1 / 41

Kelmė , 20 11 m. spalio 20-21 d.

POTENCIALIŲ VIETOS PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ MOKYMAS. Vietos plėtros 2008-2014 m. strategijos vietos projektų rengimo ypatumai. Lektorė Erika Ribašauskienė. Kelmė , 20 11 m. spalio 20-21 d. MOKYMO TIKSLAS.

Télécharger la présentation

Kelmė , 20 11 m. spalio 20-21 d.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. POTENCIALIŲ VIETOS PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ MOKYMAS Vietos plėtros 2008-2014 m. strategijos vietos projektų rengimo ypatumai Lektorė Erika Ribašauskienė Kelmė, 2011 m. spalio 20-21 d.

 2. MOKYMO TIKSLAS • Tikslas – formuoti ir gilinti Kelmės krašto partnerystės VVG strategijos potencialių vietosvietos projektų vykdytojųžinias apie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos III krypties ,,Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas” priemonės ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra” viešųjų erdvių sutvarkymo ir amatų plėtros projektų rengimą

 3. PROJEKTO SĄVOKA Projektas yra vienkartinis ir unikalus darbas, turintis: • aiškų tikslą (rezultatą), išreikštą kokybės, trukmės, kaštų bei projekto srities reikalavimais • aplinką, kurioje kuriamas ar realizuojamas projektas ir laikiną organizacinę struktūrą, kuri likviduojama projektui pasibaigus

 4. PAGRINDINIAI PROJEKTO BRUOŽAI • Unikalumas (tikslas / uždaviniai) • Projektas yra procesas, turintis pradžią ir pabaigą • Tiksliai įvardinti laukiami pasiekimai/rezultatai • Veiksmų tvarkaraštis – griežtos laiko ribos • Biudžeto ir išteklių apribojimai • Techniniai apribojimai • Paramos skyrimo reikalavimų apribojimai • Komandinis darbas Pagrindiniai projekto bruožai

 5. VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMO IR AMATŲ PLĖTROS PROJEKTAI II PRIORITETAS Visuomeninės paskirties pastatų, kultūros paveldo objektų atnaujinimas ir pritaikymas amatų plėtrai, bendruomeniškumo ugdymui 4 PRIEMONĖ. TRADICINIŲ AMATŲ CENTRŲ, DIRBTUVIŲ KŪRIMAS III PRIORITETAS Viešosios infrastruktūros pritaikymas kaimo gyventojų poreikiams 1 PRIEMONĖ. PRIEIGOS PRIE VANDENS TELKINIŲ, PARKŲ IR POILSIO ZONŲ ĮRENGIMAS IR SUTVARKYMAS

 6. VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMO IR AMATŲ PLĖTROS PROJEKTAI • Įgyvendinimo teisinis pagrindas • Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo (LEADER metodu) taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 3D-6 (nauja redakcija Žin., 2011, Nr. 12-550) • Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-578 (Žin., 2008, Nr. 126-4817; 2009, Nr.114-4869; 2010, Nr. 145-7465) • Vietos plėtros 2008-2014 m. strategija • Bendrosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros 2008-2014 m. strategiją, patvirtintos Kelmės karšto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos 2011 m. liepos mėn. 11 d. posėdžio protokolu Nr. 7

 7. REMIAMOS VEIKLOS • viešosios infrastruktūros sutvarkymas, sukūrimas: viešųjų erdvių sutvarkymas, sukūrimas, kultūrinio kraštovaizdžio komponentų išsaugojimas ir atnaujinimas, privažiuojamųjų kelių, gyvenvietės ribose esančių vietinės reikšmės viešųjų gatvių ar jų atkarpų, priklausančių savivaldybei, ir (arba) prie viešosios paskirties ar kitų kaimo vietovei svarbių pastatų ir (arba) statinių, rekreacinių zonų – transporto priemonėms privažiuoti ir (ar) pastatyti skirtos infrastruktūros, nepatenkančios į kelio sąvoką, apibrėžtą Lietuvos Respublikos kelių įstatyme (Žin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-4492) • tradicinių amatų puoselėjimas: • tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra, • sąlygų tradiciniams amatams pristatyti ir prekiauti amatininkų gaminiais sudarymas, įskaitant tradicinių amatų prekyviečių įrengimą

