Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การสร้างข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ PowerPoint Presentation
Download Presentation
การสร้างข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ

การสร้างข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ

310 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

การสร้างข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. การสร้างข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบการสร้างข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์

 2. คุณลักษณะที่ดีของเครื่องมือคุณลักษณะที่ดีของเครื่องมือ คุณภาพทั้งฉบับ (Test analysis) คุณภาพรายข้อกระทง (Item analysis) ความตรง(Validity) • ความเป็นปรนัย • (objectivity) • คำถาม/คำตอบ • การตรวจ ความเที่ยง (Reliability) [rtt0.75] อำนาจจำแนก (Discrimination) [r0.20] ความไว (Sensitivity) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความยาก (Difficulty) [p = 0.20-0.80] ยั่วยุ (Exemplary)

 3. ตัวอย่างสร้างตารางความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและพฤติกรรมตัวอย่างสร้างตารางความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและพฤติกรรม

 4. บัตรข้อสอบ (บัตรละ 1 ข้อเท่านั้น) เฉลย ตัวเลือกที่ถูก

 5. การประเมินค่า (evaluation): เกณฑ์ภายใน/เกณฑ์ภายนอก ยาก การสังเคราะห์ (synthesis) : ข้อความ/แผนงาน/ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ (analysis) : ความสำคัญ/ความสัมพันธ์/หลักการ การนำไปใช้ (application) : แก้ปัญหาใหม่ ระดับของพฤติกรรมด้านความรู้-ความคิด ง่าย ความเข้าใจ (comprehension) : แปลความ/ตีความ/ขยายความ ความรู้ความจำ (knowledge) : เนื้อเรื่อง/วิธีดำเนินการ/รวบยอดในเนื้อเรื่อง

 6. คำแสดงการกระทำจำแนกตามพฤติกรรมในวัตถุประสงค์ทางการศึกษา ตามแนวคิดของบลูมและคณะ พฤติกรรม คำแสดงการกระทำและสิ่งที่กระทำในด้านความรู้-ความคิด (Cognitive Domain) (สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์, การวัดและประเมินผลทางการศึกษา , 2529)

 7. 1.One correct answer มีตัวเลือกที่ถูกเพียงตัวเดียว 2. Best answer ตัวถูกมากกว่า 1 ตัว แต่ตัวที่ถูกที่สุดเพียงตัวเดียว 1) 5 + 2 = ? 2) ข้อสอบชนิดใดที่สามารถนำผลที่ได้จาก ก. 3 การสอบไปใช้วินิจฉัยข้อบกพร่องของ ข. 7 นักเรียนได้ดีที่สุด ค. 10 ก.แบบจับคู่ ง. 52 ข. แบบถูก-ผิด ค. แบบตอบสั่นๆ ง. แบบเลือกตอบ

 8. 3. Analogy type การเปรียบเทียบหรืออุปมาน 3) มะม่วง : ดก ดังนั้น ปลา : ? 4) ต้นไม้:ปุ๋ย เปรียบได้กับความสัมพันธ์คู่ใด ก. ชุก ก.เรือ : น้ำ ข. ชุม ข. หมอ : ยา ค. เยอะ ค. การเรียน : เวลา ง. มาก ง. ประชาธิปไตย : การศึกษา

 9. 4. Reverse multiple-choice type or false answer แบบให้หาคำตอบที่ไม่ถูก 5) พฤติกรรมในข้อใดที่ไม่สามารถ 6) ข้อใดไม่เข้าพวก? สังเกตและวัดได้โดยตรง ก. ถูกใจ ข้อสอบแบบจับคู่ ก. บอก ข.พอใจ ข้อสอบแบบถูก-ผิด ข. เข้าใจ ค. พึงใจ ข้อสอบแบบเติมคำ ค. ทดลอง ง.สนใจ ข้อสอบแบบเลือกตอบ ง. เปรียบเทียบ

 10. 1. การเขียนข้อคำถาม 1)ประโยคคำถามที่สมบูรณ์ (ไม่ดี) - ขอนแก่นเป็น (ดี) - ขอนแก่นเป็นชื่อของอะไร ก. ตำบล ก. ตำบล ข. อำเภอ ข. อำเภอ ค. จังหวัด ค. จังหวัด ง. ประเทศ ง. ประเทศ

 11. 2) คำถามต้องกะทัดรัดและชัดเจน (ไม่ดี) - ถ้านักเรียนจะใช้น้ำจากลำคลอง (ดีขึ้น) - วิธีการใดที่ทำน้ำจากลำคลอง สำหรับดื่ม นักเรียนจะทำอย่างไร ให้สะอาดได้อย่างรวดเร็ว ให้น้ำนั้นดื่มได้อย่างรวดเร็วและ ก. ต้ม สะอาดที่สุด ข. กลั่น ก. ต้ม ค. กรอง ข. กลั่น ง. แกว่งสารส้ม ค. กรอง ง. แกว่งสารส้ม

