Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ตัวชี้วัดและการประเมินผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์จังหวัด PowerPoint Presentation
Download Presentation
ตัวชี้วัดและการประเมินผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์จังหวัด

ตัวชี้วัดและการประเมินผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์จังหวัด

248 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ตัวชี้วัดและการประเมินผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์จังหวัด

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ตัวชี้วัดและการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์จังหวัดตัวชี้วัดและการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์จังหวัด วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 2. ตัวชี้วัดบริหารจัดการตัวชี้วัดบริหารจัดการ ต้นทุนค่ายาและค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตัวชี้วัด 104

 3. ตัวชี้วัดบริหารจัดการตัวชี้วัดบริหารจัดการ ต้นทุนค่าเวชภัณฑ์ฯ ของหน่วยงาน ตัวชี้วัด 104.1

 4. กรอบ KPI Templateเพื่อการติดตาม เกณฑ์เป้าหมาย -10 วิธีการจัดเก็บข้อมูล • รายงานการสั่งซื้อยา/ การสั่งสื่อวัสดุการแพทย์เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2555 และ 2556

 5. ตัวชี้วัดบริหารจัดการตัวชี้วัดบริหารจัดการ มูลค่าการจัดซื้อร่วมของยาและเวชภัณฑ์ ตัวชี้วัด 104.2

 6. กรอบ KPI Templateเพื่อการติดตาม เกณฑ์เป้าหมาย 20 วิธีการจัดเก็บข้อมูล • ฐานข้อมูล รพ. / MIS

 7. ตัวชี้วัดบริหารจัดการตัวชี้วัดบริหารจัดการ ร้อยละของรายการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน สามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ในไตรมาสที่ 1 (ร้อยละ 100) ตัวชี้วัด 105

 8. กรอบ KPI Templateเพื่อการติดตาม เกณฑ์เป้าหมาย 100 % วิธีการจัดเก็บข้อมูล • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP รายงานการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่ได้รับสรรงบลงทุนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

 9. ตัวชี้วัดบริหารจัดการตัวชี้วัดบริหารจัดการ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตัวชี้วัด 106

 10. กรอบ KPI Templateเพื่อการติดตาม เกณฑ์เป้าหมาย 95 % วิธีการจัดเก็บข้อมูล • รายงานสถานการณ์เบิกจ่ายจากระบบ GFMIS

 11. ตัวชี้วัดบริหารจัดการตัวชี้วัดบริหารจัดการ ร้อยละของรายการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อม สามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ในไตรมาสที่ 2 (ร้อยละ 25) ตัวชี้วัด 107

 12. กรอบ KPI Templateเพื่อการติดตาม เกณฑ์เป้าหมาย 50 % วิธีการจัดเก็บข้อมูล • รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง จากหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

 13. ตัวชี้วัดบริหารจัดการตัวชี้วัดบริหารจัดการ ร้อยละของการเบิกจ่าย งบค่าเสื่อมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไตรมาส 2 (ร้อยละ 25) ตัวชี้วัด 108

 14. กรอบ KPI Templateเพื่อการติดตาม เกณฑ์เป้าหมาย 50 % วิธีการจัดเก็บข้อมูล • รายงานสถานการณ์เบิกจ่ายจากงบค่าเสื่อม และรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างและแผนการใช้เงินจากหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรแจ้งให้เจ้าของเงินงบประมาณ

 15. ตัวชี้วัดบริหารจัดการตัวชี้วัดบริหารจัดการ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (งบค่าเสื่อมและงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค) ตัวชี้วัด 109

 16. กรอบ KPI Templateเพื่อการติดตาม เกณฑ์เป้าหมาย 95 % วิธีการจัดเก็บข้อมูล • สำรวจ/ โปรแกรม/ MIS

 17. ตัวชี้วัดบริหารจัดการตัวชี้วัดบริหารจัดการ การจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระบบ e-GP ตัวชี้วัด 110

