1 / 42

Lekcja 1

04 .09.201 3. Lekcja 1. Temat: Przepisy bhp i ppoż. w pracowni komputerowej. Program nauczania informatyki. Organizacja zajęć. Regulamin pracowni informatycznej. Program nauczania – reforma edukacji. Przebieg lekcji. Zasady oceniania. 16.09.2013. Lekcja 2.

cwen
Télécharger la présentation

Lekcja 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 04.09.2013 Lekcja 1 Temat: Przepisy bhp i ppoż. w pracowni komputerowej. Program nauczania informatyki. Organizacja zajęć Regulamin pracowni informatycznej. Program nauczania – reforma edukacji. Przebieg lekcji. Zasady oceniania.

 2. 16.09.2013 Lekcja 2 Temat: Współczesne urządzenia techniki komputerowej. Podział urządzeń techniki komputerowej ze względu na przeznaczenie i funkcjonalność Podstawowe elementy komputera i ich działanie i zastosowanie.

 3. 23.09.2013 Lekcja 3, 4 Temat: Podstawowe wiadomości dotyczące sieci komputerowych oraz bezpieczeństwo danych w sieci. Pojęcie sieci komputerowej i podział sieci komputerowych ze względu na medium transmisji i obszar działania sieci. . Podstawowe urządzenia sieciowe. Polecenia diagnostyczne ping i ipconfig. Topologia sieci i protokoły sieciowe.

 4. 2.10.2013 Lekcja 5 Temat: Edytor tekstu. Podstawowe edytory tekstu i formaty plików tekstowych. Podstawowe wiadomości o formatowaniu tekstu. Narzędzia formatowania tekstu. Skróty klawiaturowe wykorzystywane w edytorze tekstu.

 5. 16.10.2013 Lekcja 6. Temat: Opracowywanie dokumentów o złożonej strukturze - podstawowe pojęcia i umiejętności związane z redagowaniem różnego rodzaju dokumentów tekstowych. Zasady formatowania tekstu(akapity, rodzaje i krój czcionek, interlinia, odstępy i wyrównanie) Nagłówek i stopka Tabele i grafika w tekście

 6. 21.10.2013 Lekcja 7 Temat: Zaawansowane formatowanie złożonych dokumentów tekstowych.. Stosowanie podziału na sekcje układu wielokolumnowego Tworzenie stylów Wprowadzanie nagłówków i stopek, Tworzenie spisu treści, Tworzenie spisu ilustracji.

 7. Praca domowa. Opisz w punktach w zeszycie tworzenie korespondencji seryjnej.

 8. 28.10.2013 Lekcja 8 Temat: Powtórzenie wiadomości i umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym. Adresowanie komórek Wprowadzanie formuł Formatowanie formuł

 9. 03.11.2013 Lekcja 9 Temat: Funkcje warunkowe i filtrowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Tworzenie formuł warunkowych Narzędzia filtrowania danych Sortowanie danych.

 10. 15.11.2013 Lekcja 10 Temat: Wprowadzenie do języka HTML. Szablon strony. Narzędzia do edycji stron. Znaczniki w języku html.

 11. 21.11.2013 Lekcja 11 Temat: Programowanie strony z wykorzystaniem edytora stron. Wprowadzenie do edytora stron Nvu Formatowanie tekstu w edytorze stron. Wstawianie tabeli i grafiki.

 12. 06.12.2013 Lekcja 12 Temat: Arkusze stylów CSS. Projektowanie strony z wykorzystaniem CCS Wykorzystanie szablonów CSS

 13. Praca domowa. Napisz algorytm w postaci schematu blokowego. Algorytm ma przedstawiać rozwiązanie równania liniowego ax+b=0. Zapoznaj się z przykładem w podręczniku str. 53.

 14. 08.10.2012 Lekcja 6 Temat: Podstawowe elementy języka C#- deklarowanie danych wejściowych, deklarowanie zmiennych. Struktura budowy kodu. Wprowadzenie danych do programu Inicjacja zmiennych. Operatory. Klasy i metody.

 15. 24.09.2012 Lekcja 5 Temat: Algorytm- czyli od problemu do wyniku. Pojęcie i specyfikacja algorytmu Zapis algorytmu w postaci listy kroków Zapis algorytmu w postaci schematu blokowego Algorytm prosty i rozgałęziony Instrukcje warunkowe w algorytmie

 16. 15.10.2012 Lekcja 7 Temat: Podstawowe elementy języka C#- instrukcje wykonania, metody przechowywania danych. Rodzaje pętli warunkowych – instrukcje. Inicjowanie zmiennych. Funkcje iteracyjne. Zastosowanie instrukcji przypisania. Wykorzystanie operatorów w programowaniu.

 17. using System;    class 1ta    {public static void Main()        {        }    }using System;    class 1ta    {public static void Main()        {        }    }

 18. 14.01.2013 Lekcja 15 Temat: Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do tworzenia wykresu elementarnych funkcji matematycznych. Uruchamianie kreatora wykresów Zakresy danych Formatowanie wykresu.

 19. 04.03.2013 Lekcja 16 Temat: Wykonywanie rysunków w grafice wektorowej. Tworzenie rysunku w edytorze grafiki wektorowej. Narzędzia rysunkowe Modyfikacja rysunku. Eksportowanie i importowanie plików graficznych.

