Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ПРОЕКТ : ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД И ПО - ГОЛЯМА БЕЗОПАСНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В PowerPoint Presentation
Download Presentation
ПРОЕКТ : ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД И ПО - ГОЛЯМА БЕЗОПАСНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В

ПРОЕКТ : ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД И ПО - ГОЛЯМА БЕЗОПАСНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В

219 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ПРОЕКТ : ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД И ПО - ГОЛЯМА БЕЗОПАСНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”Проект № BG051PO001-2.3.03-0902-C0001 "Подобряване условията на труд и по-голяма безопасност на служителите в СБР - НК ЕАД”,осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“ ПРОЕКТ :ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД И ПО - ГОЛЯМА БЕЗОПАСНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В “СБР – НК” ЕАДДОГОВОР№ESF-2303-01-01022 ЮНИ2014

 2. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”Проект № BG051PO001-2.3.03-0902-C0001 "Подобряване условията на труд и по-голяма безопасност на служителите в СБР - НК ЕАД”,осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“ ФИНАНСИРАНЕ Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е сключенс източник на финансиране : ЕСФ – ОП РЧР по бюджетна линия BG051РО001-2.1.02

 3. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”Проект № BG051PO001-2.3.03-0902-C0001 "Подобряване условията на труд и по-голяма безопасност на служителите в СБР - НК ЕАД”,осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“ БЕНЕФИЦИЕНТ Бенефициент “Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД с място на изпълнение на дейностите Област: Пловдив Община: Карлово Град: Карлово Област: Пловдив Община: Хисаря Град: хисаря Договарящ орган Агенция по заетостта, в качеството си на Междинно звено по ОП “РЧР”

 4. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”Проект № BG051PO001-2.3.03-0902-C0001 "Подобряване условията на труд и по-голяма безопасност на служителите в СБР - НК ЕАД”,осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“ ОБЩА ЦЕЛ Основната цел на проекта е подобряване условията на труд, повишаване на производителността и намаляване на трудовите злополуки и професионални заболявания с минимум 25 % в “СБР – НК” ЕАД

 5. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”Проект № BG051PO001-2.3.03-0902-C0001 "Подобряване условията на труд и по-голяма безопасност на служителите в СБР - НК ЕАД”,осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“ СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ Спомагане усъвършенстването на организацията на трудовата дейност в “СБР – НК “ ЕАД Повишаване на ефективността на производството и производителността на труда Осигуряване на качествени и съвременни лични предпазни средства,защитно облекло и средства за колективна защита

 6. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”Проект № BG051PO001-2.3.03-0902-C0001 "Подобряване условията на труд и по-голяма безопасност на служителите в СБР - НК ЕАД”,осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ Целевата група обхваща всички заети лица във “Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД във филиалите в град Баня Карловско и град Хисаря Брой лица от целевата група, включени в проекта – 191 човека

 7. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”Проект № BG051PO001-2.3.03-0902-C0001 "Подобряване условията на труд и по-голяма безопасност на служителите в СБР - НК ЕАД”,осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“ Финансова стойност на проекта Обща сума = 142 990,18лв. Безвъзмездна помощ =113 019,44 лв.

 8. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА 01.07.2013 година – 30.06.2014 година ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”Проект № BG051PO001-2.3.03-0902-C0001 "Подобряване условията на труд и по-голяма безопасност на служителите в СБР - НК ЕАД”,осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“

 9. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ДЕЙНОСТ 1 Модернизация свързана с подобряване условията на труд Цел на дейността: подобряване условията на труд, ефективността на производството и производителността на труда; Набелязване на необходимите мерки да осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за намаляване травматизма и заболеваемостта Обосновка на дейността: идентифициране на работните места с повишен риск за здравето и безопасността на работещите по всички технологични процеси; идентифициране и оценка на последователността, взаимодействието и взаимовръзката между отделните елементи в трудовия процес, осигурената безопасност на работните места и идентифициране на всички линии и колективни предпазни средства за защита; модернизация на безопасността на работните процеси с ново оборудване и лични предпазни средства. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”Проект № BG051PO001-2.3.03-0902-C0001 "Подобряване условията на труд и по-голяма безопасност на служителите в СБР - НК ЕАД”,осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“

 10. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ Изпълнител на дейността: Външен изпълнител с възложена дейност по договор чрез проведена процедура по ЗОП Резултати: ППП на хартиен и магнитен носител - Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в “СБР-НК” ЕАД Период на изпълнение – 1 - 8 месец ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”Проект № BG051PO001-2.3.03-0902-C0001 "Подобряване условията на труд и по-голяма безопасност на служителите в СБР - НК ЕАД”,осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“

 11. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ДЕЙНОСТ 2 Модернизация свързана с подобряване условията на труд Цел на дейността: подобряване условията на труд, качеството на живот и безопасността на работещите в “СБР – НК” ЕАД; минимизиране на риска за от трайни травми на работниците и служителите; предпазване на служителите от вероятността от външно преносими зарази и болести подобряване на работната среда като компонент на околната среда Обосновка на дейността: подменяне на настилката в работните помещения с нова саморазливна със защита против хлъзгане, подходяща за работния процес; закупуване на четири броя климатични системи за част от работните помещения; модернизация на безопасността на работните процеси с ново оборудване и лични предпазни средства. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”Проект № BG051PO001-2.3.03-0902-C0001 "Подобряване условията на труд и по-голяма безопасност на служителите в СБР - НК ЕАД”,осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“

