Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Treball Fi de Carrera – J2EE PowerPoint Presentation
Download Presentation
Treball Fi de Carrera – J2EE

Treball Fi de Carrera – J2EE

93 Views Download Presentation
Download Presentation

Treball Fi de Carrera – J2EE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Treball Fi de Carrera – J2EE Projecte Inter Golf Raúl Gómez Martil Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes Consultor: Vicenç Font Sagristà Data: 15/01/2012

 2. Índex • Introducció • Objectius • Mètode • Temporització • Anàlisi i disseny • Descripció funcional • Actors i casos d’ús • Prototipus • Diagrames de seqüència • Diagrames de classe i base de dades • Arquitectura • Model Vista controlador • Struts2 • Hibernate • Tiles • Interfície • Conclusions sobre el TFC Treball Fi de Carrera – J2EE Projecte Inter Golf

 3. Introducció El treball fi de carrera pretén sintetitzar tots el coneixements que s’han adquirit al llarg de la carrera d’enginyeria i posar-los en pràctica realitzant un cas avançat que compleixi els requisits establerts. Aquests coneixements s’han adquirit cursant assignatures com Enginyeria del Programari, Estructura de la Informació o Bases de Dades, entre d’altres. Aquest treball fi de carrera consistirà en realitzar el cicle de vida del programari Inter Golf, que serà una aplicació que gestionarà els diferents tornejos celebrats en un camp de golf. Per la realització d’aquest projecte s’utilitzarà el patró de disseny MVC, amb la utilització del framework Struts2, i integrat amb el conjunt de llibreries Tiles. Treball Fi de Carrera – J2EE Projecte Inter Golf

 4. Objectius L’objectiu principal d’aquest projecte final de carrera és aprofundir en l’ús de la tecnologia Java i introduir-se en el desenvolupament en l’arquitectura J2EE mitjançant l’anàlisi, disseny i implementació d’una aplicació basada en aquesta arquitectura. Posar en pràctica els coneixements adquirits durant la carrera. Obtenir coneixements suplementaris als adquirits a la carrera com: • Arquitectura del programari: Patró MVC. • Frameworks i marcs de treball: Struts2, Hibernate i Tiles. • Contingut de la web: Pàgines JSP i fitxers d’estil CSS. • Seguretat: Incloure mecanismes de seguretat per l’autenticació d’usuaris. Treball Fi de Carrera – J2EE Projecte Inter Golf

 5. Mètode Pla de treball Anàlisi Disseny Proves Documentació Implementació Treball Fi de Carrera – J2EE Projecte Inter Golf

 6. Temporització Temporització planificada mitjançant un diagrama de Gantt: Treball Fi de Carrera – J2EE Projecte Inter Golf

 7. Anàlisi i disseny Descripció funcional Actors i casos d’ús Prototipus Diagrames de seqüència Diagrames de classe i base de dades Arquitectura • Model Vista Controlador • Struts2 • Hibernate • Tiles Treball Fi de Carrera – J2EE Projecte Inter Golf

 8. Anàlisi i disseny Descripció funcional Les funcionalitats que incorpora Inter Golf seran: Gestió de socis Gestió de jutges Gestió de tornejos Gestió d’inscripcions Gestió de targetes Visualització de resultats Funcionalitats disponibles pel administrador Funcionalitats disponibles pels jutges Funcionalitat disponible pels visitats Gestió de les sessions dels usuaris administrador i jutges. Treball Fi de Carrera – J2EE Projecte Inter Golf

 9. Anàlisi i disseny Actors i casos d’ús Treball Fi de Carrera – J2EE Projecte Inter Golf

 10. Anàlisi i disseny Prototipus Treball Fi de Carrera – J2EE Projecte Inter Golf

 11. Anàlisi i disseny Diagrames de seqüència Treball Fi de Carrera – J2EE Projecte Inter Golf

 12. Anàlisi i disseny Diagrames de classe i base de dades Treball Fi de Carrera – J2EE Projecte Inter Golf

 13. Anàlisi i disseny Arquitectura • Usuari: Persona que utilitzarà el sistema. Podrà ser un administrador, un jutge o un visitant. • Servidor d’aplicacions: on es guardarà l’aplicacióInter Golf. S’utilitzarà ApacheTomcat. • Sistema gestor de base de dades: Emmagatzemarà les dades de la nostra aplicació. Es farà servir MySQL. Treball Fi de Carrera – J2EE Projecte Inter Golf

