Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Information till studenterna i AU2 6 febr -08 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Information till studenterna i AU2 6 febr -08

Information till studenterna i AU2 6 febr -08

193 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Information till studenterna i AU2 6 febr -08

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Information till studenterna i AU2 6 febr -08 • Följande bilder är en kort sammanfattning från informationen till studenterna i AU2 den 6/2-08

 2. Examensbevis - För arbete med yngre elever, minst 210 högskolepoäng (140, 160, 180, 200, 220 poäng = Bologna) • Om du vill arbeta med elever i de tidigare åldrarna (12 år eller yngre) omfattar din utbildning minst 210 högskolepoäng (140 poäng). • Du måste välja en inriktning om minst 60 högskolepoäng (40 poäng) och sedan komplettera med minst två specialiseringar, 60 högskolepoäng (40 poäng).

 3. Examensbevis - För arbete med äldre elever 12-16 år,minst 270 högskolepoäng (180, 200, 220 poäng = ej Bologna) • Om du vill arbeta med elever i grundskolans senare år (elever 12-16 år) omfattar din utbildning minst 270 högskolepoäng (180 poäng). • Vill du undervisa i grundskolans senare år ska du välja minst en inriktning om 60 högskolepoäng (40 poäng) och komplettera med specialiseringar. Någon av specialiseringarna måste vara en fördjupning, 30 högskolepoäng (20 poäng), till den ena inriktningen. • Därutöver krävs minst 30 högskolepoäng (20 poäng) i minst ett undervisningsämne eller ämnesområde. • Resterande poäng ska vara relevanta för läraryrket. • Väljer du att läsa svenska eller samhällskunskap som inriktning måste de omfatta minst 90 högskolepoäng (60 poäng) i vardera ämnet.

 4. Examensbevis -För arbete på gymnasieskolan,minst 270 högskolepoäng (180, 200 el. 220 poäng) • För att undervisa i gymnasieskolan måste du i din utbildning ha två inriktningar om vardera 60 högskolepoäng (40 poäng). • Båda specialiseringarna, om 30 högskolepoäng (20 poäng), måste vara fördjupningar av inriktningarna. • Väljer du att läsa svenska eller samhällskunskap måste dina studier omfatta minst 120 högskolepoäng (80 poäng) i vardera ämnet. • Byte av verksamhetsområde till gymnasieskolan meddelas på www.hkr.se/luc, studentinformation

 5. Examensbevis - För arbete med äldre elever 12-16 år samt arbete på gymnasieskolan, minst 270 högskolepoäng (180, 200 el. 220 poäng) • För att undervisa elever i grundskolans senare år samt i gymnasieskolan måste du i din utbildning ha två inriktningar om vardera 60 högskolepoäng (40 poäng). • Båda specialiseringarna, om 30 högskolepoäng (20 poäng), måste vara fördjupningar av inriktningarna. • Väljer du att läsa svenska eller samhällskunskap måste dina studier omfatta minst 120 högskolepoäng (80 poäng) i vardera ämnet. • Ämnet ska finnas som undervisningsämne i båda skolformerna. • Byte av verksamhetsområde till gymnasieskolan meddelas i god tid före sista ansökningsdag på www.hkr.se/luc, studentinformation

 6. Byte av verksamhetsområde, www.hkr.se/luc

 7. Studiemedel= bidrag och lån eller endast bidrag • Sök studiemedel för två terminer • Sjukanmälan till försäkringskassan (ingen karensdag)Anmäl på www.fk.se alternativt till 020-524 524 • Vård av barn (ingen karensdag)Särskilda regler samt särskild blankett, www.csn.se • Mer information finns på www.csn.se

 8. Beslut om användning av N@VET och First Class i lärarutbildningen Vid sammanträde den 2005-06-08 beslöt Nämnden för utbildningsvetenskap följande: • § 92 Förslag till beslut ang VAL-Webb och VFU-Portal (N@VET) i lärarutbildningen. Nämnden BESLUTAR att VAL-Webb och VFU-Portal skall användas av samtliga studenter i lärarutbildningen samt att FirstClass skall användas för korrespondens.

 9. VAL-Webben • Obligatoriskt studieplaneringsverktyg för alla studenter som är antagna till lärarutbildningen. • Sista ansökningsdag 15/4 resp. 15/10 inför kommande höst- eller vårtermin. • Välj alltid reservalternativ i din studieplan! • Undvik efteranmälan! (Endast särskilda skäl och i mån av plats!)

