Download
l cry n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
l __ (cry) PowerPoint Presentation

l __ (cry)

200 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

l __ (cry)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. l__ (cry) i o a e ´

 2. la(cry)

 3. __i b__ (Walk) đô a . ´

 4. đi bộ (Walk)

 5. l__ (Glass) i o a y ´

 6. ly(Glass)

 7. __a(ghost) i b m e ´

 8. ma (ghost)

 9. l__(leaf) i o a e ´

 10. lá (leaf)

 11. __ụ(bud) n b t . ´

 12. nụ (bud)

 13. __ũ(hat) n m t c b

 14. v h m ~ ´ mũ(hat)

 15. b__(bag) i o u . ´

 16. bị (bag)

 17. __ù (blind) b m t c d

 18. mù(blind)

 19. h__,__ọ (jar) l u t ~ ´

 20. hũ,lọ(jar)

 21. __ô(bowl) l b t c m

 22. tô(bowl)

 23. g__(wood) o ô a ~ e

 24. gỗ (wood)

 25. __ổ (nest) l m t b n

 26. tổ (nest)

 27. l h t n b __ổ(tiger)

 28. hổ(tiger)

 29. r__(basket) a e ổ ´

 30. rổ(basket)

 31. (monk) T__s__(nun) i e u~ ´

 32. (monk)Tu sĩ (nun)

 33. T__ __à đ__ chicken nest a e ổ g

 34. Tổ gà đẻchicken nest

 35. M__(Mother) a e ô. ´

 36. Mẹ (Mother)

 37. B__ __ô,bị (Bag) a e ôl t

 38. Ba lô, bị(Bag)

 39. T_ _ì g_ Chicken noodle bowl a m ô` ´

 40. Tô mì gà Chicken noodle bowl

 41. M__ (Hat) a u ổ ~

 42. Mũ(Hat)

 43. h__ c__ Going to the lake a e ô` ´

 44. ĐirahồcáGoing to the lake

 45. b__h__ At the lake with fish ơ e ô` ´

 46. Ở bờhồcócá At the lake with fish

 47. G____á(Cheekbone) m e o` ´

 48. Gò má(Cheekbone)

 49. G_ _á- Đ__à Cockfight a g đ` ´

 50. Gà đá- Đá gà Cockfight