Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TẠI BƯU ĐIỆN HUYỆN PowerPoint Presentation
Download Presentation
TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TẠI BƯU ĐIỆN HUYỆN

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TẠI BƯU ĐIỆN HUYỆN

268 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TẠI BƯU ĐIỆN HUYỆN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TẠI BƯU ĐIỆN HUYỆN • BAN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ – NĂM 2014

 2. TỔNG QUAN CƠ CHẾ KẾ HOẠCH CỦA TỔNG CÔNG TY 1 THỰC TẾ PHÂN GIAO KẾ HOẠCH CỦA BĐT CHO CÁC BĐH Ở THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TẠI BĐH CẨM GIÀNG – BĐT HẢI DƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC KẾ HOẠCH ĐỐI VỚI BĐH Nội dung 2 3 4

 3. TỔNG QUAN CƠ CHẾ KẾ HOẠCH CỦA TỔNG CÔNG TY 1

 4. Cơ chế kế hoạch của TCT qua các thời kỳ Quyết định số 1016/QĐ-KHĐT-TGĐ ngày 18/6/2008 Quyết định số 354/QĐ-BCVN ngày 19/6/2009 Quyết định số 455/QĐ-BCVN ngày 2/8/2012

 5. Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu 1. Doanh thu phát sinh, doanh thu phân chia từng nhóm dịch vụ/dịch vụ 2. Doanh thu tính lương 3. Chi phí 4. Đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương 5. Chênh lệch thu chi

 6. Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu 1. Doanh thu phát sinh: bao gồm doanh thu các nhóm dịch vụ: Bưu chính chuyển phát, Tài chính Bưu chính, Viễn thông Công nghệ thông tin, Phân phối truyền thông, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác 2. Doanh thu tính lương = Doanh thu phát sinh – thu nhập khác + doanh thu phân chia – các khoản giá vốn thương mại hàng hóa, dịch vụ 3. Chi phí: Xác định theo hai nhóm chính: + Nhóm chi phí cố định theo mạng lưới, lao động + Nhóm chi phí biến đổi theo doanh thu 4. Tiền lương: Xác định quỹ tiền lương kế hoạch 2014 trên cơ sở năng suất lao động tăng so với thực hiện 2013 và tiền lương bình quân thực hiện 2013; hệ số tăng tiền lương tối đa là 0,8 so với tốc độ tăng năng suất lao động 5. Chênh lệch thu chi: Chênh lệch thu chi đã bao gồm tiền lương

 7. Cơ chế kế hoạch năm 2014 • 1. Cơ chế thưởng phạt CLTC • Cơ chế thưởng: • Thưởng = 50% của phần CLTC hoàn thành vượt mức KH 2014 (bằng năm 2013). • Cơ chế phạt: • Phạt 100% đối với phần CLTC không hoàn thành KH 2014 (năm 2013 là 50%). • 2. ĐGTL • Tiếp tục giao ĐGTL riêng cho một số dịch vụ: AVG, BHXH, đại lý ngân hàng, PTI… • Mỗi đơn vị có một ĐGTL riêng cho các dịch vụ còn lại

 8. Cơ chế kế hoạch 2014 • 3. Cơ chế kinh doanh dịch vụ • Không giao chi phí bán hàng cho dịch vụ: Đại lý ngân hàng, Prevoir • Điều chỉnh giảm chi bán hàng dịch vụ BHXH • Thay đổi hình thức ghi doanh thu – giá vốn đối với dịch vụ điện hoa quà tặng • Giao thêm dịch vụ giao ĐGTL riêng: Thu hộ tiền điện EVN. • Tăng tỷ lệ giá vốn bán thẻ VT-CNTT

