1 / 7

Healthy Food for Kids: Janiye Bacco Ke Liye Sehatmand Aahar

Kya aapka baccha sahi time par khata pita nahi hai. To aapko kuch aesa khana dena chahiye jisse uska man bana rahe, to yaha jane Healthy Food for Kids: http://hrelate.com/healthy-foods-for-kids/

cshradhha20
Télécharger la présentation

Healthy Food for Kids: Janiye Bacco Ke Liye Sehatmand Aahar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Healthy Food for Kids: BacchoKeLiyeSehatmandAahar HRELATE.COM

  2. Badaltewaktkesathbacchokikhanekolekarbhifarmaisebadaltijaarahihai. Unhegharmaibannewalisabjiroti to bilkulbhipasandnahiaatihai. Bacchokobajarmaimilnewala fast food jaise Pizza, chocolate, Burger, ice-cream khanaacchalagtahai. Lekinisstarahkichizekhane se unhesahitarah ka poshannahi mil patahai. Shayadaapnahijantehongelekinposhaktatvo se bharpuraaharokiaavyashaktabado se jyadabacchokohotihai. Darahsalbachpankedouran hi sharir ka sahivikashhotahai. Isliyejarurihaikiunhesahimatramai vitamin, protein aur calcium se bharpurbhojandiyajayeJisseunkashararikvikassahitarah ho sake. Paryaptposhanharbacchekijarurathai. Isskeabhavmaibacchokihaddiyakamjor ho jatihai, ya fir unhebachpanmai hi kuchbimariyajaisekimotapa hone ka khatrabadhjatahai. To aaiyeaaj ham aapkobatatehaikuch Healthy Food for Kids ke bare maijinseunkihaddiyabhimajbutbanegiaurunkosahimatramaiposhaktatvabhimilterahenge. hrelate.com

  3. . hrelate.com

  4. Inn Healthy Food Se BacchoKoBanayeSwasth hrelate.com Bacchoke Healthy Food List mainimnposhaktatwokojarurshamilhonachahiye. Jisse we swasthreh sake aurunkasahi se vikash ho sake SehatmandBanayePhalaurSabji Phalaursabjiyadono hi bacchokeswasthkeliyebahut hi upyogihotehai. Inmebharpurmatramai fiber, vitamin aurkhanijpayajatahai. Jo kiBachhokevikashkarnekesath-sathunhesankramnauranekobimariyo se bhibachatahai. Sabjiyomaimojud antioxidant cancer aurdilkibimariyojaisikhatarnakbimariyo se ladanekikshamtadetahai. Vitamin BhiJaruri Vitamin A: Kyaaapjantehai Vitamin A se bharpurbhojanbacchokodene se unkekuposhan se marnekiaashankako 24 fisaditakkamkiyajasaktahai. Isliye 5 saal se kamumrakebacchokebhojanmai Vitamin A kibharpurmatrahonichahiye. Vitamin A kaikhadyapadhartomaipayajatahaijaisekigajar, aalu, gobhi, palak,tamataraadimai. Iskikami hone se Ratondhi (Night Blindness)namakrog hone kiaashankahotihai.

  5. hrelate.com Vitamin C: Vitamin C ekaesa healthy food haijokibacchokesharirkevikashkeliyebahut hi mahatwapuramanajatahai. Isseyuktaaharjaisesantara, tamatar, mosammi, aamalaaadibacchokojarurdenachahiye. Calcium Calcium bacchokesharirkihaddiyokomajbutbananekeliyesabseuchitposhaktatvahotahai. Yehdaantaurhaddiyokomajbutbananekesathsathunkevikashmaibhisahayakhotahai. Bacchokokhanemaiharsabjiyokesathdudh (Milk) aurdudh se bane padarthkoawasyashamilkarnachahiye. Iron Bacchoko Iron yuktbhojandene se unkesharirmaikhoonkikamikabhinahihotihai. Iron khoonbananekesathsath concentration power badanemaibhisahayakhotahai. Isliye Iron yukttatwajaiseharipattedarsabjiya, machhli (fish), anda (egg), maasaadikobacchokeaaharmaijarurshamilkarnachahiye.

  6. hrelate.com Anaj • Bacchokesharirkevikashkeliyejitnijyadamahatvapurnasabjiyaaur Vitamin yuktbhojanhotehaiutna hi jyadamahatwaanaj ka bhihotahai. Bacchoke din bharkekhadyapadarthomai se kam se kammakka, genhu ka aata, chawaljaisepadarthshamil hone chahiye. Carbohydrate AurVasaYuktBhojan • Kisi bhikamkokarnekeliyeurjaaur calorie kiaawashyaktahotihaiauriskipurti Carbohydrate aurvasayuktbhojan se hotihai. Inkikami hone se bacchomaibhooknalaganekisamasya hone lagtihaijisseunkedinbharkekhanekimatrakam ho jatihai. IsliyeBacchokesharirkevikashaururjakeliyevasayuktbhojanbehadjarurihai. Anya Bate InheBhi Jane: • Bachhokehealthy food habitsmaiphaljaiseSeb, kela, mosammi, santraaadikojarurshamilkarnachahiye. • Bacchokeaaharmai protein yuktbhojan block bananemaisahayakhotahai. • Protienyuktbhojansharirkisahitarah se dekhbhalkarunkimarammatkarne ka bhikamkartahai.

  7. hrelate.com • Acchevikashkeliye din mai 4 se 5 baarkhanadenachahiye. • Bacchokekhanemaiphaloke juice kobhishamilkare. • Vitamin B kikami se Beriberi (Thiamine Deficiency) roghota ha isliye Vitamin B se bharpurbhojanjaise meet, bread, dudhaurdush se bane anyakhadyapadarthokobhishamilkarnachahiye. • Apnebhojanmai Iodine yuktnamak ka istemaalkare. Iskikami hone se thyroid ki problem ho jatihai. Iskikami se Ghengharoghotahaiaursharir ka sahitarah se vikashbhinahi ho patahai. Isliye Iodine se bharpurnamak hi khanemaidiyajanachahiye. • Soorajkidhoop Vitamin D ka acchastrotmanajatahai. Yehbhibacchokevikashkeliyebahutjarurihotihai. • Subahkenashte, dopaharkebhojanaurraatkekhanemaiuchitmatramai vitamin aur protein koshamilkarnachahiye.

More Related