Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Степанець Н.М., завідувач лабораторії методики дошкільної та початкової освіти МОІППО PowerPoint Presentation
Download Presentation
Степанець Н.М., завідувач лабораторії методики дошкільної та початкової освіти МОІППО

Степанець Н.М., завідувач лабораторії методики дошкільної та початкової освіти МОІППО

372 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Степанець Н.М., завідувач лабораторії методики дошкільної та початкової освіти МОІППО

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Державний стандарт початкової загальної освіти - нова школа Навчання методичного активу завідувачів районними (міськими) методичними кабінетами (центрами) Степанець Н.М., завідувач лабораторії методики дошкільної та початкової освіти МОІППО

 2. Мета: накреслити стратегії розвитку дошкільної (передшкільної) та початкової освіти в своєму регіоні, враховуючи досвід педагогів м. Миколаєва

 3. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки Основні проблеми, виклики, ризики: • недостатня відповідність освітніх послуг вимогам суспільства, запитам особистості, ринку праці; • недосконалість змісту освіти: державних стандартів освіти, навчальних планів, програм та підручників тощо.

 4. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки Ключові напрями державної освітньої політики: • оновлення законодавчo-нормативної бази системи освіти,адекватної вимогам часу; • модернізація структури, змісту й організації освіти на засадах компетентнісного підходу, переорієнтації змісту освіти на цілі сталого розвитку;

 5. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки Ключові напрями державної освітньої політики: • створення і забезпечення можливостей для реалізації різноманітних освітніх моделей відповідно до умов регіону; • розвиток наукової та інноваційної діяльності в регіонах; • підвищення якості освіти на інноваційній основі в умовах інформатизації освіти

 6. Закон України “Про загальну середню освіту” Концепція загальної середньої освіти Закон України “Про освіту” , Національна стратегія розвитку освіти на 2012–2021 роки Державний стандарт загальної початкової освіти Програми 5 клас Програми 1- 4 класи Впевнений старт

 7. Передшкільна освіта Базовий компонент дошкільної освіти Рішення колегіі МОНмолодьспорт України 04.05.2012 р. №5/2-2 Програми "Я у світі" "Впевнений старт" , та інш.

 8. Закон "Про дошкільну освіту" Зміст дошкільної освіти передбачає формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

 9. позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля; утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності ; розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей .

 10. У 5-6 років - уміння вчитися Спочатку ігрова діяльність визначається взятою на себе роллю а потім - правилами; управління своєю поведінкою - самостійно ставити цілі, завдання, бажання пізнавати нове контролювати дії, прикладати вольові зусилля . Формування адекватної самооцінки

 11. Загальнонавчальні уміння і навички Дошкільна освіта Початкова школа: організаційні загальномовленнєві загальнопізнавальні контрольно-оцінні конструкторські

 12. Постанова Кабінету МіністрівУкраїни від 20 квітня 2011 р. № 462«Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

 13. Закон “Про загальну середню освіту” Розділ V. ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Стаття 30.1. Державний стандарт загальної середньої освіти – зведеннянорм і положень, що визначають державні вимоги до освіченостіучнів, випускників шкіл на рівні початкової, базової і повноїзагальної середньої освіти та гарантії держави у її досягненні. державні випускників

 14. Закон “Про загальну середню освіту” Розділ V. ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Додержання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти є обов'язковим для Стаття 30. 2. всіх загальноосвітніх навчальних закладів

 15. Створення умов Навчально-розвивальне середовище ... • Всеукраїнська акція «Дай руку, першокласнику!» ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНИЙ ЛИСТ від 09.06.11 № 1/9-455

 16. Державний стандарт передбачає чітке визначення РЕЗУЛЬТАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ змісту початкової освіти

 17. Державний стандарт ґрунтується на засадах - особистісно зорієнтованого; - компетентнісного підходів

 18. Компетентнісний підхід спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є такі ієрархічно-підпорядковані компетентності учнів