 9. Cơ chế kế hoạch (tiếp) • 4. Chi phí theo doanh thu • - Chi QCKM • + Dịch vụ chuyển phát giấy tờ hành chính: Tỷ lệ chi là 15% DTPS. • + Tỷ lệ chi QCKM theo mức DTPS tăng trưởng: 17 đơn vị trọng điểm là 12%, các đơn vị còn lại là 10%. • + Tỷ lệ chi QCKM theo mức thực hiện 2013: HNI-HCM:4,5% DTPS; VPC: 6% DTPS; QNM: 5% DTPS, các đơn vị còn lại: 4% DTPS. • Chi KM dịch vụ chuyển tiền: 3% DTPS • Chi hoa hồng đại lý: • + Hoa hồng dịch vụ PHBC: 15% DTPS (riêng HNI, HCM, DNG, CTO là 22%) • + Hoa hồng dịch vụ BC: Tối đa 3,1% DTPS •  - Tiếp tục giao chi bán hàng cho các dịch vụ: AVG, BHXH, PTI, thu cước VT • Khi cân đối và phân giao, các đơn vị phải xác định rõ cơ chế đối với các chỉ tiêu chi phí theo doanh thu. Đơn vị hoàn toàn chủ động trong việc xác định các khoản chi này theo nguyên tắc: Doanh thu tăng thì chi phí tăng

 10. Cơ chế kế hoạch (tiếp) 5. Chế độ, chính sách hiện hành đối với một số đối tượng lao động thuê khoán chủ yếu * Nhân viên điểm BĐVHX: - Nếu chưa ghép:850.000đ/tháng - Đã ghép: cộng thêm 50% mức chi cho lao động phát xã - Điểm BĐVHX trong chương trình MTQG: 100.000đ/tháng - Điểm BĐVHX trong chương trình BMGF: 200.000đ/tháng * Lao động phát xã: - BĐHLĐ: 500.000đ/năm - Điện thoại: 50.000đ/tháng (100.000đ./tháng khi phát tại TT tp, thị xã ) - Thuê khoán phát xã: Tối thiểu bằng thù lao tối đa cho mức thời gian phát bưu gửi bình quân 52 giờ/tháng * Vận chuyển cấp 3: Tính theo số km vận chuyển và hệ số điều chỉnh vùng miền

 11. THỰC TẾ PHÂN GIAO KẾ HOẠCH CỦA BĐT CHO CÁC BĐH Ở THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI 2

 12. Phân giao Kế hoạch cho BĐH hiện tại Hai hình mẫu phân giao kế hoạch chủ yếu đang áp dụng tại các đơn vị Hình thức 2 Hình thức 1 • Giao các chỉ tiêu DTPS, DTTL • Giao đầy đủ các khoản chi phí phát sinh trên địa bàn • Giao chi tiết QTL, ĐGTL • Giao chỉ tiêu CLTC • Giao các chỉ tiêu DTPS, DTTL • Giao một số khoản chi phát sinh thường xuyên tại BĐH. Các khoản chi còn lại để thực hiện tập trung tại BĐT. • Có/không giao chi tiết các loại ĐGTL • Giao chỉ tiêu CLTC/ CLTC không lương Hầu hết các đơn vị áp dụng hình thức này

 13. Phân giao Kế hoạch cho BĐH hiện tại (tiếp) Chỉ tiêu CLTC giữa các đơn vị không cùng mặt bằng, có thể ngay cả giữa các huyện trong cùng 1 tỉnh 1 Do không giao đủ các khoản chi phí phát sinh trên địa bàn -> việc đánh giá hiệu quả, tiềm năng trong hoạt động của BĐH chưa đầy đủ, khó so sánh 2 Hạn chế trong việc áp dụng không đồng nhất cách thức phân giao kế hoạch cho BĐH Việc giao kế hoạch cho các BĐH chưa thật sự công bằng, khách quan 3 Nhiều khoản chi phí theo doanh thu chưa được giao đúng theo định hướng, hướng dẫn của TCT 4 Nguồn lực để lại BĐT có thể còn khá lớn, làm giảm động lực thúc đẩy BĐH phát triển kinh doanh 5