 20. using System; class Iloraz { public static void Main() { float a , b ; float iloraz ; Console.WriteLine("Liczba1:"); a =float.Parse( Console.ReadLine()); Console.WriteLine("Liczba2:"); b =float.Parse( Console.ReadLine()); if ( b != 0 ) { iloraz = a / b; Console.Write("Wynik :" + iloraz); }

 21. 22.10.2012 Lekcja 8 Temat: Podstawowe elementy języka C# .Testowanie zbudowanego rozwiązania programistycznego i prezentowanie rozwiązania. Realizacja rozwiązanie za pomocą języka programowania. Testowanie rozwiązanie i ocena jego właściwości.

 22. using System;     class 1ta    {public static void Main()        {float a;float b;float wynik;            Console.WriteLine("podaj pierwsza liczbe i nacisnij Enter");            a=float.Parse(Console.ReadLine());            Console.WriteLine("podaj druga liczbe i nacisnij Enter");            b=float.Parse(Console.ReadLine());            wynik=a+b;            Console.Write("suma wynosi" +wynik); Console.Read();        }    }

 23. 05.11.2012 Lekcja 9 Temat: Wyszukiwanie w zasobach Internetowych informacji i dokumentów oraz ocena ich przydatności i wiarygodności. Wyszukiwanie dokumentów i informacji w udostępnianych w Internecie bazach danych (np. bibliotecznych, statystycznych, w sklepach internetowych). Metodyka wyszukiwania.

 24. 18.11.2012 Lekcja 10 Temat: Metody gromadzenia i przechowywania informacji, tworzenie zasobów sieciowych i formaty plików w zależności od zawartej w nich informacji. Metody gromadzenia i przechowywania informacji Tworzenie zasobów sieciowych Formaty plików w zależności od zawartej w nich informacji.

 25. Otwieramy dysk 1TApt. • Na tym dysku otwieramy folder word • Z folderu word kopiujemy plik tekstowy Tekst do swojego dysku macierzystego. • Otwieramy ten plik i formatujemy zgodnie z poleceniami • Dysk macierzysty to Studentxxxc (\\SBS2010\redirected$) (H:) • Studentxxxc twój indywidualny login • W szczególnych przypadkach to (\\10.0.0.1\redirected$) (Z:)

 26. 24.02.2013 Lekcja 15 Temat: Podstawowe formaty graficzne. Grafika rastrowa i wektorowa. Definicja grafiki rastrowej i wektorowej Edycja obrazów w programach do grafiki rastrowej i wektorowej Podstawowe formaty graficzne i ich zapisywanie.

 27. 19.03.2013 Lekcja 17 Temat: Wykonywanie rysunków w grafice rastrowej. Tworzenie rysunku w edytorze grafiki rastrowej. Narzędzia rysunkowe Modyfikacja rysunku.

 28. 15.04.2013 Lekcja 20 Temat: Relacyjne bazy danych. Projektowanie bazy danych. Tabele i formularze Więzy relacyjne.

 29. 25.03.2013 Lekcja 18 Temat: Montaż plików audio– wykorzystanie oprogramowania multimedialnej obróbki dźwięku. Formaty plików audio. Oprogramowanie do edycji i modyfikacji plików audio.

 30. 25.03.2013 Lekcja 19 Temat: Elektroniczne albumy zdjęć -tworzenie kolekcji zdjęć. Wykorzystanie programu IrfanView Tworzenie kolekcji w IrfanView Rodzaje pokazów kolekcji

 31. 22.04.2013 Lekcja 21 Temat: Tworzenie tabel w bazie danych. Projektowanie tabel. Typy danych przechowywanych w tabeli Pola i rekordy. Wprowadzanie danych do tabeli.

 32. 06.05.2013 Lekcja 22 Temat: Tworzenie formularzy w bazie danych. Projektowanie formularzy. Połączenie formularza z tabelą. Modyfikacja formularza.

 33. 13.05.2013 Lekcja 23 Temat: Dynamiczne strony www. Języki skryptowe używane na stronie www. Szablony skryptów. Tworzenie skryptu.

 34. 13.05.2013 Lekcja 23 Temat: Tworzenie relacji. Typy relacji. Więzy integralności. Wymuszanie relacji

 35. 20.05.2013 Lekcja 24 Temat: Kwerendy w bazie danych. Typy kwerend. Kreator kwerend. Kwerendy i relacje.

 36. 03.05.2013 Lekcja 26 Temat: Elementy tworzenia prezentacji Wstawianie grafiki i multimediów na slajd. Przejście slajdów. Animacje.

 37. 03.06.2013 Lekcja 25 Temat: Wprowadzenie do prezentacji multimedialnej Zasady tworzenia prezentacji. Program do tworzenia prezentacji PPT Interfejs programu

 38. 05.06.2013 Lekcja 27 Temat: Modyfikacja relacji w bazie danych Zmiana relacji – więzy integralności. Ustawienia klucza podstawowego. Edycja relacji.

 39. 10.06.2013 Lekcja 29 Temat: Pokaz slajdów Zakładka Pokaz slajdów. Przygotowanie pokazu Pokazy niestandardowy

 40. 12.06.2013 Lekcja 30 Temat: Bezpieczeństwo systemów operacyjnych. Kopia bezpieczeństwa systemu i danych. Programy antywirusowe. Zapora sieciowa -firewall

More Related