1 / 23

J ėgos momentas

J ėgos momentas. Parengė Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinė Roberta Plukaitė. Mokytoja Vilma Andriušaitienė. Kūno, turinčio sukimosi ašį, pusiausvyra priklauso nuo jėgos momento veikiančio tą kūną.

craig
Télécharger la présentation

J ėgos momentas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Jėgos momentas Parengė Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinė Roberta Plukaitė. Mokytoja Vilma Andriušaitienė

 2. Kūno, turinčio sukimosi ašį, pusiausvyra priklauso nuo jėgos momento veikiančio tą kūną.

 3. Jėgos ir jos peties sandaugą vadiname jėgos momentu (lot. momentum kilęs iš moveo judinu).

 4. M - jėgos momentas [N · m] F – jėga [N] l – petys [m]

 5. Trumpiausias atstumas nuo kūno sukimosi ašies iki jėgos veikimo linijos, vadinamas jėgos petimi.

 6.  Jei kūną, galintį suktis apie įtvirtintą ašį veikia viena jėga, jis yra pusiausvyras, kai jėgos veikimo linija eina per tą jėgą.

 7. Jei kūną veikia kelios jėgos, tai jėgų momentų, sukančių kūną prieš laikrodžio rodyklę, suma lygi jėgų momentų, sukančių jį priešinga kryptimi, sumai.

 8. Arba, jėgos momentas, kuris suka kūną prieš laikrodžio rodyklę, lygus jėgos momentui, sukančiam jį laikrodžio rodyklės kryptimi:

 9. Išmatuokime jų pečius l1 ir l2 . Apskaičiavę tų jėgų momentus M1 = F1·l1 ir M2 =F2·l2, matome, kad jie yra lygūs.

 10. Apibendrinimas. Testas

 11. Kuriame paveikslėlyje teisingai pažymėtas jėgos petys? a) b) c)

 12. 2. Jėgos momento apskaičiavimo formulė. a) M = F / l b) F = l M c) M = F l d) F = l / M e) M = F / l

 13. 3. Jėgos momento matavimo vienetai. a) [M] = 1 J b) [M] = 1 N / m c) [M] = 1 N / J d) [M] = 1 N m e) [M] = 1 m / N

 14. 4. Kūną veikia 3 N jėga, kurios petys 0,2 m. Koks jos momentas?

 15. 5. Parašykite, kuria kryptimi judės kūnas (prieš ar pagal laikrodžio rodyklę), kai kūną veiks visos trys jėgos?

 16. 6. Kūną veikia jėga, kurios momentas 0,4 N m, o petys 0,4 m. Koks šios jėgos didumas?

 17. 7. Patikrinkite momentų taisyklę. Kuriuo atveju ji teisinga? a) F1= 0,5 N, l1= 1 m, F2= 2 N, l2= 4 m b) F1= 10 N, l1= 0.5 m, F2= 0.1 N, l2= 50 cm d) F1= 12 N, l1= 0.4 m, F2= 2.5 N, l2= 2 m c) F1= 7 N, l1= 1 m, F2= 3.5 N, l2= 2 m

 18. 8. Jėgos petimi vadiname: a) trumpiausią jėgos veikimo liniją b) sunkio centro trajektoriją c) statmenį nuo kūno sukimosi ašies iki jėgos veikimo linijos

 19. 9. Kūnas veikiamas trijų jėgų momentų yra pusiausvyras. Jį veikia pagal laikrodžio rodyklę jėgos momentai M1=25 N m, M3 =15 N m ir prieš M2. Kam lygus M2 jėgos momentas?

 20. 10. Kam lygus jėgos petys, jei kūną suka 0,25 N m momentas, o jėga lygi 5 N ?

 21. Testo atsakymai 1. b) 2. c) 3. d) 4. 0,6 N m 5. Pagal laikrodžio rodyklę 6. 1 N 7. c) 8. c) 9. 40 N m 10. 0,07 m

 22. Informacijos šaltiniai http://www.fotonas.su.lt/studdarbai/vaidos/jegos_momentas.html http://www.scribd.com/martynas_s/d/53218088-Fizika-8-Fizikos-vadov%C4%97lis-8-klasei-2006-by-Cloud-Dancing

More Related