 14. Tổng hợp tình hình phân giao Kế hoạch cho BĐH hiện tại Triển khai cơ chế kế hoạch tại đơn vị Hình thức 1 Nhiều đơn vị đã chủ động xây dựng CCKH nội bộ để triển khai đến tận người lao động (BĐT Bình Dương, Hồ Chí Minh…) 100% các Bưu điện tỉnh đã triển khai cơ chế kế hoạch xuống Bưu điện huyện

 15. Tổng hợp tình hình phân giao Kế hoạch cho BĐH hiện tại

 16. Tổng hợp tình hình phân giao Kế hoạch cho BĐH hiện tại

 17. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC KẾ HOẠCH ĐỐI VỚI BĐH 3

 18. Định hướng công tác kế hoạch đối với BĐH

 19. 3.1. Phân giao chỉ tiêu kế hoạch từ BĐT cho BĐH Nguyêntắcgiaokếhoạchtừ BĐT cho BĐH 1. Chỉtiêu

 20. Nguyên tắc giao kế hoạch từ BĐT cho BĐH (tiếp) CLTC của BĐH sẽ phản ánh đầy đủ hiệu quả hoạt động SXKD của đơn vị

 21. Nguyên tắc giao kế hoạch từ BĐT cho BĐH (tiếp)

 22. 2. Cơchế Nguyên tắc giao kế hoạch từ BĐT cho BĐH

 23. 3.2. Mô hình phân giao kế hoạch trong nội bộ BĐH Bưu điện huyện Đại lý, điểm BĐVHX, cộng tác viên Cá nhân người lao động Bưu cục/tổ/đội BĐH sẽ phân giao chi tiết sản lượng, doanh thu, chi phí, cơ chế khuyến khích bán hàng

 24. Hướng dẫn cách thức giao từng chỉ tiêu cho bưu cục/tổ/đội

 25. Phân giao kế hoạch cho Bưu cục/tổ/đội II III I IV Số lượng, DTPS từ KH hiện tại - KH mới, DTTL theo nhóm dịch vụ • Chi phí theo doanh thu • - Một số khoản chi thường xuyên khác Các cơ chế phục vụ bán hàng (chi bán hàng,CSKH….) Cơ chế cho người lao động (ĐGTL, chế độ, khuyến khích, khen thưởng…)

 26. Hướng dẫn cách thức giao từng chỉ tiêu cho bưu cục/tổ/đội

 27. Hướng dẫn giao kế hoạch cho cá nhân người lao động Đối tượng: Lao động hợp đồng, lao động VHX, lao động thuê khoán

 28. Phân giao kế hoạch cho cá nhân người lao động 3 • Sốlượng KH hiệntại. • Sốlượng KH mới 2 5 Chi phí: chi phí CSKH đượcphâncấp, chi phíhỗtrợxăngxe, điệnthoại (nếucó)… 1 4 Quychếkhenthưởng, độngviên .. (nếucó) Chỉtiêudoanhthu: khoán/địnhmứcdoanhthu (sảnlượng, DTPS, DTTL) ĐGTL theodịchvụ / nhómdịchvụ; Tiềnlươngđượchưởngtươngứngvớinhiệmvụbánhàng

 29. Hướng dẫn giao kế hoạch cho đại lý, điểm BĐVHX, cộng tác viên

 30. 3.3. Triển khai Kế hoạch Quán triệt mục tiêu, cơ chế bán hàng và kế hoạch hoạt động đến từng tổ/đội, cá nhân người lao động 1 Xây dựng kế hoạch chi tiết đến tuần/tháng cho tập thể/cá nhân người lao động. 2 Triển khai kế hoạch kinh doanh do BĐT giao. Phân công nhiệm vụ cho các vị trí, bộ phận, người lao động 3 Thường xuyên liên hệ với BĐT, TCT để thông tin kịp thời, kiến nghị và yêu cầu trợ giúp 4

 31. 3.4.Giám sát, đánh giá việc triển khai kế hoạch

 32. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TẠI BĐH CẨM GIÀNG – BĐT HẢI DƯƠNG 4

 33. Các bước triển khai kế hoạch tại BĐH

 34. 4.1. Xác định lại kế hoạch BĐT giao BĐH Biểu xác định lại kế hoạch SXKD BĐH Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

