Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BAØI 28. SÖÏ DI TRUYEÀN QUA TEÁ BAØO CHAÁT PowerPoint Presentation
Download Presentation
BAØI 28. SÖÏ DI TRUYEÀN QUA TEÁ BAØO CHAÁT

BAØI 28. SÖÏ DI TRUYEÀN QUA TEÁ BAØO CHAÁT

209 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

BAØI 28. SÖÏ DI TRUYEÀN QUA TEÁ BAØO CHAÁT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. BAØI 28. SÖÏ DI TRUYEÀN QUA TEÁ BAØO CHAÁT • VÍ DUÏ DI TRUYEÀN QUA TEÁ BAØO CHAÁT. • GEN NGOAØI NHIEÃM SAÉC THEÅ. • ÑAËC ÑIEÅM CUÛA SÖÏ DI TRUYEÀN QUA TEÁ BAØO CHAÁT.

  2. I. VÍ DUÏ DI TRUYEÀN QUA TEÁ BAØO CHAÁT: ÔÛ thöïc vaät:ví duï nhö hoa loa keøn coù hai gioáng - Gioáng loa keøn xanh coù maàm xanh. - Gioáng loa keøn vaøng coù maàm vaøng. Lai thuaän: P ♀ loa keøn xanh x ♂ loa keøn vaøng F1 Ñoàng loaït loa keøn xanh. Lai nghòch: P ♀ loa keøn vaøng x ♂ loa keøn xanh F1 Ñoàng loaït loa keøn vaøng.

  3. ÔÛ ñoäng vaät: Lai thuaän: P Löøa caùi x Ngöïa ñöïc F1 Con Bac-ñoâ Lai nghòch: P Ngöïa caùi x Löøa ñöïc F1 Con La Tính di truyeàn cuûa con lai khoâng chæ phuï thuoäc vaøo boä nhieãm saéc theå cuûa hôïp töû maø coøn chòu aûnh höôûng cuûa teá baøo chaát trong ñoù hôïp chaát phaùt trieån. Ñoù laø söï di truyeàn theo meï hay di truyeàn qua teá baøo chaát.

  4. II. GEN NGOAØI NHIEÃM SAÉC THEÅ: Em thöû giaûi thích hieän töôïng laù coù ñoám traéng, ñoám xanh ôû caây vaïn nieân thanh . Hieän töôïng ñoù coù khaùc gì so vôùi hieän töôïng toaøn caây hoùa traéng khoâng ?

  5. Caùc giao töû Tinhtruøng Tröùng Hôïp töû Nhaân Hôïp töû Ty theå töû caû boá laãn meï Ty theå chæ töø meï III. ÑAËC ÑIEÅM CUÛA SÖÏ DI TRUYEÀN QUA TEÁ BAØO CHAÁT: • Caùc giao töû cuøng kích thöôùc: • Ví duï: Naám men B. Caùc giao töû khaùc kích thöôùc: Ví duï: Lôùp thuù C. Luïc laïp ôû thöïc vaät di truyeàn theo caùch töông töï nhö B.