1 / 5

AT SÆTTE SIG MÅL – OG NÅ DEM!

AT SÆTTE SIG MÅL – OG NÅ DEM!. ”Du rammer sandsynligvis kun, hvis du har noget at sigte efter” Vi har alle drømme, men: Ofte er de mål, vi sætter os, for uklare Ofte er vores planlægning af, hvordan vi skal nå målene for dårlig ”He, who fails to plan, plans to fail ”. PLANLÆGNING.

dacey
Télécharger la présentation

AT SÆTTE SIG MÅL – OG NÅ DEM!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. AT SÆTTE SIG MÅL – OG NÅ DEM! ”Du rammer sandsynligvis kun, hvis du har noget at sigte efter” Vi har alle drømme, men: • Ofte er de mål, vi sætter os, for uklare • Ofte er vores planlægning af, hvordan vi skal nå målene for dårlig ”He, whofails to plan, plans to fail”

  2. PLANLÆGNING Mange aktiviteter øger mulighederne for at få et job! • Fastlæg din arbejdsuge. Du har 7,4 timer pr. dag. Planlæg brugen af dem. • Sæt mål, f.eks. • Antal opslåede stillinger, som skal søges pr. uge • Antal uopfordrede ansøgninger (evt. en branche ad gangen) • Mål for netværksaktivitet, antal kontakter, der skal opsøges, antal samtaler, der skal gennemføres, emner, som skal afdækkes. • Hvor lang tid vil du lave research pr. dag? Afklar på forhånd, hvor meget du behøver at vide for at tage kontakt? Hvor mange virksomheder kan du nå at kontakte pr. dag? • Hvordan vil du gribe kontakten til virksomhederne an? Og hvad gør du først: telefon, personligt, mail? • Husk tid til opfølgning

  3. PLANLÆGNING • Hold styr på dine aktiviteter • Det vil være en god idé at notere • Type af kontakt (brev, mail eller personlig) • Hvad er udleveret? • Kontaktperson(er) • Dato for opfølgning (samt eventuelle efterfølgende møder eller opfølgninger) • Eventuelt mødereferat

  4. PLANLÆGNING En strukturering af arbejdet sikrer • en effektiv arbejdsindsats mod målet om et job • en styring og tilrettelæggelse af de forskellige aktiviteter, der er i gang samtidig • overblik over, hvem hvad er sendt til, hvem du har talt med hvornår og om hvad osv. • adskillelse mellem arbejdstid og fritid

  5. TAK FOR NU Opsamling og afslutning

More Related