Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
G LAVA IV DINAMIKA MATERIJALNE TAČKE PowerPoint Presentation
Download Presentation
G LAVA IV DINAMIKA MATERIJALNE TAČKE

G LAVA IV DINAMIKA MATERIJALNE TAČKE

264 Views Download Presentation
Download Presentation

G LAVA IV DINAMIKA MATERIJALNE TAČKE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GLAVA IV DINAMIKA MATERIJALNE TAČKE 1. Pojmovi sile i mase Deo mehanike koji proučava kretanje tela zajedno sa njihovim uzrocima naziva se dinamika. Sila Deformacija uzrok je nterakcija Promena kretanja Sila je fizička veličina koja predstavlja meru interakcije izmedju tela. Merenje sile: statičko (sl.) idinamičko

 2. Priroda sile: • GRAVITACIONA • ELEKTROMAGNETNA • SLABA • JAKA (NUKLEARNA) • Gravitacione sile deluju izmedju tela prema Njutnovom zakonu gravitacije: 2. Elektromagnetne sile potiču usled interakcije naelektrisanih tela. Naelektrisanja koja se nalaze u relativnom mirovanju uzajamno interaguju Coulombovom (Kulon) silom: Ukoliko se naelektrisanje kreće u magnetnom polju, na njega deluje Lorentzova sila: 3.Slabe sile -uzajamna dejstva molekula i atoma 4. Nuklearne sile 10-15 m.

 3. Masa Ista sila na različita tela izaziva različitu promenu kretanja. Tela se razlikuju po svojstvu koje se naziva inercija Masa je mera inercije tela U klasičnoj mehanici vazi zakon održanja mase. Merenje mase: uporedjivanjem Etalon mase: cilindar visine i prečnika osnove 39 mm od platine i iridijuma.

 4. Pitanje br.7 Njutnovi (Newton) zakoni I Njutnov zakon- Zakon inercije. Svako telo (materijalna tačka ) ostaje u stanju mirovanja ili jednakog pravolinijskog kretanja, sve dok dejstvom sile to stanje ne promeni. Inercijalni sistemi-koordinatno sistem u odnosu na koji izolovano telo miruje ili se kreće ravnomerno pravolinijski Neinercijalni sistemi-kood. sistem koji ima neko ubrzanje u odnosu na inercijalni II Njutnov zakon (zakon dinamike) -količina kretanja (impuls)

 5. II Njutnov zakon ili zakon dinamike glasi: promena količine kretanja u jedinici vremena srazmerna je sili koja deluje na telo: Kada Ako je masa konstantna: Ovo je diferencijalna jednačina kretanja tela.

 6. Odgovarajuće skalarne jednačine su:

 7. III Njutnov zakon: Zakon akcije i reakcije. Uzajamna dejstva dva tela su medjusobno jednaka,a suprotno usmerena. Akcija je jednaka po intenzitetu, a suprotna reakciji.

 8. Zakon nezavisnosti sila Slobodno i prinudno (vezano) kretanje Pored aktivnih sila deluju i veze – reakcija veze

 9. Odnos izmedju kinematičkih idinamičkih veličina. Diferencijalna jednačina dinamike. Zadaci dinamike Ovoj vektorskoj jni odgovaraju 3 skalarne jne: ova jna predstavlja zakon kretanja u vektorskom obliku Rešavanjem se dobijaju konačne jne kretanja x=x(t) y=y(t) z=z(t)

 10. Pitanje br.8 Pravolinijsko kretanje materijalne tačke pod dejstvom konstantne sile Primeri ove vrste kretanja su slobodni pad materijalne tačke ili vertikalni hitac u vakuumu pod dejstvom sile teže. Diferencijalna jna kretanja:

 11. (1) (2) -opšte rešenje diferencijalne jne kretanja materijalne tačke pod dejstvom sile teže. a) Slobodan pad-dobija se iz jne 2 pri sledećim poč. uslovima: t=0 vx=0 x(0)=x0 C1=0, C2=x0

 12. b) Hitac uvis t=0 v(0)=-v0 x(0)=0 C1=-v0, C2=0 U najvišoj tački v=0 pa je

 13. c) hitac na dole t=0 v(0)=v0 x(0)=x0 C1=v0, C2=x0