 8. NEREMIAMOS VEIKLOS investicijos, remiamos iš kitų ES fondų ar bet kurios kitos nacionalinės programos, pvz.: hipodromų įrengimas ir plėtra, kempingų įrengimas ir kt.; investicijos, atliktos nesilaikant KPP nustatytų takoskyrų su kitomis ES finansavimo priemonėmis; investicijos, remiamos iš ES finansinės priemonės lėšų, žuvininkystės regionų plėtros strategijose numatyti įgyvendinti projektai ar jų dalys (etapai) pagal kitas KPP priemones remiamos veiklos sritys, pvz.: žemės ūkio vandentvarka; miškų infrastruktūros gerinimas (priėjimo prie miško žemės gerinimas, privačiuose miškuose įrengiant ar rekonstruojant miško kelius su žvyro danga; miško sausinimo sistemų įrengimas ir rekonstrukcija vietovėse, nepriklausančiose „Natura 2000“ tinklui) vietos projekte numatyta veikla ir investicijos, susijusios su: magistralinių, krašto, rajoninių, vietinės reikšmės kelių, gatvių statyba, tvarkymu; alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, ginklų ir šaudmenų gamyba; azartinių lošimų ir lažybų organizavimu; didmenine prekyba, prekybos tinklų plėtra; finansiniu tarpininkavimu, pagalbine finansinio tarpininkavimo veikla; draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla; nekilnojamojo turto operacijomis; teisinės veiklos organizavimu; medžiokle ir su ja susijusiomis paslaugomis

 9. PARAMOS PROJEKTUI DYDIS IR INTENSYVUMAS (1) Didžiausia paramos suma vienam vietos projektui negali viršyti: II prioriteto 4 priemonė – amatai 690,560 tūkst. Lt III prioriteto 1 priemonė – viešosios erdvės 150,000 tūkst. Lt Vietos projekto vertė (neįskaitant PVM) negali būti mažesnė kaip 25,000 tūkst. Lt Finansuojama iki: • 90 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, jeigu vietos projektas teikiamas pareiškėjo savarankiškai arba su partneriu (-iais) – juridiniu (-iais) asmeniu (-imis)

 10. PARAMOS PROJEKTUI DYDIS IR INTENSYVUMAS (2) Tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų dalį, kurios nepadengia parama, vietos projekto vykdytojas ir (arba) partneris (-iai) turi finansuoti piniginiu įnašu ir (arba) prisidėti įnašu natūra Tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti taikomas išlaidų kompensavimo ir išlaidų kompensavimo su avansu mokėjimo būdai. Vietos projekto vykdytojui gali būti išmokėtas ne didesnis nei 40 procentų paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti sumos, avansas (įskaitant PVM)

 11. GALIMI PAREIŠKĖJAI BEI PARTNERIAI Pareiškėju gali būti kaimo bendruomenė, savivaldybė, nevyriausybinė organizacija, kitas juridinis asmuo, išskyrus VVG Pareiškėjas gali teikti vietos projekto paraišką savarankiškai arba kartu su partneriu* *partneris – viešasis ar privatus juridinis asmuo arba fiziniai asmenys – finansuojantys vietos projekto įgyvendinimą piniginėmis lėšomis ir (arba) prisidedantys prie vietos projekto įgyvendinimo įnašu natūra

 12. PAREIŠKĖJAMS BEI PARTNERIAMS KELIAMI TINKAMUMO REIKALAVIMAI (1) Pareiškėjas registruotas LR teisės aktų nustatyta tvarka, veikiantis VVG teritorijoje ne mažiau kaip vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo Pareiškėjas ir partneris įvykdęs su mokesčių mokėjimu ir, jei jis yra registruotas draudėju, su socialinio draudimo įnašų mokėjimu susijusius įsipareigojimus vadovaudamasis LR teisės aktais(ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžeto, ir atskirais atvejais, jeigu LR teisės aktų nustatyta tvarka pareiškėjui yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai) Pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą vadovaudamasis LR buhalterinės apskaitos įstatymu

