html5-img
1 / 14

CZO opleidingen

CZO opleidingen. CZO opleidingen CZO opleidingen leiden op tot specifieke cruciale zorgfuncties met een eigen professionaliteit op het basisniveau van beginnende beroepsbeoefenaar. Vervolg- & initiële opleidingen

craig
Télécharger la présentation

CZO opleidingen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. CZO opleidingen CZO opleidingen CZO opleidingen leiden op tot specifieke cruciale zorgfuncties met een eigen professionaliteit op het basisniveau van beginnende beroepsbeoefenaar. Vervolg- & initiële opleidingen Een initiële opleiding is de eerste beroepsvorming waarin een toekomstige beroepsuitoefenaar de basis leert. Een vervolgopleiding bouwt voort op een initiële opleiding.

 2. Tijdslijn organisatie Tijdslijn organisatie 2001 2003 2005 2007- 2009 2010

 3. CZO opleidingen In ontwikkeling Geriatrie verpleegkundige Medium Care verpleegkundige Neurologie verpleegkundige Recovery verpleegkundige Ambulance verpleegkundige

 4. Erkenningssytematiek Erkenningssystematiek • Inhoud van de opleiding • Deskundigheidsgebieden • Eindtermen • Specifieke bepalingen • Praktijkleerplaats - Format 3 • Systeem van erkennen • Erkenningsaanvraag • Beoordelingskader • Reglementen

 5. Ontstaan D&E LRVV D&E NVZ / CZO Regelingen per opleiding Raad BRL Examenreglement en aanvullende regelingen Delphi rondes • Regeling CZO ziekenhuisopleidingen deskundigheidsgebieden en eindtermen • D&E per opleiding • Functiespecifiek en –overstijgend • Geharmoniseerde opbouw • CanMeds • Miller

 6. D&E • CanMeds • Functie specifiek • Vakinhoudelijk handelen • Communicatie • Samenwerking • Functie overstijgend • Kennis en wetenschap • Maatschappelijk handelen • Organisatielidmaatschap • Professionaliteit Eindtermen in principe op ‘doet’ niveau 100% verantwoording eindtermen voor erkenning Basisniveau van beginnende beroepsbeoefenaar

 7. Actualiseren ONTWIKKELINGEN IN ZORG Landelijk, Politiek, Patiënten, Technologie Hoe organiseren zorginstellingen zich? Wat betekent dit voor de zorgfuncties? Wat betekent dit voor de opleidingen die opleiden voor deze zorgfuncties? Actualiseren Deskundigheidsgebieden & Eindtermen

 8. Herziening systematiek • Onderzoekrapport ‘Doorstroming?’ • Internetdiscussie

 9. Internetdiscussie Onderwerpen A1 Totale aanvraag tot erkenning A2 Het algemene gedeelte van de aanvraag A3 De verantwoording van de eindtermen, toetsing en het opleidingsreglement A4 Kwantitatieve gegevens van de praktijkleerplaats A5 Vragen over de kwaliteit van de praktijkleerplaats De gegeven meningen in de internetdiscussie 1 sept. t/m 23 sept. 2011

 10. Gegeven meningen uit internetdiscussie (1) Erkennen Per zorginstelling het algemene deel van een aanvraag los van de opleidingsspecifieke delen erkennen Samenhang tussen opleidingsinstituut en zorginstelling Er moet een relatie zijn tussen kwaliteit en kwantiteit Eindtermen / curriculum Eindtermen zijn te globaal beschreven daardoor niet genoeg vakspecifiek Curriculum niet uit elkaar halen ten behoeve van de formats Curriculum en leerplaats apart van elkaar beoordelen, de verbinding tussen beide moet wel worden aangetoond

 11. Gegeven meningen uit internetdiscussie (2) Normering / beoordelen Ontbreken van (beoordelings-) criteria en minimum eisen praktijkleerplaats Eenduidige en betrouwbare gegevens in format 3 Visitatie van de praktijkleerplaats Overig In het huidige systeem onvoldoende ruimte om vernieuwingen / ontwikkelingen te beschrijven Externe stages misschien regionaal op te lossen

 12. Model Samenhang theorie, praktijk en leerplaats Op basis van meningen vanuit de internetdiscussie Hoe wordt de samenhang binnen het systeem geborgd?

 13. Stand van zaken (1) • A. Inhoud van de erkenningssystematiek • Scheiden van opleiding van opleidingsinstituut en praktijkleerplaats. • Invoeren van een ontwikkel- of verbeteringsgericht element. • Onderscheid tussen initiële en vervolgopleidingen. • Kritische beschouwing van de duur van de opleidingen in uren. • B. Proces van de erkenningssystematiek • Opleiding van opleidingsinstituut en praktijkleerplaats scheiden voor beoordeling. • Evalueren en verder ontwikkelen van normen en criteria voor kwalitatieve gegevens . • Ontwikkelen van normen, criteria en indicatoren voor kwantitatieve gegevens. • Introductie van steekproefsgewijze praktijkbezoeken. • Clustervorming van opleidingen. • Aanvragen van nieuwe opleidingen.

 14. Stand van zaken (2) • C. Aan de systematiek gerelateerde aspecten • Overstappen naar een doorlopende erkenning. • Aanleveren van aanvragen. • Continue monitoren en regelmatige evaluatie van de actualiteit van de erkenningssystematiek en het verwerkingsproces van de aanvragen. • Verkorten van de doorlooptijd door spreiding van het aantal aanvragen. • Toelatingsbeleid voor nieuwe opleidingen. • Communicatie en PR. • Ontwikkelingen in de zorg. • Onderzoek naar inzet sociale media.

More Related