 12. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ Изпълнител на дейността: Външни изпълнители с доказани разходи по първични платежни документи за: за доставка на спомагателно оборудване подмяна на подови настилки в кабинет: луголечение, парафинолечение, водолечение и ЛФК Резултати: ППП за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 4 броя климатични системи Подмяна на подови настилки и обезопасяване на работни помещения с нови разливни настилки със защита против хлъзгане с висока устойчивост на износване, вода, химическа устойчивост и устойчивост на различни детергенти Период на изпълнение – 2 - 6 месец ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”Проект № BG051PO001-2.3.03-0902-C0001 "Подобряване условията на труд и по-голяма безопасност на служителите в СБР - НК ЕАД”,осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“

 13. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ДЕЙНОСТ 3 Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло Цел на дейността: осигуряване здравословни и безопасни условия на труд подобряване комфорта на работното място; гарантиране безопасността на труда на заетите лица в “СБР – НК” ЕАД Обосновка на дейността: Закупуване на нови по-модерни предпазни средства и специално работно облекло за служителите в “СБР - НК” ЕАД модернизация на безопасността на работните процеси с ново оборудване и лични предпазни средства. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”Проект № BG051PO001-2.3.03-0902-C0001 "Подобряване условията на труд и по-голяма безопасност на служителите в СБР - НК ЕАД”,осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“

 14. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ Изпълнител на дейността: Възложена дейност по договори с външен изпълнител, за доставка чрез процедура по ЗОП Резултати: ППП за доставка на закупени по Обособени позиции: 1 “Доставка на работно облекло” 2 “Доставка на обувки, чехли и гумени ботуши” 3 “Доставка на лични предпазни средства” Списъци с полученото от работниците и служители работно облекло и предпазни средства Период на изпълнение – 2 – 12 месец ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”Проект № BG051PO001-2.3.03-0902-C0001 "Подобряване условията на труд и по-голяма безопасност на служителите в СБР - НК ЕАД”,осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“

 15. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ДЕЙНОСТ 4 Публичност и визуализация Цел на дейността: Популяризиране на проекта и приноса на ЕС за развитие на човешките ресурси и осигуряване на по безопасни условия на труд в “СБР – НК” ЕАД Обосновка на дейността: Провеждане на информационни събития за медии Поставяне на обозначителни стикери на новото оборудване Поставяне на обозначителни щампи на личните предпазни средства ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”Проект № BG051PO001-2.3.03-0902-C0001 "Подобряване условията на труд и по-голяма безопасност на служителите в СБР - НК ЕАД”,осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“

 16. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ Изпълнител на дейността: Външни изпълнители с доказани разходи по първични платежни документи за: публикации с популяризиране на проекта и приноса на ЕСФ за развитие на човешките ресурси и изграждане на конкурентоспособен бизнес; Доставка на обозначителни стикери и щампи на новото оборудване и лични предпазни средства Резултати: Популяризиране на дейностите и резултатите от проекта като се използва логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ,чрез: изготвени табели за визуализация, поставени на входа на “СБР – НК” ЕАД филиал Хисаря и Баня Карловско; Поставени обозначителни стикери на новото оборудване; Поставени щампи на лични предпазни средства; организирани и проведени информационни събития в медии; две публикации в медиите с отчет по проекта; Период на изпълнение – 2 – 12 месец ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”Проект № BG051PO001-2.3.03-0902-C0001 "Подобряване условията на труд и по-голяма безопасност на служителите в СБР - НК ЕАД”,осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“

 17. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ДЕЙНОСТ 5 Одит Цел на дейността: Верифициране на средствата съгласно изискванията на българските и международни стандарти Обосновка на дейността: Извършване на одит от независим одитор, лицензиран от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България; Гарантиране на коректното и прозрачно разходване на средствата. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”Проект № BG051PO001-2.3.03-0902-C0001 "Подобряване условията на труд и по-голяма безопасност на служителите в СБР - НК ЕАД”,осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“

 18. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ Изпълнител на дейността: Външен изпълнител за възложеният одит съгласно договор и доказани разходи по първични платежни документи Резултати: Извършена проверка на финансово-счетоводната документация; ППП на одиторски доклад Период на изпълнение – 12 месец ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”Проект № BG051PO001-2.3.03-0902-C0001 "Подобряване условията на труд и по-голяма безопасност на служителите в СБР - НК ЕАД”,осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“

 19. Приложената МЕТОДОЛОГИЯТА се основава на: Ефективност Стриктно спазване на законодателните изисквания Ефикасност и обоснованост на разходите Прозрачност и обективност ри подбора на доставчиците Надеждност Устойчивост на резултатите Прецизна и редовна документация Публичност Оценка и контрол на изпълнението ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”Проект № BG051PO001-2.3.03-0902-C0001 "Подобряване условията на труд и по-голяма безопасност на служителите в СБР - НК ЕАД”,осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“

 20. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ Спазването на изброените принципи ни гарантира: 1.Постигане на поставените цели 2. Успешно и коректно изпълнение на проекта ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”Проект № BG051PO001-2.3.03-0902-C0001 "Подобряване условията на труд и по-голяма безопасност на служителите в СБР - НК ЕАД”,осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“

 21. БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”Проект № BG051PO001-2.3.03-0902-C0001 "Подобряване условията на труд и по-голяма безопасност на служителите в СБР - НК ЕАД”,осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“