 13. PAREIŠKĖJAMS BEI PARTNERIAMS KELIAMI TINKAMUMO REIKALAVIMAI (2) Pareiškėjas įsipareigoja be rašytinio VVG ir NMA sutikimo mažiausiai penkerius metus nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo dienos nedaryti esminio projekte numatytos veiklos pakeitimo Pareiškėjas įsipareigoja atstovauti kaimo vietovės ir kaimo gyventojų viešiesiems poreikiams ir interesams Pareiškėjas ir (arba) partnerisįsipareigoja, jei yra draudimo paslaugų galimybių, apdrausti ilgalaikį turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudotos paramos lėšos, ne trumpesniam kaip penkerių metų laikotarpiui nuo paramos sutarties pasirašymo dienos

 14. PARTNERIO (-IŲ) DALYVAVIMAS ĮGYVENDINANT VIETOS PROJEKTĄ. BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS Partnerio (-ių) dalyvavimas įgyvendinant vietos projektą galimas tais atvejais, kai jis yra būtinas ir pagrįstas vietos projekto paraiškoje (nurodytos partnerio (-ių) pasirinkimo priežastys) Galimi partnerio prisidėjimo prie vietos projekto įgyvendinimo piniginiu įnašu ir įnašu natūra būdai: • partneris – juridinis asmuo – prie vietos projekto įgyvendinimo gali prisidėti nuosavu piniginiu įnašu ir (arba) įnašu natūra – savanorišku darbu ir (arba) nekilnojamuoju turtu • partneriai – fiziniai asmenys – prie vietos projekto įgyvendinimo gali prisidėti tik nuosavu piniginiu įnašu Tarp pareiškėjo ir partnerio turi būti sudaryta vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis Asmuo, dalyvaujantis kaip partneris įgyvendinant vietos projektą, tuo pat metu turi teisę teikti savarankišką paramos paraišką

 15. VIETOS PROJEKTO TINKAMUMO REIKALAVIMAI (1) • atitinka Priemonės tikslus • nepažeidžia ES horizontaliųjų sričių: darnaus vystymo, lygių galimybių, regioninės plėtros, informacinės visuomenės • pagrįsta, kad bus užtikrintas vietos projekto tęstinumas • įgyvendinimo vieta yra kaimo vietovė ar miestas iki 6000 gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus. Vietos projekto įgyvendinimo vieta gali apimti kelias kaimo vietoves • yra viešojo pobūdžio (ne pelno), teikia visuomeninę naudą, tenkina viešuosius poreikius (viešojo pobūdžio vietos projektu laikomas toks vietos projektas, iš kurio vietos projekto vykdytojas nesiekia gauti pelno, arba gaunamas pelnas investuojamas į vietos projekto veiklos plėtrą, tęstinumą, o tiesioginiai naudos gavėjai yra kaimo vietovėje veikiantys ir (arba) gyvenantys asmenys) • atitinka ŽŪM patvirtintą Kelmės krašto partnerystės VVG vietos plėtros 2008-2014 m. strategiją • Regiono plėtros taryba patvirtina, kad vietos projekte numatytos investicijos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis (taikoma, kai pareiškėjas – savivaldybė)

 16. VIETOS PROJEKTO TINKAMUMO REIKALAVIMAI (2) • suderintas su Kelmės r. savivaldybės, kurios teritorijoje jis planuojamas įgyvendinti, planais (pateikiamas savivaldybės administracijos raštas, kuriame nurodyta, kad savivaldybė, kurios teritorijoje numatoma įgyvendinti vietos projektą, nenumato atlikti vietos projekte numatytų investicijų iš kitų ES fondų ar Nacionalinio biudžeto lėšų į objektą, į kurį planuoja investuoti vietos projekto vykdytojas (taikoma visiems, išskyrus savivaldybės teikiamiems vietos projektams ir vietos projektams, kurie teikiami be partnerio savivaldybės) • jeigu vietos projektas teikiamas kartu su keliais partneriais, kurių teisinis statusas skiriasi, vietos projekte numatytos investicijų į skirtingo teisinio statuso partnerių turtą dalys turi būti aiškiai atskirtos, o paramos lyginamoji dalis apskaičiuojama atsižvelgiant į kiekvieno partnerio teisinį statusą • LR aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas patvirtina, kad numatomas įgyvendinti vietos projektas, susijęs su statyba ir (arba) infrastruktūros įrengimu, sutvarkymu, atitinka aplinkosaugos reikalavimus • numatytos investicijos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamas kitų ES fondų lėšomis

