1 / 4

Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění. Principy. Principy nemocenského pojištění.

clem
Télécharger la présentation

Nemocenské pojištění

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Nemocenské pojištění Principy

  2. Principy nemocenského pojištění • Systém nem. pojištění má povahu základního či doplňkového systému, do něhož jsou promítnuty principy sociální politiky státu (princip sociální spravedlnosti, sociální solidarity, subsidiarity a participace). Základní je koncipován ve formě povinného pojišťovacího principu a je garantován státem, doplňkový má charakter buď povinného nebo dobrovolného principu. Poskytnutí příslušné dávky je vázáno na splnění určité podmínky (nárokové) případně je poskytnuta po úvaze (nenárokové). Systém může být koncipován jako zabezpečovací, kdy občanu je poskytováno plnění, aniž by se sám musel přímo podílet na vytváření prostředků, pojišťovací, kdy se občan podílí na tvorbě zdrojů následných plnění, a zaopatřovací, kdy je posuzován pouze objektivní stav sociální potřebnosti bez dalších podmínek. (Galvas, Gregorová, 2002.) V oblasti nemocenského pojištění je nejrozšířenější formou pojistný princip, avšak jsou do něj promítnuty i zabezpečovací a zaopatřovací funkce. • I v tomto systému jsou uplatňovány zásady univerzality, uniformity

  3. Principy nemocenského pojištění • I v tomto systému jsou uplatňovány zásady univerzality, uniformity, komplexnosti, adekvátnosti, garance a participace, přičemž míra uplatnění těchto principů je odvislá od systému zavedeného na území daného státu. Smyslem je poskytnout občanům dávku nemocenského pojištění na garantované úrovni (za předpokladu splnění potřebných podmínek), uvědomění si vlastní odpovědnosti, nastavení stejných, jednotných pravidel, formy dávek, přiměřenosti dávek, poskytnutí garantovaných jistot i garance solventnosti systému, to vše při určité míře zainteresovanosti na systému (placením pojistného).

  4. Principy nemocenského pojištění • Systém se také vyznačuje snahou o reflektaci principu zásluhovosti, ovšem v kombinaci s principem solidarity. Princip zásluhovosti je tak často potlačován, resp. projevuje se jen v omezeném rozsahu, a to díky zavedení redukčních hranic a výslednému omezení zápočtu vyšších příjmů, což má za následek pokles relativní úrovně dávek. Systém obsahující redukční hranice je možno dynamicky ovlivňovat jejich aktualizací (valorizací), obvykle ve vazbě na mzdový vývoj

More Related