 35. 4.2. Phân giao kế hoạch cho bưu cục/tổ/đội/cá nhân BĐH Định hướng của TCT • Mô hình giao hiện tại của BĐH Cẩm Giàng: • BĐT giao chỉ tiêu KH cho BĐH • - BĐH giao KH cho các BC/tổ/đội/cá nhân Đơn vị đã thực hiện đúng theo hướng dẫn của TCT • Các chỉ tiêu KH giao cho • bưu cục/tổ/cá nhân: • -DT (DTPS, DTTL) • Quản lý tập trung chi phí tại BĐH • -Chưa giao chi phí, Tiền lương… • Đơn vị đã thực hiện: • Giao chi tiết DT, CP, ĐGTL, • cơ chế bán hàng… cho từng • bưu cục/tổ/cá nhân • Quản lý tập trung tại BĐH: các • Khoản chi cố định.

 36. BĐH Cẩm Giàng giao KH cho bưu cục/tổ/đội Biểu phân giao kế hoạch SXKD cho các tổ, bưu cục, BĐX Bưu điện huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

 37. Biểu phân giao kế hoạch cho bưu cục/tổ/đội theo hướng dẫn của TCT

 38. Biểu phân giao kế hoạch cho bưu cục/tổ/đội theo định hướng TCT

 39. Biểu phân giao kế hoạch cho bưu cục/tổ/đội theo định hướng TCT

 40. BĐH Cẩm Giàng giao kế hoạch cho cá nhân Biểu phân giao kế hoạch bán hàng cá nhân - Bưu điện huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

 41. Biểu phân giao kế hoạch cho cá nhân theo định hướng TCT

 42. 4.3. Phân kỳ kế hoạch Sở cứ:

 43. 4.3. Phân kỳ kế hoạch (tiếp) - DTPS: Căn cứ vào thị trường, số lượng khách hàng được giao… phân kì kế hoạch doanh thu sát với khả năng thực tế theo từng tháng trong năm. Các khoản chi phí gắn với doanh thu cần được phân kì dựa vào mục tiêu doanh thu hàng tháng nhằm đảm bảo phát triển kinh doanh. Nguyêntắc Các khoản chi cho người lao động (tiền lương, chế độ…) cần tính đúng, tính đủ theo tình hình thực tế chi hàng tháng. Các khoản chi phí gắn với quy mô mạng lưới cần được xác định tập trung, trên tinh thần tiết kiệm.

 44. Phân kỳ kế hoạch năm 2014 BĐH Cẩm Giàng Đơn vị đã thực hiện phân kỳ theo đúng hướng dẫn của TCT

 45. Phân kỳ kế hoạch năm 2014 BĐH Cẩm Giàng Đơn vị đã thực hiện phân kỳ theo đúng hướng dẫn của TCT

 46. Phân kỳ kế hoạch năm 2014 BĐH Cẩm Giàng Đơn vị đã thực hiện phân kỳ theo đúng hướng dẫn của TCT

 47. 4. 4. Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch BĐH Hướng dẫn của TCT • BĐH theo dõi riêng doanh thu 2 nhóm dịch vụ chính: • + TCBC (theo dõi chi tiết theo từng cá nhân) • + BCCP và các dịch vụ khác (theo dõi doanh thu theo bưu cục) Tổng hợp số liệu thực hiện đồng bộ theo bưu cục (trên cơ sở số liệu chi tiết của từng cá nhân) Không theo dõi các khoản chi phí Đơn vị cần: Theo dõi chi tiết doanh thu, chi phí cho từng bưu cục để đánh giá mức độ thực hiện kế hoạch. Cập nhật số liệu thông báo từ BĐT đối với các khoản quản lý tập trung

 48. Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch tại BĐH Cẩm Giàng (các dịch vụ BCCP, dịch vụ khác…)

 49. Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch tại BĐH Cẩm Giàng (các dịch vụ TCBC)

 50. Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch