1 / 14

Sogndalstrand

Sogndalstrand. Leve med kulturminner – en handlingsplan fram mot år 2020 - Kulturminner og kulturmiljøer skal fremstå som ressurser - Viktige verdier skal sikres og forfallet skal stanses.

colton
Télécharger la présentation

Sogndalstrand

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Sogndalstrand Leve med kulturminner – en handlingsplan fram mot år 2020 - Kulturminner og kulturmiljøer skal fremstå som ressurser - Viktige verdier skal sikres og forfallet skal stanses

 2. Dolva i Skien 1. Staten oppfyller forpliktelsene. Private eiere får bedre rammebetingelser. Fornyet fredningspolitikk.

 3. Bryggen i Bergen

 4. Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo 2. Staten tar ansvar

 5. Oscarsborg v. Drøbak

 6. Nedre Foss, Grünerløkka, Oslo 3. Kulturminner og kulturmiljøer : Grunnlag for levende lokalsamfunn og verdiskaping

 7. Stavanger

 8. Værøy, Nordland

 9. Utstein kloster 4. Kulturminner gir kunnskap og opplevelse

 10. Sola kirkeruin

 11. Internasjonalt trekurs i Norge

 12. Kystkulturdagene i Tønsberg Ishavsskuten Havnøy 5. Offentlig forvaltning skal være pådriver. Styrket samarbeid med frivillige organisasjoner

 13. Áhkanjárstábba, Kvalsund, Finnmark

 14. Soga-området, Guizhou-provinsen, Kina 6. Styrket internasjonalt samarbeid og utviklingssamarbeid

More Related