 17. VIETOS PROJEKTO TINKAMUMO REIKALAVIMAI (3) • jeigu vietos projekte numatyta kultūros paveldo objektų tvarkyba, objektas turi būti įtrauktas į Kultūros vertybių registrą • numatytiems statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstrukcija, statinio kapitalinis remontas) ir (arba) infrastruktūros kūrimo darbams parengtas statinio statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto techninis projektas ir išduotas statybą leidžiantis dokumentas. Jei projekte numatyta nesudėtingų (tarp jų – laikinų) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas kultūros paveldo objekto ar saugojamoje teritorijoje, pareiškėjas turi pateikti atsakingų institucijų suderintą supaprastintą statybos ar rekonstrukcijos projektą arba kapitalinio remonto aprašą. Jei projekte numatyta nesudėtingų (tarp jų – laikinų) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas nebus vykdomi kultūros paveldo objekto ar saugojamoje teritorijoje, kartu su paramos paraiška pareiškėjas turi pateikti kitus bendruosius projektinius dokumentus • jei nėra galimybės anksčiau nurodytų dokumentų pateikti kartu su paramos paraiška, paramos paraiškos pateikimo momentu turi būti pateiktas projektinis pasiūlymas (brėžinys, aiškinamasis raštas) su statybos išlaidų vertės skaičiavimu

 18. VIETOS PROJEKTO TINKAMUMO REIKALAVIMAI (4) • jei, nustatant investicijų vertę, nesivadovaujama statinių didžiausiaisiais įkainiais, statinių techniniuose projektuose numatytoms investicijoms pagrįsti turi būti pateikta statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (projektinės sąmatos), kuri turi būti patvirtinta atestuoto tai veiklos sričiai statinio projekto dalies vadovo parašu • jei vietos projekte numatyta nauja statyba (statinių modernizavimas), pateikiama patvirtinta numatomų atlikti modernizavimo darbų sąmata ir (kai taikoma) statybą leidžiantis dokumentas (statybą leidžiantis dokumentas gali būti pateikiamas ne vėliau kaip su pirmuoju mokėjimo prašymu) • jeigu vietos projekte numatoma naujų statinių statyba, pagrindžiama, kad vietos projekto įgyvendinimo vietoje nėra senų rekonstruotinų, remontuotinų pastatų, pritaikytinų vietos projekto tikslams pasiekti • nekilnojamasis turtas, į kurį planuojama investuoti įgyvendinant vietos projektą, pareiškėjo ar vietos projekto partnerio valdomas teisėtais pagrindais • vietos projekto įgyvendinimo trukmė negali viršyti 36 mėnesių. Vietos projektai, kurie pateikti 2013 metais ir kuriems skiriama parama, turi būti įgyvendinti iki 2015 metų rugpjūčio 31 d.

 19. NEKILNOJAMO TURTO VALDYMO TEISĖTUMO PAGRINDAI (1) • nekilnojamasis turtas priklauso pareiškėjui ir (arba) partneriui nuosavybės teise • jeigu planuojama investuoti į ne nuosavybės teise, o kitais teisėtais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, pareiškėjas ir (arba) partneris su nekilnojamojo turto savininku sudaro valdymo teisėtumą pagrindžiančią sutartį, registruojamą Nekilnojamojo turto registre, kurios galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 5 (penkeri) metai, jei vietos projektus teikia kaimo bendruomenės ir savivaldybės, arba 10 (dešimt) metų, jei vietos projektus teikia kiti juridiniai asmenys (pradedama skaičiuoti nuo planuojamos vietos projekto įgyvendinimo pabaigos), nekilnojamojo turto valdytojo sutikimą

 20. NEKILNOJAMO TURTO VALDYMO TEISĖTUMO PAGRINDAI (2) • Investuojant į valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – žemę, pareiškėjas su paraiška turi pateikti: • valstybinės žemės patikėtinio sprendimą leisti pareiškėjui įgyvendinti projektą • pažymą apie valstybinės žemės priskyrimą neprivatizuotinai žemei • planinę medžiagą, kurioje būtų pažymėta projekto įgyvendinimo teritorija • dokumentą, kurio pagrindu pareiškėjas naudojasi valstybinės žemės sklypu • Dokumentas, kurio pagrindu pareiškėjas naudojasi valstybinės žemės sklypu, gali būti nepateikiamas tik tuo atveju, jeigu įgyvendinant vietos projektą nenumatyta sukurti nekilnojamojo daikto valstybiniame žemės sklype. Tokiu atveju pateikiamas Valstybinės žemės patikėtinio sprendimas leisti įgyvendinti vietos projektą.

 21. NEKILNOJAMO TURTO VALDYMO TEISĖTUMO PAGRINDAI (3) • jeigu planuojama investuoti į valstybinį nekilnojamąjį turtą – statinius, kurie valdomi valstybinio turto valdytojo, pateikti valstybinio turto valdytojo sutikimą įgyvendinti vietos projektą, o dokumentus, įrodančius valstybinio nekilnojamojo turto valdymo teisėtumą, pareiškėjas turi pateikti iki (arba) su pirmuoju mokėjimo prašymu

 22. TINKAMOS FINANSUOTI VIETOS PROJEKTŲ IŠLAIDOS (1) Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos: būtinos vietos projektui įgyvendinti ir numatytos vietos projekto vykdymo sutartyje patirtos įgyvendinant vietos projektą, bet ne anksčiau kaip sprendimo skirti paramą įgyvendinti vietos projektą priėmimo data bendrosios išlaidos, patirtos ne anksčiau kaip prieš dvejus metus iki paramos paraiškos pateikimo datos. Tačiau, jei parama vietos projektui neskiriama arba išlaidos patirtos nesilaikant VPS administravimo taisyklėse numatytų pirkimo procedūrų, išlaidos nefinansuojamos faktiškai patirtos, užregistruotos vietos projekto vykdytojo apskaitoje ir pagrįstos išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų originalais arba oficialiai patvirtintomis kopijomis patirtos prekėms, paslaugoms, darbams pirkti vadovaujantis VPS administravimo taisyklių nurodyta pirkimo tvarka patirtos naujoms, nenaudotoms, LR ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančioms prekėms įsigyti Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti išvardytos pagal išlaidų kategorijas

 23. TINKAMOS FINANSUOTI VIETOS PROJEKTŲ IŠLAIDOS (2) Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos: • darbų ir paslaugų, susijusių su konkrečių, vietos projekte numatytų veiklų įgyvendinimu ir investicijomis, pirkimo • naujų statybinių ir kitų medžiagų įsigijimo išlaidos, jei statyba, rekonstrukcija ar remontas atliekamas ūkio būdu • naujos įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų, baldų, kitos įrangos, kompiuterinės įrangos ir programų, kitos elektroninės, skaitmeninės technikos įsigijimo išlaidos • kitų prekių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimo išlaidos • įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų nuomos išlaidos, jei statyba, rekonstrukcija ar remontas atliekamas ūkio būdu • daugiamečių augalų įsigijimo išlaidos • bendrosios išlaidos (gali sudaryti ne daugiau kaip 15 proc. tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų. Ne daugiau kaip 10 proc. gali būti skirta vietos projekto paraiškai parengti ir konsultuotis dėl vietos projekto įgyvendinimo) • informavimo ir viešinimo priemonių, susijusių su įgyvendinamu projektu, pirkimo išlaidos

 24. BENDROSIOS IŠLAIDOS atlyginimas inžinieriams, architektams, konsultantams ir ekspertams, konsultuojantiems techniniais, technologiniais, ekonominiais ir organizaciniais projekto paraiškos, verslo plano rengimo ir (arba) įgyvendinimo klausimais, kai tokios paslaugos nėra tęstinė ar periodinė veikla, susijusi su pareiškėjo įprastine veikla ir išlaidomis, taip pat statinio projekto rengimo (įskaitant ekspertizę, statinio statybos sklypo inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų trasų inžinerinių, geodezinių, topografinių tyrinėjimų dokumentų) išlaidos, nekilnojamojo daikto įregistravimo ar duomenų apie nekilnojamąjį daiktą, į kurį investuojama įgyvendinant vietos projektą, atnaujinimo Nekilnojamojo turto registre išlaidos, projekto techninio tyrimo, patentų ir licencijų, statybos leidimo įsigijimo išlaidos, intelektinė veikla.