 14. Anàlisi i disseny Model Vista Controlador • El model Vista Controlador és un patró d’arquitectura del programari que separa les dades de l’aplicació, la interfície d’usuari i la lògica de negoci en tres components diferents • Model: Serà el component encarregat de l’accés a les dades i defineix les regles de negoci (la funcionalitat del sistema). • Vista: Defineix la interfície d’usuari, rep les dades del model i les presenta a l’usuari. • Controlador: Respon als esdeveniments realitzats per les accions de l’usuari i modifica la vista i el model. Tradueix els esdeveniments en crides al model i defineix com reacciona la interfície d’usuari. Treball Fi de Carrera – J2EE Projecte Inter Golf

 15. Anàlisi i disseny Struts2 • Struts2 és l’evolució de Strutsi està basat en el patró MVC. Aquest framework té molts avantatges que permeten un desenvolupament fàcil i ràpid d’aplicacions web. • Model (Accions): Estat intern de l’aplicació i que compon el model de dades (dades transferides) i de la lògica de negoci (funcionalitats de les dades). • Vista (Resultats): Els resultats provinents de les accions de l’usuari consistiran en mostrar un tipus de vista determinat (pàgines JSP). • Controlador (FilterDispatcher): Component que processa la petició. Realitzar la traducció de la petició HTTP a una acció. Es tracta d’un servlet filtre que inspecciona, per cada petició, quina acció de Struts2 tindria que processar la petició. Treball Fi de Carrera – J2EE Projecte Inter Golf

 16. Anàlisi i disseny Hibernate • Hibernate és una eina que realitza el mapatge objecte-relacional i que facilita el mapeig d’atributs entre la base de dades i el model d’objectes de l’aplicació. Utilitza arxius declaratius (XML) que permeten establir aquestes relacions. • La configuració es realitzarà mitjançant el fitxer hibernate.cfg.xml, que contindrà la informació de configuració de la base de dades, el driver, el port, l’usuari i la contrasenya necessàries per connectar-se a la base de dades. • Hibernate ens proporcionarà el llenguatge HQL per realitzar les consultes a les bases de dades. Treball Fi de Carrera – J2EE Projecte Inter Golf

 17. Anàlisi i disseny Tiles • Apache Tiles és un marc de treball que permet simplificar el desenvolupament d’aplicacions web d’interfícies d’usuari. • Permet al desenvolupador crear diferent fragments de pàgina que es podem muntar en una pàgina completa en temps d’execució. • Aquests fragments o tiles, es poden utilitzar com a simples pàgines per reduir la duplicació d’elements en una pàgina comuna, utilitzant els fragments de pàgina com una sèrie de plantilles reutilitzables. Treball Fi de Carrera – J2EE Projecte Inter Golf

 18. Interfície Treball Fi de Carrera – J2EE Projecte Inter Golf

 19. Conclusions sobre el TFC Aquest TFC m’ha permès aplicar una sèrie de coneixements que havia adquirit cursant assignatures com Enginyeria del Programari i Estructura de la Informació entre d’altres. També he adquirit nous coneixements sobre programari distribuït, així com dels frameworks i marcs de treball utilitzats al projecte (Struts2, Hibernate i Tiles). La corba d’aprenentatge ha sigut molt elevada ja que els meus coneixements, tant de J2EE com dels diferents frameworks utilitzats eren nuls. Mitjançant aquest projecte s’ha pogut mostrat el cicle de vida del programari Inter Golf, amb les diferents etapes en que es divideix: pla de treball, anàlisi, disseny, implementació, proves i desplegament. S’ha pogut implementar el model vista controlador de forma senzilla gràcies a la utilització del framework Struts2. Amb la utilització de Tiles he pogut reduir considerablement la quantitat de vistes disponibles, facilitant les tasques de manteniment i reutilització. Treball Fi de Carrera – J2EE Projecte Inter Golf