Download
oppilashuollon opetussuunnitelmauudistus turun perusopetuksessa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oppilashuollon opetussuunnitelmauudistus Turun perusopetuksessa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oppilashuollon opetussuunnitelmauudistus Turun perusopetuksessa

Oppilashuollon opetussuunnitelmauudistus Turun perusopetuksessa

242 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Oppilashuollon opetussuunnitelmauudistus Turun perusopetuksessa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Oppilashuollon opetussuunnitelmauudistus Turun perusopetuksessa Outi Rinne 7.10.2014

  2. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, allekirjoitettu 30.12.2013, voimaan 1.8.2014 • OPH:n määräys 3.3.2014 (4/011/2014) valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden luvun 5.4. muuttamisesta 1.8.2014 alkaen toistaiseksi • Kuntakohtainenoppilashuolto-ops hyväksyttiin jaostoissa 14.5.2014 ja 15.5.2014 • Koulujenoppilashuolto-opetussuunnitelmat hyväksyttiin jaostossa 18.6.2014 • Opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2014 • Lisäopetuksenopetussuunnitelmamuutos hyväksyttiin jaostossa 3.9.2014 • Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman muutosta työstetään parhaillaan

  3. Lakimuutoksen pääpiirteet • Kokoaa hajallaan olevat säädökset • Yhteisöllinen oppilashuolto, painopiste ennalta ehkäisevä, varhainen tuki, suunnitelmallisuus • Toiselle asteelle vastaavat palvelut kuin perusopetuksessa • Oppilaitoksen sijaintikunta järjestää • Säädetty määräaika palveluiden saamiselle • Säädetty kuraattoreiden kelpoisuudesta • Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma linjaa • Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma • Monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä • Dokumentointi, rekisterit ja tietosuoja • Opiskelijan ja huoltajan vaikuttamismahdollisuudet

  4. Esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaprosessin ohjausryhmä • toimialajohtaja Timo Jalonen asetti 12.8.2013 • tehtävänä linjata, johtaa ja tukea Turun OPS 2016 -prosessia sekä vastata tiedottamisesta • kytkeä kaupungin ja sivistystoimialan strategian pohjalta OPS 2016 -prosessi, laatutyö ja kasvatuksen ja opetuksen kuntakohtainen kehittämissuunnitelma yhteen • esittää tulosaluejohtajille resurssienvaraamistarpeet • selvittää täydennyskoulutustarpeita ja ohjeistaa niiden järjestelyjä • Turun OPS 2016 –ohjausryhmä:Outi Rinne (pj), Pia Lagercrantz, Vesa Kulmala, Liliane Kjellman, Sinikka Vahalahti, Maija-Liisa Rantanen, Ulla Soukainen, Sari Grönroos, Maarit Jalo, Jarmo Salo ja Tuija Vänni.

  5. kaupunkikohtainen opetussuunnitelma • Monialainen työryhmä, jossa olivat • ops-koordinaattoriTuija Vänni, jolla oli vetovastuu • koulupsykologien ja –kuraattorien lähijohtaja Tea Kiviluoma • kouluterveydenhoitajien lähijohtaja Leena Paaskunta (hyto) • Kehittäjä HyLa-hankkeessa Anna-Maija Puukka (hyto) • aluerehtorit Maarit Jalo, Sari Grönroos ja Jarmo Salo • keskitetyn palvelun koulujen edustaja Juha Mäenpää • ruotsinkielisen opetuksen edustaja Sinikka Vahalahti • varhaiskasvatuksen edustaja Ulla Soukainen • konsultoivien erityisopettajien edustaja Annamari Tulla • sairaalaopetuksen edustaja Niina Ekqvist. • Normaalikoulun edustaja Vesa Valkila ja Tarja Ruohonen • Lisäksi 26.3. perusopetuksen tulosaluejohtaja Outi Rinne, ruotsinkielisten palvelujen johtaja Liliane Kjellman ,ehkäisevän terveydenhuollon ylilääkäri Hannele Kallio (hyto) ja tulosyksikköjohtaja Pirjo-Riitta Liuksila (hyto) • Ryhmä työskenteli 17.-31.3. (4 lähipäivää sekä itsenäistä työskentelyä) • 26.3. oppilashuoltoa koskevaa opetussuunnitelmatyötä esiteltiin jaostolle • Kuntakohtainen opetussuunnitelman luku 5.4. julkaistiin 1.4. • Kommenttien jättö 30.4. mennessä • Hyväksyttiin Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisessä varhaiskasvatus- ja perusopetusjaostossa 14.5. sekä ruotsinkielisessä jaostossa 15.5.

  6. Koulukohtainen opetussuunnitelmatyö • Koulukohtainen työskentely 1.4.-2.6. • Veso-päivä pidettiin huhtikuussa. Se käytettiin koulukohtaiseen oppilashuollon opetussuunnitelmaan ja oppilashuolto- ja työrauhalain mukanaan tuomiin muutoksiin. • Mukana veso-työskentelyssä olivat sekä opetus- että oppilashuoltohenkilöstö. • Huhtikuussa ops-työtä käsiteltiin alueellisissa rehtorikokouksissa • Oppilaiden ja huoltajien kuuleminen tapahtui koulukohtaisesti. Lausuntoja on nähtävissä ops-blogissahttp://blog.edu.turku.fi/ops2016/ • Jaostokäsittely 18.6.

  7. Oppilashuoltouudistuksen koulutus • 30.1.Perusopetuksen rehtoreiden yhteinen päivä, lakimies Kaarina Helin • 11.2. Uusi oppilashuoltolaki-koulutus, OT varatuomari Sami Mahkonen, mukana Tuija Vänni, Tea Kiviluoma, Jarmo Salo, Outi Rinne, Kaarina Helin • 12.3. AVI:n järjestämä koulutus • 12.3. OAJ:n tarjoama koulutus • 31.3. Kuntakohtaisen oh-ops:nesittely ja ohjeistus koulukohtaisesti käsiteltävistä asioista: koulutus kops-tukihenkilöille, kouluterveydenhoitajille, kuraattoreille, psykologeille ja rehtoreille • 16.4. kops-tukihenkilöiden koulutus • 7.10. Koulutus rehtoreille, erityisopettajille ja oppilashuoltohenkilöstölle

  8. Kevään jälkeen tapahtunutta • Oppilashuollon opas/käsikirja on niin suurelta osin vanhentunut, ettei sitä enää katsottu tarkoituksenmukaiseksi päivittää • Lomakkeet: • oppilashuoltokertomus • oppilaan ja/tai huoltajan suostumus asian käsittelyyn monialaisessa asiantuntijaryhmässä • lastensuojeluilmoitus • pyyntö lastensuojelutarpeen ilmoittamiseksi • Opiskeluhuoltokertomuksen arkistointiohjeet annettu 25.8.2014: • arkistoidaan oppilaan kansioon aikajärjestyksessä välilehdellä erotettuna • kansiot säilytetään koulun lukitussa arkistossa10 vuotta