 19. КОМПЕТЕНТНОСТІ ннн Предметні Ключові Міжпредметні

 20. КОМПЕТЕНТНІСТЬ • набута у процесі навчання інтегрована здатність особистості, яка складається із знань, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці досвід знання ЦІННОСТІ ставлення ЦІЛІСНО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ на практиці

 21. Ключова компетентність - ефективна діяльність у різних життєвих ситуаціях

 22. Ключові компетентності: здоров'язбережувальна вміння вчитись компетентність з питань ІКТ соціальна компетентність загальнокультурна громадянська

 23. предметна компетенція Пов'язані з специфікою кожного предмета предметна предметна компетентність

 24. ВМІННЯ ВЧИТИСЬ – ключова компетентність • формування у школярів • виховання упродовж усього життя, вироблення умінь здобутих знань Концепція загальної середньої освіти бажання і уміння вчитися потреби і здатності до навчання практичного і творчого застосування

 25. Розгорнута структура навчальної діяльності Передбачення кінцевого результату ↑ ↓ постановка мети Відбір засобів планування виконання дій Аналіз Підсумок Оцінка ______________________________Постановка нової мети корекція

 26. з початкових класів Вміти учитися інформацію 1. Здобувати 2. Обробляти 3. Узагальнювати 4. Використовувати для вирішення життєвих навчальних і проблем

 27. і формує життєву компетентність

 28. Зв’язок з математикою У результаті засвоєння навчального матеріалу учні 1 класу зможуть: 1. Відбирати й застосовувати потрібні знання і способи діяльності для розв’язування навчальної задачі. 2. Використовувати здобутий досвід в конкретній навчальній або життєвій ситуації.

 29. У результаті засвоєння навчального матеріалу учні зможуть: 3. Висловлювати ціннісні ставлення щодо результату й процесу власної діяльності. 4. Усвідомлювати, аналізувати, оцінювати, коригувати результати своєї діяльності.

 30. ПРОБЛЕМИ чи ДОСЯГНЕННЯ? ГОТОВНІСТЬ навчатись і працювати в нових умовах * педагогів * УЧНІВ * БАТЬКІВ

 31. Батьки учнів • 1 класу • Учителі учнів • 1 класу Спільно : Учні 1 класу Учні 1 класу Керівники шкіл установ, методисти психологи, - визначаємо проблеми; - передбачаємо шляхи їх розв'язку. Приймаємо управлінське рішення

 32. обласний РІВЕНЬ ПІДГОТОВКИ вчителя початкових класів • КУРСИ підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільної та початкової освіти. • Експериментально-дослідницька робота всеукраїнського рівня. • Системне навчання методистів РМК. • Творчі лабораторії розвитку початкової освіти за освітніми галузями. • Семінари, творчі зустрічі, круглі столи…

 33. Районний РІВЕНЬ ПІДГОТОВКИ вчителя початкових класів • Наказ УОН ОДА“Про невідкладні заходи ….” • Розробка заходів щодо підготовки педагогічних кадрів до впровадження нових програм та стандартів. • Контроль результативності, моніторингові дослідження. • Визначення перспектив розвитку регіону.

 34. ШКІЛЬНИЙ РІВЕНЬ ПІДГОТОВКИ • Самоосвітакожного педагога. • Різноманітністьта активність форм методичної роботи у закладі. • Вияв та відслідковування результативності. • Підтримка ініціативи, відповідальності. • Реалізація творчого потенціалу педагогічних працівників, колективу.

 35. ПЕРСПЕКТИВИ… • 2012-2012 н.р. – передшкільна підготовка учнів відповідно до нового Базового компоненту дошкільної освіти за програмою “Впевнений старт”; • Впровадження нових навчальних програм у 1 класі, на перспективу – в 2 класі. • Забезпечення безперервності освіти учнів 4-х класів при переході у 5 клас у зв'язку з впровадженням нових програм з 2013 – 2014 навчального року.

 36. “Дайте дітям та педагогам зрозуміти, цікаву й досяжну для них сьогодні мету, і тоді їх не треба буде примушувати учитися”. Іван Підласий міжнародний експерт з проблем освіти і виховання

 37. Бажаємо всім успіху!