1 / 22

Význam informací a dat a znalostí

Význam informací a dat a znalostí. Data a informace. Data - obraz vlastnosti, objektu, vhodně formalizovaný pro přenos, interpretaci, nebo zpracování prostřednictvím lidí nebo automatů Informace - je význam, který člověk přisuzuje údajům, je součástí komunikačního procesu.

Télécharger la présentation

Význam informací a dat a znalostí

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Význam informací a dat a znalostí

 2. Data a informace • Data - obraz vlastnosti, objektu, vhodně formalizovaný pro přenos, interpretaci, nebo zpracování prostřednictvím lidí nebo automatů • Informace - je význam, který člověk přisuzuje údajům, je součástí komunikačního procesu.

 3. Rozděleníinformací • Interní – o stavu objektu – výroba, finanční situace, personální otázky • Externí – z vnějšího prostředí – o situaci na trhu, platné legislativě, výrobních technologiích • Důvěryhodnost informací – pravdivost, spolehlivost, dostupnost

 4. Zdrojeinformací • Formální informace – knihy, rozhlas, televize, databáze • Neformální informace – diskuse

 5. Významinformace • Obsahová charakteristika – přesnost, význam pro danou aplikaci, formát • Nástroj pro zvýšení konkurenceschopnosti – připoutání zákazníka, rozvoj podniku, centrální sběr a zpracování

 6. Využívánísprávnýchinformací • efektivní řešení problémů • uplatnění informací v cyklu řízení • vznik nápadů

 7. Znalost • znalost je tvořena množinou poznatků spojením s dostupnými daty a informacemi • poznatky jsou získány praxí nebo studiem • uložení znalostí – expertní systémy, pravidla, modely • typy znalostí – tacitní, implicitní, explicitní

 8. Znalostní podnik • Každá firma, usilující o úspěch v náročnějším podnikatelském prostředí, se především musí vypořádat se základním dilematem: úspěch na trhu je stále závislejší na schopnosti učit se, přesto však se většina lidí učit neumí. (Chris Argyris)

 9. Efektivnívyužitíinformací • Informace je nutno účelně filtrovat, destilovat, analyzovat a dávat do vzájemných vztahů – Competitive Intelligence (CI)

 10. Efektivnívyužitíinformací • Competitor Intelligence • Customer intelligence • Market Intelligence • Partner Intelligence • Technical Intelligence • Business Intelligence

 11. Efektivnívyužitíinformací • Informační zdroje CI • nepublikované zdroje – primární marketingový výzkum • publikované zdroje – tištěné, elektronické • polopublikované zdroje (šedá literatura) – výzkumné zprávy, technické zprávy

 12. MýtyCI • CI je špionáž – dodržování etické hranice • SW pro Business Intelligence je zaveden automaticky – skladování a vyhledávání dat • Získávání informací z novin a časopisů • CI je drahá – poměr mezi náklady a výnosy • Malé podniky nepotřebují CI • CI potřebuje spoustu dat – data důležitá

 13. Návratnost investic do CI • využití vhodných informačních zdrojů • kvalita analýzy • účinnost komunikace • ochraně informací • dobrá analýza informačních potřeb

 14. Hlavní problémy při zavádění CI • definice informačních potřeb • vztah lidí k informacím • cirkulace informací • komunikace informací • získávání informací

 15. Efektivnívyužitíinformací • důležitá vize • vytvořit zadání pro vyhledávání a zpracování dat • dosažení informačního jádra

 16. Využití dat

 17. Master Data Mangement - MDM • Snížení nekonzistence dat • Finanční přínos • Lepší IT podpora • Korekce chyb při zpracování

 18. Hodnota informace • Je závislá • na poskytovateli • nutnosti pro příjemce • důvěryhodnosti a použitelnosti • čase a kvalitě

 19. Citace • M. Dell: „Vezmete-li špatné podnikání a provedete ho on-line, je z toho špatné podnikání on-line.“ • Je nutno si stanovit strategický cíl a ten podpořit kvalitně nastavenou datovou podporou.

 20. Informační proces • Proces zahrnující získávání, zpracování, uchování, zprostředkování a využívání informací ve fyzikálních, biologických a společenských systémech • Představuje informační propojení jednotlivých zdrojů – technické, ekonomické, řídící

 21. Řídící a řízený systém • Subjekt řízení – vliv informace určující cílový stav, informace vytvářející program pro výkon funkce, informace o skutečném stavu • Objekt řízení – informace o skutečném stavu, zdroje (suroviny, energie,…) • Výsledný produkt funkce objektu řízení

More Related