1 / 26

PRESENTACIÓ DEL DECRET QUE REGULA ELS SERVEIS EDUCATIUS Prèvies al pla de desplegament del

PRESENTACIÓ DEL DECRET QUE REGULA ELS SERVEIS EDUCATIUS Prèvies al pla de desplegament del decret dels serveis educatius (2007-2010). Guió general presentació del decret. Situació prèvia: Motivació i finalitats Anàlisi de la proposta de decret Desenvolupament del decret

damia
Télécharger la présentation

PRESENTACIÓ DEL DECRET QUE REGULA ELS SERVEIS EDUCATIUS Prèvies al pla de desplegament del

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PRESENTACIÓ DEL DECRET QUE REGULA ELS SERVEIS EDUCATIUS Prèvies al pla de desplegament del decret dels serveis educatius (2007-2010)

 2. Guió general presentació del decret • Situació prèvia: Motivació i finalitats • Anàlisi de la proposta de decret • Desenvolupament del decret • XARXA DE SERVEIS EDUCATIUS DE CATALUNYA (XSEC) • Annex 1 . Dades generals

 3. 1. Situació prèvia: Motivació i finalitat del decret JUSTIFICACIÓ DEL DECRET: Molts serveis amb pocs professionals Equips especialitzats, actuació segregada Canvis en les necessitats dels centres Criteris autònoms Gestió molt centralitzada Poca coherència en el treball a l’entorn

 4. OBJECTIUS BÀSICS DE LA XSEC (provisional) Serveis educatius més territorials Avaluar l’impacte(resultats) dels serveis als centres Projectes de millora de cada servei Treball en xarxa amb d’altres serveis El suport d’acord a polítiques educatives del DE

 5. 2. Anàlisi de la proposta de decret • Objecte del decret i definició de servei educatiu • Tipologia de serveis • Serveis Educatius generals • Serveis Educatius específics • Serveis didàctics de suport a la docència

 6. Objecte del decret i definició Serveis (Art 1, 2) • Regula serveis educatius • Serveis Educatius • Òrgans de suport • Multiprofessionals • A centres, professorat, alumnat i famílies • En un entorn • Centres públics i privats concertats

 7. Tipologia dels serveis (article 3 ) SERVEIS EDUCATIUS SERVEIS EDUCATIUS GENERALS SERVEIS EDUCATIUS ESPECIFICS SERVEIS DIDÀCTICS DE SUPORT A LA DOCÈNCIA Actuacions Professorat I Centres. Emmarcat entorn sociocomunitari Actuacions alumnat i Centres Àmbit actuació SSTT o Catalunya Atenció discapacitats: auditives, visuals, motrius, trastorns generalitzats desenv. I conducta Adreçats a professorat i alumnat Aprofitament patrimoni integral (natural, social, cultural... Xarxa de Camps d’Aprenentatge

 8. Serveis Educatius Generals: Finalitats i Funcions (article 4) Contribuir millora qualitat model inclusiu i coeducatiu Perspectiva interdisciplinària i comunitària Col·laboració amb centres educatius als quals donen suport Col·laboració amb altres serveis i institucions entorn FINALITATS • Centres i professorat • Alumnat i famílies • Sector educatiu • Formació permanent FUNCIONS EN 4 ÀMBITS

 9. Serveis Educatius Generals: Estructura Orgànica (articles 5-7) SERVEI EDUCATIU GENERAL ÒRGANS DE GOVERN COL.LEGIATS UNIPERSONALS CONSELL DEL SERVEI EDUCATIU DIRECTOR/A ÒRGANS PERSONALS COORDINACÍÓ EQUIP DIRECTIU PLENARI SECRETARI/A

 10. Serveis Educatius Generals. Composició del Serveis Educatius Generals 2 PERFILS PROFESSIONALS GENÈRICS (art.8) Perfil professional Titulacions Assessor/-a Psicopedagògic Llicenciat/da en Psicologia, Pedagogia o Psicopedagogia Assessor/-a en Innovació, formació i recursos pedagògics Mestre/-a, llicenciat o d’altres titulacions per a la docència Assessor/-a en llengües, interculturalitat i cohesió social Mestre/-a, llicenciat o d’altres titulacions per a la docència Treballadors/-es socials Diplomat/-da en treball social D’altres professionals

 11. Serveis Educatius Generals Organització interna (art 9) Assessorament psicopedagògic Innovació, formació i recursos pedagògics Llengua, interculturalitat i cohesió social Treball social Àrees de treball • Àmbits de treball • Àmbits geogràfics • Funcions específiques de servei als centres • i professorat • Comissions de treball internes de • coordinació interdisciplinàries Altres formes segons necessitats de la zona Càrrecs de coordinació En funció del nombre de professionals i relacionat amb àrees de treball

