Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ניתוח מגמות תאונות הדרכים בישראל בשנים האחרונות פרופ' שלום הקרט מנהל מדעי – קרו רן נאור PowerPoint Presentation
Download Presentation
ניתוח מגמות תאונות הדרכים בישראל בשנים האחרונות פרופ' שלום הקרט מנהל מדעי – קרו רן נאור

ניתוח מגמות תאונות הדרכים בישראל בשנים האחרונות פרופ' שלום הקרט מנהל מדעי – קרו רן נאור

187 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ניתוח מגמות תאונות הדרכים בישראל בשנים האחרונות פרופ' שלום הקרט מנהל מדעי – קרו רן נאור

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ניתוח מגמות תאונות הדרכים בישראל בשנים האחרונות פרופ' שלום הקרט מנהל מדעי – קרו רן נאור

 2. מדדי תנועה ובטיחות 1990 - 2006 נסועה רכב נהגים דרכים סלולות הרוגים מקור: מגמות בבטיחות בדרכים בישראל 1997-2006. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, 2007

 3. סה"כ הרוגים בתאונות דרכים מקור: מגמות בבטיחות בדרכים בישראל 1997-2006. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, 2007

 4. מקור: מגמות בבטיחות בדרכים בישראל 1997-2006. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, 2007

 5. מדדי בטיחות - השוואות בינלאומיות מקור: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, 2007

 6. ניתוח מגמות תאונות הדרכים בשנים האחרונות נסמך על דו"ח (דצמבר, 2007) של ד"ר ויקטוריה גיטלמן - המכון לחקר התחבורה, הטכניון ד"ר אטי דובא - המעבדה לסטטיסטיקה, הטכניון ו-3 עבודות קודמות עבור הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים: 1. "בדיקת המגמות בתאונות הדרכים החמורות, בשנים האחרונות". דוח מס' 2003/0121, המכון לחקר התחבורה, נובמבר 2003. 2. "בחינת מגמות במספרי ההרוגים והנפגעים בתאונות הדרכים בשנים 2005-2006". דוח מחקר 309/2007, המכון לחקר התחבורה, יוני 2007. 3. "משתנים מסבירים למגמות בתאונות הדרכים". דוח מס' 2004/0125, המכון לחקר התחבורה, אפריל 2004.

 7. שאלות הניתוח א. האם המגמה בהרוגים/ הנפגעים בשנים האחרונות, 2005-2007, השתנתה באופן מובהק לעומת שנים קודמות? ב. האם מספר ההרוגים/ הנפגעים בשנים האחרונות היה שונה באופן מובהק משנים קודמות? ג. האם התהליך בשנים 2005-2007 נשאר בבקרה סטטיסטית ? נתונים: 13 סדרות חודשיות, 1/1998 - 09/2007

 8. סדרה 1S: סה"כ ההרוגים בתאונות* תקופה לפני 1998-2004 תקופה אחרי 2005-2007 • 12/06 4/06 12/04 8/04 12/02 4/01 8/99 1/98 *נתונים מקוריים, ללא תיקון

 9. שיטת הניתוח • התאמת מודל מסביר למספר הרוגים/נפגעים בתקופה "לפני" • (1998-2004), ובתקופה "אחרי" (2005-2007). • לכל סדרה הותאם מודל פואסוני, עם זמן כמסביר, המתחשב בגורמי העונתיות, במספר הימים בחודש ובשבירות המגמה בתקופה "לפני". א: נבדקו נקודות שבירה אפשריות: בסוף 2004, בסוף 2006. חושב שיפוע קו המגמה: בסוף 2004, ב 2005-2006, בשנת 2007. ב: חושב שינוי קצב האירועים בשנים 2005-2007 לעומת שנים קודמות. ג: נבנו תרשימי בקרה לתהליכים בשנים 2005-2007.

 10. א: האם היה שינוי מובהק במגמה בשנים 2005-2007?

 11. א: האם היה שינוי מובהק במגמה בשנים 2005-2007?

 12. ב: שינוי במספר ההרוגים בשנים 2005-2007 לעומת שנים קודמות

 13. סה"כ ההרוגים 1/05 6/05 11/05 4/06 9/06 2/07 7/07 ג: האם התהליך בבקרה* סטטיסטית ? * גבולות הבקרה לפי השנים 1998-2004. שימוש בנתונים מותמרים: שאריות השונות בין התצפיות בפועל לבין המספרים הצפויים. ממוצע  3 סטיות תקן.

 14. סיכום הממצאים • סה"כ ההרוגים: ירדמשמעותית בשנים 2005-2007 לעומת שנים קודמות (13%). 2007: נמשכת מגמת ירידה מובהקת גבולית. • סה"כ הנפגעים קשה:ירד(16%). 2007: מגמת ירידה מובהקת. • הרוגיםבדרכים לא עירוניות:ירידה (16%). 2007: מגמת ירידה ל.מ. • הרוגיםבדרכים עירוניות:ירידה (11%). 2007: מגמת ירידה מובהקת גבולית. ירידות בשנים 2005-2007 לעומת שנים קודמות: במספרי ההרוגים בתאונות עם נהגים צעירים, בתאונות עם נהגים מקצועיים, הולכי רגל בדרכים עירוניות ולא עירוניות, הולכי רגל במגזר הלא יהודי, בתאונות רכב בודד ובתאונות חזית-חזית בדרכים הלא עירוניות. • עליה בשנים 2005-2007 לעומת שנים קודמות: במספרי ההרוגים בצמתים הבינעירוניים והעירוניים. • מגמת עליה ב 2007 (ל.מ.): במספר הרוגים הולכי רגל בדרכים לא עירוניות ובמספר הרוגים בתאונות רכב בודד.

 15. משתנים מסברים למספר הרוגים בתאונות * - ניסיון להתאים מודלים מסבירים למספרי הרוגים בתאונות הדרכים בישראל. שנים: 1982-2002.(37 משתנים: 3 פקטורים תלויים ו-7 מסבירים) #כל מקדמי הרגרסיה שונים מ-0 באופן מובהק. *לפי דוח מחקר 2004/0125, המכון לחקר התחבורה, 2004

 16. מודלים מסברים למספר הרוגים בישראל - מסקנות* • למספר הרוגים בתאונות נמצא קשר ישיר עם אחוז גילים צעירים באוכלוסייה, קצב שינוי של נסועה לא עירונית. • לפקטור "מדדי הקטלניות" נמצא קשר שלילי עם פקטור ה"בלתי מועסקים". • למשתני השינוי במספר ההרוגים הסתמן קשר ישיר עם השינויים במספר כלי רכב והנסועה. • לפקטור ה"מצב הכלכלי" שמאחד משתנים כגון: תוצר מקומי גולמי לנפש, מספר כלי רכב, מספר נהגים מורשים, אספקת בנזין לתחבורה, לא נמצא מקום בין המשתנים המסבירים באף מודל שהותאם לנתוני הארץ. *לפי דוח מחקר 2004/0125, המכון לחקר התחבורה, 2004

 17. נושאים להמשך בדיקה: • דרוש מודל מפורט לבחינת הקשר בין פעילויות מסבירות לבין המגמות בתאונות קטלניות ואחרות. • נתגלו תחומי תורפה: אי ירידה של מספרי הרוגים בצמתים. • לאחרונה, מגמות עליה במספרי הרוגים הולכי רגל בדרכים לא עירוניות ו-בתאונות רכב בודד.

 18. נהגים צעירים מעורבים בתאונות על פי ותק בנהיגה – מגזר יהודי* *נתוני למ"ס

 19. הסברים אפשריים נוספים למגמת הירידה: • השקעות גדולות בדרכים בין-עירוניות דו-מסלוליות • שיפורים באביזרי בטיחות - מעקות בטיחות, סופגי אנרגיה, מתקני קצה • הקמה מאסיבית של מעגלי תנועה • שיפורים ברמת הטיפול בנפגעים בבתי החולים • שיפורים מתמידים ברמת הבטיחות של כלי רכב

 20. האם אפשר להגיע ליעד של 350 הרוגים בשנת 2010? תחזית למספר הרוגים בתאונות, בהסתמך על מגמות הירידה שנצפו בשנים 2005-2007