 18. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์e-GPการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์e-GP วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง วิธีตกลงราคา ขั้นตอนดำเนินการ 8 ขั้นตอน (8 ลูกบอล) วิธีสอบราคา ขั้นตอนดำเนินการ 14 ขั้นตอน (14 ลูกบอล) วิธีประกวดราคา ขั้นตอนดำเนินการ 21 ขั้นตอน (21 ลูกบอล)

 19. กรอบ KPI Templateเพื่อการติดตาม เกณฑ์เป้าหมาย 100 % • ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร สามารถลงทะเบียนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2 ครบทุกหน่วยงาน วิธีการจัดเก็บข้อมูล • จากระบบ e-GP/ MIS

 20. ตัวชี้วัดบริหารจัดการตัวชี้วัดบริหารจัดการ มีการบริหารระบบข้อมูลของหน่วยบริการเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลด้านสุขภาพแห่งชาติ (National Health Information Center) ตัวชี้วัด 111

 21. ตัวชี้วัดบริหารจัดการตัวชี้วัดบริหารจัดการ หน่วยงานทุกระดับมีระบบข้อมูลสุขภาพสำหรับการบริหารจัดการ ตัวชี้วัด 111.1

 22. กรอบ KPI Templateเพื่อการติดตาม เกณฑ์เป้าหมาย 100% วิธีการจัดเก็บข้อมูล • ฐานข้อมูล 21/43 แฟ้ม, Data Center

 23. ตัวชี้วัดบริหารจัดการตัวชี้วัดบริหารจัดการ มีข้อมูลที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ ตัวชี้วัด 111.2

 24. กรอบ KPI Templateเพื่อการติดตาม เกณฑ์เป้าหมาย 5 ขั้นตอน วิธีการจัดเก็บข้อมูล • MIS

 25. ตัวชี้วัดบริหารจัดการตัวชี้วัดบริหารจัดการ มีแผนกำลังคนและการดำเนินตามแผน ตัวชี้วัด 112

 26. กรอบ KPI Templateเพื่อการติดตาม เกณฑ์เป้าหมาย 5 ขั้นตอน วิธีการจัดเก็บข้อมูล • การประเมินสมรรถนะตามแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 27. ตัวชี้วัดบริหารจัดการตัวชี้วัดบริหารจัดการ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการตามองค์ประกอบ 5 สมรรถนะ ตัวชี้วัด 113

 28. 5 สมรรถนะ 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. การบริการที่ดี 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 5. การทำงานเป็นทีม

 29. กรอบ KPI Templateเพื่อการติดตาม เกณฑ์เป้าหมาย 5 ขั้นตอน วิธีการจัดเก็บข้อมูล • ประเมิน/ MIS

 30. ตัวชี้วัดบริหารจัดการตัวชี้วัดบริหารจัดการ ด้านการเงิน มีการจัดทำแผนและมีการดำเนินงานตามแผนนของเขตสุขภาพ/จังหวัด การบริหารงบประมาณ การลงทุนร่วมกัน การบริหารเวชภัณฑ์ร่วมกันของจังหวัด ตัวชี้วัด 114

 31. ตัวชี้วัดบริหารจัดการตัวชี้วัดบริหารจัดการ แผนการบริหารงบประมาณ ตัวชี้วัด 114.1

 32. กรอบ KPI Templateเพื่อการติดตาม เกณฑ์เป้าหมาย 5 ขั้นตอน วิธีการจัดเก็บข้อมูล • ประเมิน/ MIS

 33. ตัวชี้วัดบริหารจัดการตัวชี้วัดบริหารจัดการ แผนการลงทุน ตัวชี้วัด 114.2

 34. กรอบ KPI Templateเพื่อการติดตาม เกณฑ์เป้าหมาย 5 ขั้นตอน วิธีการจัดเก็บข้อมูล • รายงานการจัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการลงทุนร่วม

 35. ตัวชี้วัดบริหารจัดการตัวชี้วัดบริหารจัดการ แผนการบริหารเวชภัณฑ์ร่วมกัน ตัวชี้วัด 114.3

 36. กรอบ KPI Templateเพื่อการติดตาม เกณฑ์เป้าหมาย 5 ขั้นตอน วิธีการจัดเก็บข้อมูล • รายงานการจัดทำแผน