 25. INFORMAVIMO IR VIEŠINIMO PRIEMONIŲ PIRKIMO IŠLAIDOS (1) Pagrindinės informavimo ir viešinimo priemonės: informacinės kampanijos: - pranešimai spaudai, populiarinimas ir informavimas per televiziją, radijo kanalais, spaudoje, per naujienų agentūras bei pranešimai galimiems pareiškėjams ir paramos gavėjams, spaudos konferencijos - informaciniai ir mokomieji renginiai, parodos, konferencijos, seminarai, konkursai ir supažindinimas su kaimo plėtros raida šalyje ir užsienyje popieriniai ir elektroniniai leidiniai (knygos, plakatai, lankstinukai, informaciniai biuleteniai, brošiūros, skrajutės), garso bei vaizdo ir reklaminė medžiaga, kitos techninės priemonės aiškinamieji stendai informaciniai stendai išorinės ženklinimo priemonės KPP 2007-2013 m. įvaizdžiui formuoti (lipdukai, kanceliarinės prekės su EŽŪFKP programos atributika, raktų pakabukai ir kt.) VVG, ŽŪM, NMA tinklapiai kitos priemonės

 26. INFORMAVIMO IR VIEŠINIMO PRIEMONIŲ PIRKIMO IŠLAIDOS (2) LR Žemės ūkio ministro 2007-04-26 įsakymas Nr. 3D-191 ,,Dėl informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklių patvirtinimo” (aktuali redakcija 2011 03 11)

 27. NETINKAMOS FINANSUOTI VIETOS PROJEKTŲ IŠLAIDOS (1) Netinkamos finansuoti projekto išlaidos yra: nenumatytos projekte, nesusijusios su projektu ir remiama veikla trumpalaikis turtas, įgytas vietos projekto vykdytojo vietos projekto įgyvendinimo metu vietos projektui įgyvendinti skirtomis lėšomis, kurio vertė yra mažesnė nei vietos projekto vykdytojo numatyta mažiausia ilgalaikio turto vertė ir kuris nepanaudojamas vietos projekto įgyvendinimo metu (vietos projekto vykdytojas, siekdamas, kad trumpalaikis turtas būtų pripažįstamas tinkamomis finansuoti išlaidomis, jį turi panaudoti vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu) išlaidos ar jų dalys, patirtos perkant prekes, darbus ar paslaugas ir nesilaikant VPS administravimo taisyklėse numatytos pirkimų tvarkos bendrųjų išlaidų dalis, viršijanti 15 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų

 28. NETINKAMOS FINANSUOTI VIETOS PROJEKTŲ IŠLAIDOS (2) Netinkamos finansuoti projekto išlaidos yra: gyvūnai, vienmečiai augalai žemės pirkimo ir (arba) nuomos ir (arba) kito nekilnojamojo turto pirkimo ir (arba) nuomos išlaidos banko mokesčiai už sąskaitos atidarymą ir tvarkymą, banko operacijų išlaidos išlaidos, susijusios su ilgalaikio turto draudimo paslaugomis PVM, kurį vietos projekto vykdytojas turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM ataskaitą

 29. ĮNAŠAS NATŪRA IR JO PRIPAŽINIMAS TINKAMU INDĖLIU VIETOS PROJEKTUI ĮGYVENDINTI (1) Vietos projekto vykdytojas ir (arba) partneris- juridinis asmuo- prie vietos projekto įgyvendinimo gali prisidėti įnašu natūra. Jei vietos projekto partneris – fizinis asmuo, jis įnašu natūra prisidėti negali Įnašas natūra laikomas tinkamu vietos projekto vykdytojo arba partnerio (-ių) nuosavu indėliu, kai tai yra: • nemokamas savanoriškas darbas, kurio vertė nustatyta atsižvelgiant į išdirbtą laiką ir valandinę atlygio vertę ir kuris atliktas projekto įgyvendinimo laikotarpiu • nekilnojamasis turtas, skirtas projektui įgyvendinti, nuosavybės teise priklausantis vietos projekto vykdytojui ir (arba) partneriui (-iams). Išlyga taikoma tik valstybinei žemei, t. y. tuo atveju, kai vietos projektas yra numatytas įgyvendinti valstybinėje žemėje, pareiškėjas ir (arba) vietos projekto partneris turi pateikti valstybinės žemės valdymo teisėtumo įrodymo dokumentų kopijas. Kai projekto veiklos planuojamos vykdyti valstybės nuosavybės teise valdomosiose teritorijose, turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad suteikta projekto reikmėms žemė yra valstybinė ir nėra priskirta turtui, į kurį bus atkuriamos nuosavybės teisės