 12. Serveis educatius específics SERVEIS EDUCATIUS ESPECÍFICS CENTRES DE RECURSOS PER A L’ALUMNAT DISCAPACITAT AUDITIVA (CREDA) SERVEIS D’ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB DISCAPACITAT VISUAL SERVEIS D’ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB DISCAPACITAT MOTRIU SERVEI DE SUPORT A L’ATENCIÓ ALUMNAT AMB TRASTORNS GEN. DESENV. I T. CONDUCTA

 13. CENTRE ÒRGANS DIRECCIÓ ESTRUCTURA Centre de recursos discapacitat auditiva CREDA Director/-a Director/-a adjunt CREDA Servei de recursos discapacitat visual Membre equip directiu CREC Integrat en el CREC Servei d’atenció discapacitat motriu Responsable Pot formar part de CEE Servei de suport tg desenvolupament i t. conducta Responsable Pot formar part de CEE ESTRUCTURES ORGANITZATIVES SERVEIS EDUCATIUS ESPECIFICS

 14. CENTRE composició Centre de Recursos Discapacitat Auditiva CREDA Psicopedagogs Professors Audició i Llenguatge AUdioprotesistes Servei de Recursos Discapacitat Visual Psicopedagogs Professors experiència en visuals D’altres especialistes Servei d’Atenció Discapacitat Motriu Psicopedagog Audició llenguatge experts tècniques augmentatives Fisioterapeutes D’altres professionals i Convenis Servei de suport TGDesenvolupament i TConducta Psicopedagogs Mestres en pedagogia terapèutica Professionals de Salut Mental i Convenis ESTRUCTURES ORGANITZATIVES SERVEIS EDUCATIUS ESPECIFICS (2): COMPOSICIÓ

 15. SERVEIS DIDÀCTICS DE SUPORT A LA DOCÈNCIA • Serveis d’entorn • Innovació recerca i formació • Camps d’aprenentatge • Acords amb universitats, ajuntaments i entitats

 16. Definició Suport al professorat L’estudi del medi Xarxa Projectes fora del centre educatiu. Composició Multidisciplinària Funcionaris docents adients al treball del camp Estructura Cada CdA tindrà un director/-a SERVEIS DIDÀCTICS DE SUPORT A LA DOCÈNCIA: ELS CAMPS D’APRENENTATGE

 17. Composició Multidisciplinària Funcionaris docents adients al treball del camp Estructura Dependran orgànicament dels SSTT i del CEM i funcionalment de la Direcció General d’Innovació Cada CdA tindrà un director/-a En cas d'absència director substituït per un membre a proposta de l’equip Formarà part del consell del servei educatiu general de la zona SERVEIS DIDÀCTICS DE SUPORT A LA DOCÈNCIA: ELS CAMPS D’APRENENTATGE

 18. DISPOSICIONS COMUNES: PROVISIÓ DE PERSONAL • Concurs de mèrits • Un any pràctiquesiavaluació • Trasllatnormativa específica • Adscripció provisional • Adscripció temporal amb perfils molt específics

 19. DISPOSICIONS COMUNES: NOMENAMENT DE DIRECTORS/ES (Art 32) • Direcció amb projecte • Comissió avaluadora • Director dels ST o CEB nomenarà • El nomenament per quatre anys prorrogable a períodes d’igual durada • Es nomenarà altres òrgans unipersonals a proposta del director/a

 20. 3 DESPLEGAMENT DEL DECRET I CALENDARI Fase Actuació calendari 1 Consulta i aprovació Decret de SE Març a Juny 2007 2 Ordre que regularà funcionament: Elaboració, consulta i aprovació Març a Setembre 2007 3 Desplegament Ordre en Provisió i Estructura Curs 2007-2008 4 Pla de desenvolupament de la Xarxa de Serveis educatius: elaboració, proposta, consulta, seguiment Març a Setembre 2007 5 Execució i seguiment i avaluació del Pla Octubre 2007 – juny 2010

 21. EIXOS DE TREBALL DEL PLA XSEC • Elaboració i aprovació, del decret de SE, ordre de funcionament i Pla XSEC • Presència qualitativa del Departament d'Educació a l’entorn territorial dels centres • Utilització dels serveis educatius per part dels centres educatius • Millora i definició de la Xarxa de serveis educatius de Catalunya XSEC

 22. Elements de desplegament previstos (PROVISIONAL) • Línies Estratègiques III Millora i definició de la Xarxa de serveis educatius de Catalunya (XSEC) • Direcció • Humans amb recursos • Estructura – principis organitzatius i innovació • Sistemes • Sistemes de selecció • Sistemes de reconeixement • Sistemes de formació • Sistemes d’innovació • Sistemes de comunicació • Sistemes de xarxa • Rutines organitzatives • Avaluació de l’impacte del servei • Relació amb l’entorn • Millora dels espais i els equipaments • Elements de desplegament previstos (PROVISIONAL)

 23. Annex 1 - número de serveis : TOTAL 240

 24. Distribució de Professionals als Serveis curs 2006-2007

 25. Serveis Educatius

 26. Professionals per perfil

More Related