Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ИНФОРМАЦИЯ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

135 Views Download Presentation
Download Presentation

ИНФОРМАЦИЯ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ИНФОРМАЦИЯ Бюджет за 2014 година на ОУ “ НАЙДЕН ГЕРОВ “ Общо събрание 10.04.2014

  2. Натурални показатели на делегирания бюджетза 2014 год. • Брой ученици - 663 бр • Индивид.обучение - 3 бр • Ресурсно обучение - 16 бр • Щатна численост - 75,5 бр

  3. Бюджетни средства ПО РАЗХОДЕНСТАНДАРТ ЗА 2014 ГОД. ЗА “ОБРАЗОВАНИЕ” • За Дейност 322 – ООУ • За 663 бр.УЧЕНИЦИ - 825485 лв • За индивид.3 бр - 7905 лв • За ресурсни 16 бр - 5088 лв • За МТБаза за 663 бр - 16078 лв • За целодн.организ.-352 бр - 183040лв • За храна за 398 бр. - 28656 лв • Всичко за ООУ: 1066252 ЛВ

  4. Бюджетни средства за 2014 год по функция”Здравеопазване” • Дейност 437 –Здравен кабинет вучилище” - 1286 ЛВ

  5. Разпределение на бюджет 2014 год. по разходни параграфи • 0100-Заплати по труд.првоотн. 696880 • 0202-възнагр.по извънтруд. правоотн. 2700 • 0205-СБКО,облекло 41600 • 0208-обезщетения 1000 • 0209-други възнагр. –болнични 3000 • 0551-осигур.вноски раб-л 72560 • 0552-вноски за Уч.ПФ 25995 • 0560-здравно-осигур.вноски 34385 • 0580-вноски за ДЗПО 18176

  6. Разпределение на бюджет 2014 год.по разходни параграфи • 1011-храна 28656 • 1012-медикаменти 600 • 1013-раб.облекло 5600 • 1014-учебни р-ди и книги 6500 • 1015-материали 33107 • 1016-вода,горива,елен. 65000 • 1020-външни услуги 24100 • 1030-текущ ремонт 23000 • 1051-командировки 1020 • 1062-застраховки 1000 • 1981-плат.общ.данъци и такси 1500 • Всичко: 1086379

  7. Благодаря за вниманието! Общо събрание 10.04.2014