1 / 7

Balansmethode

Balansmethode. Vergelijkingen, formules, variabelen en oplossingen. Een formule heeft twee variabelen, namelijk y en x, voorbeeld  y = 3x + 7 Een vergelijking heeft één variabele (letter) bijvoorbeeld 5a = 25. Een vergelijking kun je oplossen. 5a = 25 bijvoorbeeld. 5 x = 25

craig
Télécharger la présentation

Balansmethode

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Balansmethode

  2. Vergelijkingen, formules, variabelen en oplossingen • Een formule heeft twee variabelen, namelijk y en x, voorbeeld  y = 3x + 7 • Een vergelijking heeft één variabele (letter) bijvoorbeeld 5a = 25. • Een vergelijking kun je oplossen. 5a = 25 bijvoorbeeld. • 5 x = 25 • = 5, want 5 x 5 = 25

  3. Balansmethode • Om een vergelijking bij wiskunde op te lossen gebruiken we een ‘trucje’ • 8b = 32 • b = 4, want 8 · 4 = 32 8b = 32 b = 4 Wat ik aan de linkerkant (linkerlid) doe, moet ik aan de rechterkant (rechterlid) ook doen. Het blijft dan in balans

  4. Balansmethode, waarom? 2b + 3 = 11 Stel b = 1  2 x 1 + 3 = 11? 5 = 11 Stel b = 2  2 x 2 + 3 = 11? 7 = 11 Stel b = 3  2 x 3 + 3 = 11? 9 = 11 Stel b = 4  2 x 4 + 3 = 11? 8 + 3 = 11

  5. Balansmethode 2b + 3 = 11 2b = 11 – 3 2b = 8 b = 4

  6. Balansmethode -8v – 1 = - 9 -8v = - 9 + 1 - 8v = - 8 v = - 8 : - 8 v = 1 Klopt dit? -8 x 1 – 1 = - 9 -8 – 1 = - 9 - 9 = - 9 Klopt op zich wel redelijk toch?!

  7. Leuk.. Wat hebben we hieraan?! • Ik heb een hotel. Borgsom is 150 euro, per nacht betalen de klanten 24 euro. • Een klant betaalt mij 654 euro. Hoeveel nachten heeft hij gezeten? • Ik heb de formule B = 24d + 150 • Bereken de d-waarde voor B = 654 24d + 150 = 654 24d = 654 – 150 24d = 504 d = 504 : 24 = 21 Dus 21 dagen

More Related