 12. 3) คำถามและตัวเลือกให้อยู่ในเรื่องเดียวกันเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 4) ใช้สถานการณ์หรือข้อความหรือการนำตารางข้อมูล รูปภาพ มา ใช้สร้างคำถามหลายข้อ 5) หลีกเลี่ยงการใช้ประโยคปฏิเสธและประโยคปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ - ข้อสอบชนิดใดที่ไม่เหมาะสำหรับวัดพฤติกรรมที่ไม่ใช่ด้านความคิดสร้างสรรค์ ก. จับคู่ ข. อัตนัย ค. ตอบสั้นๆ ง. เลือกตอบ

 13. 6) ข้อสอบแต่ละข้อเป็นอิสระต่อกัน ไม่ควรให้คำถามแต่ละข้อคาบ เกี่ยวกัน เช่น จะตอบข้อ 4 ได้จะต้องตอบข้อ 3 ได้เสียก่อน เป็นต้น 7) คำใดที่จำเป็นต้องกล่าวซ้ำ ๆ ในตัวเลือกควรนำไปเขียนไว้ในตัว คำถาม (ไม่ดี) - สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำคือสัตว์ชนิดใด (ดีขึ้น) - สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเป็นสัตว์ที่ ก. เป็นสัตว์ที่อยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก ก. อยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก ข. เป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำแต่หากินบนบก ข. อยู่ในน้ำแต่หากินบนบก ค. เป็นสัตว์ที่อยู่บนบกแต่หากินในน้ำ ค. อยู่บนบกแต่หากินในน้ำ ง. เป็นสัตว์ที่เกิดอยู่ในน้ำหรือบนบกก็ได้ ง. อยู่ในน้ำหรือบนบกก็ได้

 14. 8) อย่าให้คำถามชี้แนะคำตอบ - (ไม่ดี) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุดังนั้นก่อนที่จะนำอุปกรณ์กีฬามาใช้ควรปฏิบัติอย่างไร ก. ทำความสะอาดอุปกรณ์ ข. เลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับตน ค. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสุขภาพ ง. ตรวจสอบความแข็งแรงและมั่นคงของอุปกรณ์

 15. 1.Homogeneous ความเป็นเอกพันธ์ กิจกรรมในข้อใดเป็นการพักผ่อนหย่อนใจด้วยความสมัครใจและก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (ไม่ดี) ก. อารมณ์ (ดีขึ้น) ก. สุขนิสัย ข. สุขาภิบาล ข. พลศึกษา ค. พลศึกษา ค. นันทนาการ ง. นันทนาการ ง. บุคลิกลักษณะ 2. ตัวเลือกมีคำตอบที่ถูกต้องหรือมีคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 16. 3. ตัวเลือกที่เป็นตัวผิดหรือตัวลวงต้องผิดตามหลักวิชาหรืออย่างมีเหตุผลและไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ 4. การเรียงลำดับตัวเลือกต้องเรียงลำดับอย่างมีระบบ เช่น ความยาวของข้อความ/ลำดับตัวอักษร/จำนวนตัวเลข/ระยะเวลาหรือลำดับตามเหตุการณ์

 17. 5. ควรระวังตัวเลือกที่จะเป็นการแนะคำตอบ ซึ่งอาจเกิดได้ในกรณี • ข้อสอบข้อแรกๆ แนะคำตอบข้อหลัง หรือ ตัวเลือกข้อแรก ๆ แนะคำตอบข้อหลัง • ตัวถูกเขียนในลักษณะแนะคำตอบ • ใช้ข้อความหรือคำซ้ำหรือพ้องเสียง พ้องความหมาย กับข้อความคำถาม • ใช้ข้อความต่อกันกับคำถามได้พอดีเด่นชัดกว่าตัวลวงอื่นๆ • ตัวเลือกที่เป็นตัวถูกได้จัดเรียงไว้อย่างเป็นระบบเกินไป

 18. 6. ตัวเลือกแต่ละตัวในแบบสอบควรมีโอกาสเป็นตัวถูก เท่าๆ กัน 7. ไม่ใช้ “ไม่มีข้อใดถูก” หรือ “ผิดหมดทุกข้อ” หรือ “ยังสรุปแน่นอนไม่ได้” 8. ไม่ลำเอียง ( Item biased ) : เพศ ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิภาค เศรษฐกิจ