Download
kloakering i den spredte bebyggelse 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kloakering i den spredte bebyggelse - 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kloakering i den spredte bebyggelse - 2013

Kloakering i den spredte bebyggelse - 2013

209 Views Download Presentation
Download Presentation

Kloakering i den spredte bebyggelse - 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kloakering i den spredte bebyggelse - 2013 • Middelfart Kommune, Natur- og Miljøafdelingen v/ Jane M. Pløger • Kommunens kontaktpersoner vedr. spildevand er: Jane Pløger, tlf.: 8888 4830, mail: jane.ploger@middelfart.dk Anders Bo Jensen, tlf.: 8888 4837, mail: anders.bo.jensen@middelfart.dk

  2. Hvorfor rense spildevandet på landet ? Næringsstoffer fra spildevand er med til at forurene vandløb, søer og fjorde. Spildevandsrensningen i byområderne fungerer godt. Landbrug og virksomheder leder ikke længere urenset spildevand til vandløbene. Miljøtilstanden i vores vandløb, søer og fjorde er stadig ikke godt nok. Turen er nu kommet til det åbne land, hvor spildevandet skal renses.

  3. Baggrund Folketinget vedtog i 1997 en lov om spildevandsrensning i det åbne land (lov nr. 325 af 14. maj 1997) Loven blev implementeret i de love og bekendtgørelser, som amterne og kommunerne arbejder ud fra. Amterne udpegede i regionplanerne de vandløb, søer og fjorde, der var påvirket af spildevand. Dette er erstattet af de statslige vandplaner. Kommunerne skal lave spildevandsplaner, som beskriver hvilke renseklasser, der skal overholdes og hvornår det skal være bragt i orden.

  4. Spildevandsplan Kommunen kan i spildevandsplanen bestemme om ejendommen skal kloakeres eller have sit eget renseanlæg. 424 ejendomme er med i spildevandsplanen 2009, samt 54 i tillæg 1 fra 2011 og 38 i tillæg 2 fra 2013. I alt skal: • 342 ejendomme skal inddrages i kloakforsyningen • 174 ejendomme skal have individuel løsning 90 ejendomme kloakeres i 2013

  5. Status • 2400 ejendomme i de gamle kommuner, Middelfart, Nørre Aaby og Ejby, har været omfattet af krav. • Indsatsen blev påbegyndt i starten af 1998. • Alle ejendomme der skal lave individuel løsning har fået besked. En del sager er dog stadig i gang. • 128 ejendomme mangler at kloakeres (2013+2014).

  6. Spildevandsbekendtgørelsen*1 Krav om tilslutning når ejendommen er omfattet af en spildevandsplan: § 8. Inden for et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland for det offentlige spildevandsanlæg er grundejerne forpligtede til for egen regning at tilslutte spildevand til kloakkerne gennem lukkede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen. jf. lovens § 28, stk. 4*2. *1) 1448 af 11/12 2007. Bek. om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 *2) 879 af 26/06 2010. Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)

  7. Dispensation Ejendomme med godkendt og færdigmeldt renseløsning i kloakoplandet kan søge om dispensation for tilslutning til offentlig kloak i perioden, indtil anlægget er afskrevet (20 år). Der skal indsendes en ansøgning til kommunen, der vurderer og meddeler dispensation.

  8. Myndighed Når det offentlige spildevandsanlæg er færdigt vil I modtage et brev fra kommunen og Middelfart Spildevand med vilkår angående tilslutningen: • Tilslutning af spildevand til anlæg skal ske indenfor ca. 6 måneder. • Alt kloakarbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester. • Færdigmelding fra kloakmester skal sendes til Middelfart Spildevand. • Tegning over ledningssystem på egen grund skal sendes med. • Kun spildevand må ledes til offentlig kloak. (overfladevand kan afledes som hidtil) • Septiktank og evt. køkkenbrønd skal sløjfes – eller laves om til en gennemløbsbrønd.

  9. Myndighed Hvis tilslutningen ikke er sket indenfor de 6 måneder: • Varsel af påbud om tilslutning • Påbud om tilslutning