Stand van zaken beleidsplan 2006 -2011 “Samen de schouders onder SDV Barneveld” - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stand van zaken beleidsplan 2006 -2011 “Samen de schouders onder SDV Barneveld” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stand van zaken beleidsplan 2006 -2011 “Samen de schouders onder SDV Barneveld”

play fullscreen
1 / 10
Stand van zaken beleidsplan 2006 -2011 “Samen de schouders onder SDV Barneveld”
157 Views
Download Presentation
corine
Download Presentation

Stand van zaken beleidsplan 2006 -2011 “Samen de schouders onder SDV Barneveld”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Stand van zaken beleidsplan 2006 -2011 “Samen de schouders onder SDV Barneveld” Versie 0.1 d.d. 11 november 2008

  2. Onderwerpen • Organisatie • Voetbalzaken • Financiën • Accomodatie • Commerciële zaken

  3. Organisatie • Verdeling verantwoordelijkheden • Door het inzetten van nieuwe en uitbreiden van bestaande commissies en werkgroepen zijn werk en verantwoordelijkheden beter verdeeld. Voorbeelden van nieuwe commissies zijn de Seniorencomissie, de coördinatie rondom de seniorenselectieteams, werkgroepen onder de Technische Commissie, Coördinatie Verplicht vrijwilligerswerk en de Schoonmaakgroepen, terwijl de Jeugdcommissie geheel werd gereorganiseerd. • Vrijwilligerstaken • Een systeem voor de vervulling van verplichte vrijwilligerstaken is geïntroduceerd en geïmplementeerd, ook hiervoor is een commissie verantwoordelijk gemaakt. • Communicatie • Door een intensiever gebruik van de website alsmede een kwalitatief betere invulling hiervan is zowel de interne als externe communicatie verbeterd.

  4. Organisatie (vervolg)‏ • Cv100 • De Cv100 is nog nadrukkelijker aanwezig binnen de vereniging en heeft inmiddels het bestuur behoorlijk uitgebreid. De structurele bijdrage van Echte Bakker Van der Veer is daarbij ook op waarde geschat

  5. Voetbalzaken • Technische commissies • de Technische Commissie Jeugd en Technische Commissie senioren zijn geheel gereorganiseerd binnen Voetbalzaken. Die is geheel anders georganiseerd, waarbij er - ook om de overgang van jeugd naar senioren te verbeteren - geen scheiding meer is tussen een aparte commissie voor de jeugd en één voor de senioren. • Jeugdselecties • Bij de Jeugdselectieteams zijn we begonnen met het inzetten van twee betaalde trainers per leeftijdsgroep. Momenteel twee betaalde mensen beschikbaar voor A1 + A2, B1 + B2; Indien mogelijk vanaf volgend jaar ook voor C1 + C2. • Medische begeleiding • De nieuwe pijler Medische begeleiding is helemaalingevuld

  6. Voetbalzaken (vervolg)‏ • Personele bezetting • Voor de pijlers Spelers en Trainers zijn nog veel mensen nodig. Denk bijvoorbeeld aan scouting zowel intern als extern en het beoordelen en begeleiden van betaalde trainers. Helaas blijkt het moeilijker dan gedacht om binnen de vereniging de juiste mensen te vinden. • Aantal spelers van buiten • Het bestuur is voornemens om de definitie van het aantal spelers welke van buitenaf in onze senioren selectie-teams spelen aan te passen alsmede de ‘naturalisatie’ van spelers van buitenaf. Dit punt is reeds eerder vanavond met u besproken.

  7. Financiën • Reservering hoofdklasse • De afgelopen jaren heeft het bestuur geld gereserveerd om de wens om structureel hoofdklasse te gaan spelen ook financieel te ondersteunen. Naast deze reservering zal een aanzienlijke impuls gegeven moeten worden aan de werving van sponsorgelden om deze wens ook financieel haalbaar te maken. • Sluitende begroting • Jaar over jaar is een sluitende begroting gepresenteerd en daarna ook daadwerkelijk gehaald, vaak zelfs met een iets beter resultaat dan verwacht. Hoewel dit vaak als vanzelfsprekend wordt ervaren blijft dit toch een prestatie op zich. • Jeugdvoetbal • Initiatieven vanuit met name de jeugd (TC) commissie worden zoveel mogelijk ondersteund, voorbeeld hiervan is het inhuren van een looptrainer.

  8. Accommodatie • Onderhoud • Ook dit jaar is er weer een bedrag toegevoegd aan de reservering groot onderhoud, tevens is uit deze reservering geput om onderhoud daadwerkelijk uit te voeren. Groot onderhoud wordt zoveel mogelijk beperkt tot de eigen bezittingen, onderhoud aan de andere opstallen komt voor rekening van de gemeente Barneveld • Nieuwbouw kleedkamers • Zoals het er nu naar uitziet (11-11-08) zal de daadwerkelijke realisering van de kleedkamers gestart worden op 24 november (vandaag dus). De oplevering is gepland voor juli 2009. Binnen agendapunt 9 zal e.e.a. in meer detail met u gedeeld worden. • Ver(nieuw)bouw tribune • Het bestuur had als voornemen om vandaag een sluitende begroting te overleggen voor de ver(nieuw)bouw van onze tribune om deze ook hoofdklasse waardig te maken. Helaas is dit niet gelukt aangezien een reeds toegezegde substantiële bijdrage onlangs werd ingetrokken als gevolg van de huidige heersende financiële crisis.

  9. Accommodatie (vervolg)‏ • Extra kunstgrasveld • De planning rondom de realisatie van een extra kunstgrasveld (met daaraan gerelateerd extra parkeerplaatsen) staat nog steeds overeind, dat wil zeggen dat we dit extra veld in 2010 willen aanleggen. Momenteel zijn we met de gemeente aan het overleggen of de start reeds gepland kan worden in de 2e helft van 2009. Wel moeten we als vereniging nog beslissen waar dit veld komt te liggen. In principe is hierbij de keuze het veld te realiseren op de plek waar nu het trainingsveld ligt danwel als vervanging van het huidige hoofdveld. • Aanpassing veld 2 (oude veld 3)‏ • Voor aanvang van het seizoen 2008-2009 is er hekwerk geplaatst rondom veld 2, tevens zijn er 2 dugouts geplaatst.

  10. Commerciële zaken • Gerealiseerd • Binnen de portefeuille commerciële zaken zijn de volgende zaken gerealiseerd: • Bezettingsgraad borden hoofdveld 100% • Jaarlijks een full-color presentatiegids met daarbij behorende advertentie opbrengsten • Sponsoring gevonden voor de eerder genoemde aanpassing veld 2 • Introductie van logosponsoring