1 / 13

Dog Mozart i en båtolycka? Blir astronauter längre i rymden?

Dog Mozart i en båtolycka? Blir astronauter längre i rymden?. Källkritik och Internet i år 6 på Adolf Fredriks musikklasser Ett samarbete mellan it-pedagog och bibliotekarie Martin Misgeld och Lotta Metcalfe. Pass 1: Helklass i klassrummet: Vad är Internet? Skvaller, rykten

Télécharger la présentation

Dog Mozart i en båtolycka? Blir astronauter längre i rymden?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Dog Mozart i en båtolycka?Blir astronauter längre i rymden? Källkritik och Internet i år 6 på Adolf Fredriks musikklasser Ett samarbete mellan it-pedagog och bibliotekarie Martin Misgeld och Lotta Metcalfe

  2. Pass 1: Helklass i klassrummet: Vad är Internet? Skvaller, rykten Behov av filter Pass 2: Halvklass i datorsal: Övningar i källkritik: Böcker och hemsidor Pass 3: Helklass i klassrum: Genomgång av övningarna Vad är Google? Pass 4: Halvklass i datorsal: Upphovsrätt Sökstrategier

  3. Bild: The Opte Project, CC-licens

  4. Bild:MarinaNoordegraaf, CC-licens

  5. Källkritik med ”roliga” filmer

  6. Bild: Martin Misgeld

  7. Hade vikingar horn på hjälmarna?

  8. Vad var bra? • Samarbete lärare-it-pedagog-bibliotekarie • Konkreta intressanta exempel • Vad kan utvecklas? • Mer tid • Fler övningar i smågrupper • Fler diskussioner i helklass

  9. Lotta Metcalfe Bibliotekarie 08-508 44 875 lotta.metcalfe@stockholm.se Martin Misgeld It-pedagog 08-508 44 877 martin.misgeld@stockholm.se pedagogstockholmblogg.se/vad-gor-de-i-biblioteket/ Bilder på sid 1: Portrait of Mozart, CC BY Jason Weinberger http://flic.kr/p/5PiqBD Astronaut: Clipart, Microsoft

More Related