 10. Individuell studieplan i VAL-Webben • Student som inte kan göra sitt val i VAL-Webben ska i god tid före den 15/4 resp. 15/10 inför kommande termin boka en tid hos studievägledaren för att upprätta en individuell studieplan. • Exempel på ärenden som genererar en individuell studieplan: • studenten har eller har haft studieuppehåll och kan inte göra sina val i VALWebben inför kommande termin • studenten är sjuk och vill studera på deltid • studenten har beviljats ett tillgodoräknade/medtagande • studenten är antagen till senare del av program och kan inte göra sina val i VAL-Webben inför kommande termin eller motsvarande.

 11. Lärarutbildningen - information, FC

 12. Forts, Lärarutbildningen - information, FC • Specialiseringsutbud: inkl. sommarkurser • Inriktningsplaner • Kursutlägg till kull • Grupplistor: OBS! Inga särskilda kallelser • Blankettarkiv: studieuppehåll, medtagande • Planeringsunderlag: kurskoder, kursansvarig • Utbildningsplan: spärrar i lärarutbildningen • Styrdokument:Länk till kursplanearkivet, skriv ut och spara dina kursplaner!

 13. Medtagande, del 1 (”Skriftligt förhandsbesked”) • Tidigare läst kurs motsvarar inte en speciell kurs i lärarutbildningen.Ex vis: Studenten har läst en fristående kurs på högskola/universitet som skulle kunna medtas som specialisering. • Om kursen ska kunna medtas som specialisering i en lärarexamen måste man, under sin utbildningstid på lärarutbildningen, välja kurser inom samma ämnesområde omfattande 15 hp. • Bifoga resultatintyg inklusive kurskoder • Bifoga kursplan och litteraturlista • Ansökningsblankett finns i FirstClass, Lärarutbildningen-Information, Blankettarkivet • Individuell studieplan – kontakta studievägledaren

 14. Medtagande, del 2 (”Skriftligt förhandsbesked”) • Tidigare lästa kurser kan motsvara en inriktning samt specialisering omfattande 90 hp/60 p i lärarutbildningen. Ex vis: Studenten har läst fristående kurser på högskola/universitet i psykologi. • Studenten ska läsa till 15 hp/10 p VFU/ämnesdidaktik i lärarutbildningen, se särskilt LUC-beslut i FirstClass. • Bifoga resultatintyg inklusive kurskoder • Bifoga kursplan och litteraturlista • Ansökningsblankett finns i FirstClass, Lärarutbildningen-Information, Blankettarkivet • Individuell studieplan – kontakta studievägledaren

 15. Tillgodoräknande • Tidigare läst kurs motsvarar en kurs i lärarutbildningen.Ex vis: Studenten har läst AU1 på annan högskola. • Bifoga resultatintyg inklusive kurskoder • Bifoga kursplan och litteraturlista • Länk till ansökningsblankett finns i FirstClass, Lärarutbildningen-Information, Blankettarkivet • Individuell studieplan – kontakta studievägledaren

 16. Urvalsregler • I de fall antalet studenter som söker till en inriktning eller specialisering överskrider antalet platser kommer följandeurvalskriterier att gälla: • Urval sker med utgångspunkt från flest antal avklarade akademiska poäng (från olika högskolor). • I de fall antalet avklarade akademiska poäng är lika sker urval utifrån flest antal poäng med betyg väl godkänd. • Skulle även antalet poäng med betyget väl godkänd vara lika sker urval genom lottning. • Studenten ansvarar för att lämna in betyg från andra lärosäten till Lärarutbildningscentrum.

 17. Behörighet på annat sätt – Reell kompetens: • Du som eventuellt saknar någon behörighet kan ansöka om Reell kompetens. • Mer information finns i FC/Lärarutbildningen information/Beslut/Reell kompetens - Behörighet på annat sätt till inriktning 2 och specialiseringar i Lärarutbildningen. • Åberopade handlingar ska vara Lärarutbildningscentrum, Högskolan Kristianstad, hus 21, 291 88 Kristianstad tillhanda senast 15 april inför höstterminen och den 15 oktober inför vårterminen. "Behörighet på annat sätt" skall anges som rubrik. • Observera att det inte ges någon kompletteringstid!