 30. ĮNAŠAS NATŪRA IR JO PRIPAŽINIMAS TINKAMU INDĖLIU VIETOS PROJEKTUI ĮGYVENDINTI (2) Įnašo natūra vertė gali sudaryti iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų Įnašo natūra – nekilnojamojo turto vertė (litais) nustatoma ir tinkamumas vertinamas paraiškos vertinimo metu Jeigu nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelės duomenimis (nemokamo savanoriško darbo atveju) arba VĮ Registro centro Nekilnojamojo turto registro ar nepriklausomo eksperto, atlikusio nekilnojamojo turto vertinimą, išvados duomenimis (nekilnojamojo turto atveju) (nekilnojamojo turto vertės nustatymo duomenys turi būti ne senesni kaip vienerių metų (skaičiuojama nuo paraiškos pateikimo dienos) įnašas natūra sudaro daugiau kaip 10 proc. tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, įnašu natūra (kaip tinkamu nuosavu indėliu) pripažįstama (įskaitoma) 10 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų

 31. ĮNAŠAS NATŪRA IR JO PRIPAŽINIMAS TINKAMU INDĖLIU VIETOS PROJEKTUI ĮGYVENDINTI (3) Likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki nemokamų savanoriškų darbų atlikimo pradžios (išskyrus darbus, susijusius su intelektine veikla), vietos projekto vykdytojas privalo raštu informuoti VVG apie tai, kokie darbai bus atliekami ir kada (nurodyti konkrečią dieną (-as), valandą (-as)), kurioje vietoje, kas juos atliks). Tuo atveju, jeigu nemokamas savanoriškas darbas yra susijęs su intelektine veikla, vietos projekto vykdytojas pateikia informaciją VVG apie darbų, susijusių su intelektine veikla, pobūdį, įvardija, kas šiuos darbus atliks ir koks bus šių darbų produktas. VVG atlieka nemokamų savanoriškų darbų atlikimo vietoje patikrą (netaikoma darbams, susijusiems su intelektine veikla) Vietos projekto vykdytojas informaciją apie atliktą nemokamą savanorišką darbą turi fiksuoti nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelėje Vietos projekto vykdytojas nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelę turi išsiųsti arba įteikti VVG, kuri turi nemokamą savanorišką darbą įvertinti ir raštu informuoti apie savo sprendimą vietos projekto vykdytoją ir NMA

 32. VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ PILDYMAS Pildant vietos projektų paraiškas, turi būti laikomasi šių bendrųjų principų: pareiškėjai teikia vietos projektų paraiškas VVG, atsižvelgdami į vietos projekto įgyvendinimo vietą ir VVG teritoriją vietos projekto paraiška turi būti užpildyta aiškiai. Turi būti pateikiama išsami informacija, ypač apie tai, kaip vietos projektas prisidės prie strategijos įgyvendinimo, kokia bus jo nauda vietos projekto paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba

 33. PRIE VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ PRIDEDAMI DOKUMENTAI (1) • pareiškėjo registravimo pažymėjimą (-us) • pareiškėjo steigimo dokumentus t. y. įstatus; jeigu pareiškėjas neturi įstatų, turi būti pateikiamas steigimo sandoris arba bendrieji nuostatai, arba kiti dokumentai, kuriuos įstatams prilygina LR civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74–2262) • Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos pažymą apie pareiškėjo atsiskaitymą su LR valstybės biudžetu (pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 15 darbo dienų iki vietos projekto paraiškos pateikimo strategijos vykdytojui dienos) • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažymą apie pareiškėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu (pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 15 darbo dienų iki vietos projekto paraiškos pateikimo strategijos vykdytojui dienos) • pareiškėjo finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius ir ataskaitinius finansinius metus

