 ได้เสียก่อน เป็นต้น 7) คำใดที่จำเป็นต้องกล่าวซ้ำ ๆ ในตัวเลือกควรนำไปเขียนไว้ในตัว คำถาม (ไม่ดี) - สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำคือสัตว์ชนิดใด (ดีขึ้น) - สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเป็นสัตว์ที่ ก. เป็นสัตว์ที่อยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก ก. อยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก ข. เป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำแต่หากินบนบก ข. อยู่ในน้ำแต่หากินบนบก ค. เป็นสัตว์ที่อยู่บนบกแต่หากินในน้ำ ค. อยู่บนบกแต่หากินในน้ำ ง. เป็นสัตว์ที่เกิดอยู่ในน้ำหรือบนบกก็ได้ ง. อยู่ในน้ำหรือบนบกก็ได้

 14. 8) อย่าให้คำถามชี้แนะคำตอบ - (ไม่ดี) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุดังนั้นก่อนที่จะนำอุปกรณ์กีฬามาใช้ควรปฏิบัติอย่างไร ก. ทำความสะอาดอุปกรณ์ ข. เลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับตน ค. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสุขภาพ ง. ตรวจสอบความแข็งแรงและมั่นคงของอุปกรณ์

 15. 1.Homogeneous ความเป็นเอกพันธ์ กิจกรรมในข้อใดเป็นการพักผ่อนหย่อนใจด้วยความสมัครใจและก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (ไม่ดี) ก. อารมณ์ (ดีขึ้น) ก. สุขนิสัย ข. สุขาภิบาล ข. พลศึกษา ค. พลศึกษา ค. นันทนาการ ง. นันทนาการ ง. บุคลิกลักษณะ 2. ตัวเลือกมีคำตอบที่ถูกต้องหรือมีคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 16. 3. ตัวเลือกที่เป็นตัวผิดหรือตัวลวงต้องผิดตามหลักวิชาหรืออย่างมีเหตุผลและไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ 4. การเรียงลำดับตัวเลือกต้องเรียงลำดับอย่างมีระบบ เช่น ความยาวของข้อความ/ลำดับตัวอักษร/จำนวนตัวเลข/ระยะเวลาหรือลำดับตามเหตุการณ์

 17. 5. ควรระวังตัวเลือกที่จะเป็นการแนะคำตอบ ซึ่งอาจเกิดได้ในกรณี • ข้อสอบข้อแรกๆ แนะคำตอบข้อหลัง หรือ ตัวเลือกข้อแรก ๆ แนะคำตอบข้อหลัง • ตัวถูกเขียนในลักษณะแนะคำตอบ • ใช้ข้อความหรือคำซ้ำหรือพ้องเสียง พ้องความหมาย กับข้อความคำถาม • ใช้ข้อความต่อกันกับคำถามได้พอดีเด่นชัดกว่าตัวลวงอื่นๆ • ตัวเลือกที่เป็นตัวถูกได้จัดเรียงไว้อย่างเป็นระบบเกินไป

 18. 6. ตัวเลือกแต่ละตัวในแบบสอบควรมีโอกาสเป็นตัวถูก เท่าๆ กัน 7. ไม่ใช้ “ไม่มีข้อใดถูก” หรือ “ผิดหมดทุกข้อ” หรือ “ยังสรุปแน่นอนไม่ได้” 8. ไม่ลำเอียง ( Item biased ) : เพศ ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิภาค เศรษฐกิจ

More Related