1 / 8

Linnahalli ala hoonestuskonkurss

Linnahalli ala hoonestuskonkurss. Tallinna linnavalitsus seab avaliku kirjaliku enampakkumise korras Linnahallile ja seda ümbritsevatele kinnistutele hoonestusõiguse.

colton
Télécharger la présentation

Linnahalli ala hoonestuskonkurss

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Linnahalli ala hoonestuskonkurss • Tallinna linnavalitsus seab avaliku kirjaliku enampakkumise korras Linnahallile ja seda ümbritsevatele kinnistutele hoonestusõiguse. • Hoonestusõigus seatakse Mere pst 20, Mere pst 20C, Mere pst 20E, Mere pst 20d, Logi tn 7 ja Logi tn 9 kinnistule linnavolikogu 21. detsembri 2006. aasta otsusest lähtuvalt. Kinnistute kogupindala on ligi 8,4 ha. Neist suurimal, Mere pst 20 kinnistul asub Linnahall, teised kinnistud on hoonestamata. • Enampakkumisel on hoonestusõiguse seadmise tasu algsuuruseks 60 363 666 krooni. • Hoonestusõiguse tähtaeg on 50 aastat. Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 15. maiks. Enampakkumist korraldab Tallinna Maa-amet. Enampakkumise tingimused ilmusid ametliku teadaandena ajalehe Postimees tänases numbris.

  2. Haabersti linnaosa arengukava koostamine • Haabersti linnaosa arengukava koostamise eesmärk on linnaosa arengueeldusi arvesse võttes kujundada linnaosa visioon aastateks 2008-2013 ning tagada linnaosa jätkusuutlik ja plaanipäraselt edukas areng Arengukava sisaldab järgmisi osi ning andmeid: • 1. linnaosa valitsuse vastutusvaldkondade ja linnaosa lähteolukorra analüüsi ja arengu eeldusi; • 2. linnaosa arengukava elluviimisega soovitud tegevuste visiooni, arengulisi eesmärke ja nende saavutamise aluseks olevaid peamisi strateegilisi valikuid; • 3. linnaosa arengukavas toodud eesmärkide saavutamiseks vajalikke tegevusi ning nende teostamise ajalist järgnevust; • 4. tegevuskava neljaks järgnevaks aastaks koos projekti/tegevuse maksumusega ja rahastamisallikaga, mida on vaja täita püstitatud eesmärkide saavutamiseks; • 5. linnaosa arengukava tegevuskava elluviimiseks vajalik linnaeelarveliste vahendite mahtu; • 6. linnaosa arengukava tegevuskava elluviimiseks vajalike linnaeelarveväliste lisavahendite maht ja võimalikud allikad juhul, kui linnaeelarvelised vahendid ei taga tegevuskava täitmist täies mahus; • 7. linnaosa arengukava täitmise edukuse määramise mõõdikuid ning sellest teavitamise põhimõtted; • 8. võimalikud riskid linnaosa arengukavas püstitatud eesmärkide saavutamisel ning võimalused nende riskide maandamiseks; • 9. linnaosa võimalikust eripärast tulenevad ja arutelude käigus üles kerkivad täiendavad teemad.

  3. Tallinna väikese ringtee rajamine • Linnavalitsus nõustus linnavolikogu otsuse eelnõuga “Ülesande andmine linnavalitsusele Tallinna väikese ringtee rajamiseks” • Eelnõu kohaselt antakse linnavalitsusele ülesanne töötada välja ja esitada linnavolikogule kava Tallinna väikese ringtee rajamiseks Smuuli tee pikendusest kuni Tartu mnt Peetri ristmikuni ja sealt edasi Viljandi ja Pärnu maanteeni, ehitades tunneli Tallinna lennujaama lennuraja alla. • Harju Maavalitsus on toetanud väikese ringtee rajamise kava. • Kommunaalamet koostöös linnaplaneerimise ameti, transpordiameti, keskkonnaameti ja maa-ametiga töötab välja ja esitab Tallinna väikese ringtee rajamise kava Tallinna Linnavalitsuse 25. aprilli 2007 istungile. • Linnavalitsus esitab Tallinna väikese ringtee rajamise kava linnavolikogule hiljemalt 1. maiks 2007.

  4. Vabadussõja võidusammas • Linnavalitsus kiitis heaks „Vabadussõja võidusammas” riigihanke ideekonkursi korraldamise ja ühtlasi andsime abilinnapea Kalev Kallole volitused Vabadussõja võidusamba ideekavandi konkursi hindamiskomisjonis osalemiseks. • Vabariigi Valitsus on 17. augusti 2006 korraldusega nr 463 andnud Kaitseministeeriumile ülesande korraldada Vabadussõja võidusamba ideekavandi konkurss. Sama korraldusega moodustati ka valitsuskomisjon Vabadussõja võidusamba ideekavandi konkursi hindamiskomisjon. • Linn toetab samba püstitamist vajadusel ka rahaliselt.

  5. Skoone bastion • Kui sellel nädalal avasime Ingeri ja Rootsi bastioni käigud, siis see näitas, et linlastele on tähtis kui ajaloolised kohad korda saavad • Sellel nädalal saab valmis Skoone bastioni alal vanade hoonete lammutamise projekt • Pärast seda saame välja kuulutada hanke • Linn loodab juba märtsi lõpus vanad hooned lammutada

  6. Harju tänava veebikaamera • Hetkel on sisevõrgus testimiseks väljas Harju tänava veebikaamera • Kui kõik on korras, siis läheb ka see linna kodulehele avalikuks

  7. Lasteaedade turvalisus • Eile toimus lasteaedade turvalisuse koosolek, kus arutasime järgmisi teemasid: - valgustus lasteaedade hoovides paremaks! - parandada turvalisust õuedel ja väljakutel - hoida ebasoovitavad isikud lasteaedade territooriumilt eemale

  8. Kõik valima! • Tuletan meelde, et jaoskonnad on täna veel eelvalimiseks avatud - liitun presidendi üleskutsega minna valima • Nagu lubasin, läheme kohe pärast pressiknverentsi linnavalitsuse liikmetega alla ja hääletame

More Related