1 / 8

Status for iverksetting av velferdsteknologi i Helse og omsorg

Status for iverksetting av velferdsteknologi i Helse og omsorg. 30.4.2013. Hva er velferdsteknologi?.

danika
Télécharger la présentation

Status for iverksetting av velferdsteknologi i Helse og omsorg

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Status for iverksetting av velferdsteknologi i Helse og omsorg 30.4.2013

  2. Hva er velferdsteknologi? «Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon » NOU 2011:11 ”Innovasjon i omsorg”

  3. Formål • forbedre brukernes mulighet til å mestre egen hverdag • at flere kan bo lenger i eget hjem til tross for nedsatt funksjonsevne • forebygge eller utsette institusjonsinnleggelse • øke brukernes og pårørendes trygghet, og avlaste pårørende for bekymring • øke brukernes og pårørendes deltakelse i brukernettverk og mulighet til å holde løpende kontakt med hverandre og med hjelpeapparat

  4. Velferdsteknologi • Trygghets- og sikkerhetsteknologi • trygghetsalarmer er den mest brukte løsningen i denne gruppe • utvides med varslings- og lokaliseringsteknologi og ulike former for sensorer • Kompensasjons- og velværeteknologi • Hjelpemidler som kompenserer for sviktende hukommelse eller ved fysisk funksjonssvikt • omfatter også teknologi som gjør hverdagslivet enklere, som f.eks. styring av lys og varme • Teknologi for sosial kontakt • bistår mennesker med å komme i kontakt med andre, som f.eks. videokommunikasjonsteknologi • Teknologi for behandling og pleie • Automatisk måling av blodsukker, blodtrykk mv. er eksempler på slike tekniske hjelpemidler

  5. Hva skal skje i kongsvinger • 25 brukere skal være med i en pilot der vi skal teste ut en del sensorer. Piloten kjøres over 3 måneder • Brukergruppen er først og fremst eldre med ulike hjelpebehov • Holt HDO, Austmarka HDO og hjemmebasert Brandval er arbeidsplassene som vil delta i piloten • Vil teste ut brukervennlighet, pålitelighet og nytteverdi • Har mål om å avklare og anbefale finansieringsmodell • Etablere hensiktsmessig alarmmottak • Ny oppstart for pilot er 1. september • Vil arrangere kick-off-seminar i Rådhus-teatret • Demoleilighet er klar i slutten av mai måned • Har nettverkssamarbeid med Værnesregionen og Alta kommune • Sensorene vi skal teste ut er (med unntak av GPS foreløpig):

  6. Hvordan fungerer det? Alarmsentral Drift Pasientjournalen Mobil omsorgsløsning Pårørende Shepherd Meldingshåndtering Aksesskontroll Formatkonvertering Utstyrsbibliotek Internett / GSM Gateway ..

  7. Erfaringer med velferdsteknologi • Mye umoden teknologi • Er ett av virkemidlene for å løse fremtidens omsorgsutfordringer • Erfaringer fra Danmark er at innføring av velferdsteknologi ofte må virke sammen med en faglig omstilling fra passiv hjelp til mer aktiv hjelp av brukerne i hverdagen • Kartlegging av behov er avgjørende for å sikre at teknologien dekker de behov den er ment å dekke, og er i tråd med det som er praktisk og organisatorisk mulig i kommunen • Må stille krav til leverandørene

More Related