 37. ตัวชี้วัดบริหารจัดการตัวชี้วัดบริหารจัดการ ประสิทธิภาพการบริหารการเงินสามารถควบคุมให้หน่วยบริการในพื้นที่ที่ปัญหาระดับ 7 ของหน่วยบริการในพื้นที่ ตัวชี้วัด 115

 38. กรอบ KPI Templateเพื่อการติดตาม เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกิน 10% วิธีการจัดเก็บข้อมูล • 1. รายงานสถานการณ์ทางการเงิน ของหน่วยบริการรายเดือน • 2. จัดเก็บจากข้อมูลเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ (http://hfo.cfo.in.th)

 39. ตัวชี้วัดบริหารจัดการตัวชี้วัดบริหารจัดการ หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการเดียวกัน ร้อยละ 20 ตัวชี้วัด 116

 40. กรอบ KPI Templateเพื่อการติดตาม เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกินเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บข้อมูล • รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนบริการ

 41. ตัวชี้วัดบริหารจัดการตัวชี้วัดบริหารจัดการ ร้อยละของเครือข่ายบริการที่มีดัชนีการเงิน FAI ตัวชี้วัด 117

 42. ตัวชี้วัดบริหารจัดการตัวชี้วัดบริหารจัดการ การพัฒนาระบบควบคุมภายใน IC 20 ตัวชี้วัด 117.1

 43. กรอบ KPI Templateเพื่อการติดตาม เกณฑ์เป้าหมาย ระดับ 5 วิธีการจัดเก็บข้อมูล • แบบแผนการเงินการคลังที่อนุมัติ/ แบบรายงานแผนกับผลการใช้จ่ายจริง/ แบบสรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุงโรงพยาบาล/ รายงานงบทดลองและงบการเงิน/ ผลการประเมิน

 44. ตัวชี้วัดบริหารจัดการตัวชี้วัดบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพบัญชีเกณฑ์คงค้างให้ ตัวชี้วัด 117.2

 45. กรอบ KPI Templateเพื่อการติดตาม เกณฑ์เป้าหมาย ระดับ 5 วิธีการจัดเก็บข้อมูล • แบบแผนการเงินการคลังที่อนุมัติ/ แบบรายงานแผนกับผลการใช้จ่ายจริง/ แบบสรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุงโรงพยาบาล/ รายงานงบทดลองและงบการเงิน/ ผลการประเมิน

 46. ตัวชี้วัดบริหารจัดการตัวชี้วัดบริหารจัดการ ประสิทธิภาพบริหารการเงินการคลัง FM ตัวชี้วัด 117.3

 47. กรอบ KPI Templateเพื่อการติดตาม เกณฑ์เป้าหมาย ระดับ 5 วิธีการจัดเก็บข้อมูล • แบบแผนการเงินการคลังที่อนุมัติ/ แบบรายงานแผนกับผลการใช้จ่ายจริง/ แบบสรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุงโรงพยาบาล/ รายงานงบทดลองและงบการเงิน/ ผลการประเมิน

 48. ตัวชี้วัดบริหารจัดการตัวชี้วัดบริหารจัดการ การพัฒนาจัดทำต้นทุนบริการ UC 30 ตัวชี้วัด 117.4

 49. กรอบ KPI Templateเพื่อการติดตาม เกณฑ์เป้าหมาย ระดับ 5 วิธีการจัดเก็บข้อมูล • แบบแผนการเงินการคลังที่อนุมัติ/ แบบรายงานแผนกับผลการใช้จ่ายจริง/ แบบสรุปรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุงโรงพยาบาล/ รายงานงบทดลองและงบการเงิน/ ผลการประเมิน

 50. ตัวชี้วัดบริหารจัดการตัวชี้วัดบริหารจัดการ การพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Data Center) เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอทุกแห่ง (CUP) มีการพัฒนาระบบข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ของสถานบริการในเครือข่ายใน 5 ขั้นตอน ตามเกณฑ์ที่กำหนด ตัวชี้วัด 118