 34. PRIE VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ PRIDEDAMI DOKUMENTAI (2) prekių, darbų ar paslaugų teikėjų komercinius pasiūlymus arba kitus dokumentus, pagrindžiančius numatytų išlaidų vertę (komercinis pasiūlymas parenkamas pareiškėjo nuožiūra, siekiant nustatyti galimų išlaidų vertę. Pareiškėjas VVG prie vietos projekto paraiškos turi pateikti vieną pasirinktą komercinį pasiūlymą) dokumentus, patvirtinančius pareiškėjo galimybes apmokėti vietos projekto dalį (pavyzdžiui, banko sąskaitos išrašą, paskolos sutartį, garantinį banko raštą, savivaldybės raštą dėl vietos projekto finansavimo iš dalies (netaikoma, kai pareiškėjas prie vietos projekto įgyvendinimo planuoja prisidėti tik įnašu natūra) kitus papildomus dokumentus, kurie, pareiškėjo manymu, gali būti svarbūs vertinant vietos projektą

 35. VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKIMAS (1) Vietos projektų paraiškas kartu su reikalaujamais priedais iš pareiškėjų priima ir registruoja VVG paskirtas atsakingas asmuo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas skelbime nurodytu (-ais) adresu (-ais) Vietos projektų paraiškos gali būti įteiktos pareiškėjo asmeniškai (vietos projekto paraišką gali įteikti juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo (tokiu atveju išduodamas įgaliojimas patvirtinamas juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu (jei toks yra). Kitais būdais (pvz., atsiųsta registruotu laišku faksu arba elektroniniu paštu arba įteiktos pašto kurjerio) arba kitais adresais pateiktos vietos projektų paraiškos nepriimamos Turi būti pateikiamas vienas vietos projekto paraiškos originalas, kurio pirmajame puslapyje nurodoma ORIGINALAS, vietos projekto paraiškos kopija, kurios pirmajame puslapyje nurodoma KOPIJA, ir vietos projekto paraiškos versija elektroninėje laikmenoje. Kiekvienas bylos puslapis turi būti sunumeruotas. Pateikiamos vietos projekto paraiškos ir jos priedų originalas ir kopija turi būti įsegta į atskirus segtuvus

 36. VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKIMAS (2) Kiekvienas vietos projekto paraiškos originalo lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo antspaudu, o paskutinis lapas pasirašytas pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu, jei pareiškėjas tokį privalo turėti. Jei pareiškėjas neprivalo turėti antspaudo, kiekvienas vietos projekto paraiškos originalo lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu Pareiškėjas, esant svarbioms aplinkybėms, papildomą informaciją, susijusią su vietos projektu, savo iniciatyva gali teikti ir po vietos projekto paraiškos pateikimo VVG dienos, tačiau tik iki tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimo pradžios. Pateikiant papildomus dokumentus būtina raštu paaiškinti, dėl kokių priežasčių dokumentai nepateikti kartu su vietos projekto paraiška Visas vietos projektų paraiškas, gautas po kvietime teikti vietos projektų paraiškas nustatytos dienos ir valandos, VVG privalo atmesti, išskyrus nenugalimos jėgos (force majeure) atvejus

 37. EKONOMINIS IR SOCIALINIS PROJEKTO VERTINIMAS • Kas naujo bus padaryta? • Kas pasikeis įgyvendinus projektą? • Kas naudosis projekto rezultatais? • Kieno reikmes projektas labiausiai tenkins? • Kokios įtakos turės kaimo vietovės plėtrai?

 38. PROJEKTO RIZIKOS VALDYMAS • Projekto rizika apibrėžiama kaip galimas projekto rezultatų ar veiklų įgyvendinimo rodiklių nuokrypis nuo laukiamų • Projektą veikiančios rizikos: • nukrypimo nuo tvarkaraščio • papildomų išlaidų • kokybės • atitikimo paramos skyrimo reikalavimams

 39. PROJEKTO RIZIKOS ŠALTINIAI • neteisingai suformuluoti reikalavimai projektui • reikalavimų kaita • problemos su komandos nariais • klaidingai nustatytas projekto rezultatas • klaidos projekto darbų planavime • blogai apibrėžta ir/ar suprasta atsakomybė • nekokybiškas darbų atlikimas • klaidingai suprasti reikalavimai projektui • blogi ryšiai su rangovais, paslaugų teikėjais • klaidos sudarant sutartis ir kt.

 40. PRIEMONĖS, PADEDANČIOS SPRĘSTI PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO NESKLANDUMUS

 41. Ačiū už dėmesį!

More Related