 18. Sommarkurser • De sommarkurser som finns i specialiseringsutbudet kan du söka i VAL-Webben, dock senast den 15 mars 2008. • Om sommarkurserna ska kunna medtas som specialisering i en lärarexamen måste du, under din utbildningstid på lärarutbildningen, välja kurser inom samma ämnesområde omfattande 15 hp. • Som lärarutbildningsstudent har du platsgaranti till sommarkurserna under förutsättning att du söker kursen/kurserna senast den 15 mars 2008 i VAL-Webben. • Observera att din platsgaranti upphör att gälla om du inte gör ditt val i VALWebben i tid.

 19. Omregistrering på kurs - VFU • Den som ska göra om sin VFU skall boka tid hos studievägledaren. • I studieplanen lägger stvl in en fiktiv kurs så att studenten kan få sitt betyg infört i LADOK. • Handledaren beställer VFU-plats. • Detta gäller endast under pågående termin alt. terminen direkt efter missad VFU. • Övriga hänvisas till studieuppehåll alt. senare del av program.

 20. Omregistrering på kurs - teori • Den som ska göra om hel eller del av kurs skall boka tid hos studievägledaren. • I studieplanen lägger stvl in en fiktiv kurs så att studenten kan få sitt betyg infört i LADOK. • Detta gäller endast under pågående termin alt. terminen direkt efter missad kurs. • Övriga hänvisas till studieuppehåll alt. senare del av program.

 21. Studieuppehåll = behåller sin utbildningsplats • Lämna alltid skriftlig ansökan. • Titta på kursutläggen att den planerade kursen planeras att ges efter studieuppehållet. • Om man inte lämnar in ansökan om studieuppehåll får man lämna in ansökan till senare del av program. Ansökningsdag: 15/4 resp. 15/10, ingen efteranmälan!

 22. Studieavbrott på lärarutbildningen • Studieavbrott = nej tack till sin utbildningsplats. • Den som avbryter sina studier skall lämna in anmälan om avbrott.

 23. Studieavbrott på kurs • Studieavbrott = nej tack till sin kurs. • Den som inte vill ha sin plats i en sökt kurs skall meddela detta till valwebb@hkr.se Ange namn, personnummer samt vilken kurs det gäller.

 24. Studievägledare • Håkan Johansson, rum 21-311, tfn: 044-20 34 92, kl 13-14Kontaktperson för studenter med efternamn som börjar på A-N • Eva Åberg, rum 21-310B, tfn: 044-20 34 96, kl 13-14Kontaktperson för studenter med efternamn som börjar på O-Ö • Boka gärna tid på bokningslistan utanför vår expedition eller ring och boka en tid i god tid före sista ansökningsdag.

 25. Bra att veta! • VÅGA FRÅGA – RÄTT PERSONAL KATEGORI! • Spärrar i lärarutbildningen! Utbildningsplanen – läs den – spar den - använd den. • SJUKANMÄLAN till försäkringskassan! Ingen karensdag!VÅRD AV BARN på CSN:s blankett! Ingen karensdag! • Spara alla kursplaner och litteraturlistor! Även när du har fått ditt examensbevis! • Min studieinfo – betyg, kursregistrering, ändra adress/tfn. • ELEKTRONISK ANSLAGSTAVLA – FirstClass, Lärarutbildningen-information! • SPRID RÄTT INFORMATION!

 26. Lärarutbildning – yngre barn/elever (elever 0-12 år) Exempel på kursutlägg för olika kullar finns i FirstClass, Lärarutbildningen-information, N@VET, VAL-Webb/VFU-Portal Förkortning: AU= Allmänna utbildningsområdet IR=Inriktning SP=Specialisering

 27. Lärarutbildning – Grundskolans senare år (elever 12-16 år) * SVEN/SAMH 90 hp Exempel på kursutlägg för olika kullar finns i FirstClass, Lärarutbildningen-information, N@VET, VAL-Webb/VFU-Portal Förkortning: AU= Allmänna utbildningsområdet IR=Inriktning SP=Specialisering

 28. Lärarutbildning – Gymnasieskolan (elever 16 år och äldre) * SVEN/SAMH 120 hp Exempel på kursutlägg för olika kullar finns i FirstClass, Lärarutbildningen-information, N@VET, VAL-Webb/VFU-Portal Förkortning: AU= Allmänna utbildningsområdet IR=Inriktning SP=Specialisering