1 / 29

SCHIZOFRENI hos utviklingshemmede - praksis

SCHIZOFRENI hos utviklingshemmede - praksis. Schizofrenidagene 2008 trine lise bakken, Cand.san. / Ph.d. student Psykiatrisk avdeling for psykisk utviklingshemmede / UiO 2008. Utviklingshemmede i psykiatrisk vern. PUH har blitt behandlet i psyk. til alle tider – mest overvekt av lett PU

deanne
Télécharger la présentation

SCHIZOFRENI hos utviklingshemmede - praksis

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SCHIZOFRENI hos utviklingshemmede - praksis Schizofrenidagene 2008 trine lise bakken, Cand.san. / Ph.d. student Psykiatrisk avdeling for psykisk utviklingshemmede / UiO 2008 trine bakken / UUS 2008

 2. Utviklingshemmede i psykiatrisk vern • PUH har blitt behandlet i psyk. til alle tider – mest overvekt av lett PU • Det å skille mellom PU – autisme og psykisk lidelse er ett relativt nytt fenomen (etter 1. Vkr?). • Vanlig at utviklingshemmede var innlagt i psykiatriske sykehus i Norge frem til ansvarsreformen – svært sjelden akse II (akse I?)-diagnoser • Mål for behandling tidligere: orden, renslighet, kontroll • Metoder: medikamenter, tvangsmidler, isolasjon • PPU opprettet for å sluse ut pasienter med PU tilbake til kommuner og bydeler trine bakken / UUS 2008

 3. Etter ansvarsreformen (1990) • Forventning om at personer med PU skulle få hjelp i konvensjonelle hjelpeapparat, både somatikk og psykiatri • Lite samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten for PU (Habilietringstjenesten) pg psykiatrisk SHT. • Lite villighet til å behandle personer med PU i allmennpsykiatri  nytt nå: at DPS’ene ikke skal ta imot personer med moderat, alvorlig og dyp PU. • Sengeposter: Uavklart • HVEM SKAL BEHANDLE PASIENTER MED PU OG PSYKISK LIDELSE? trine bakken / UUS 2008

 4. Nasjonalt nettverk • Nasjonalt fagnettverk om utviklingshemning og psykisk lidelse • Tilknyttet NAKU (nasjonalt kompetansesenter om utviklingshemning) – naku.no • Initiativ fra PPU / UUS, Planlagt i 2007 • Opprettet i 2008 • Første konferanse oktober 2008 • Mandat: fagutvikling IFT utredning og behandling, samarbeid mellom spesialist- og primærheøsetjenesten trine bakken / UUS 2008

 5. Erfaringer fra Regionalt fagmiljø for autisme og psykisk lidelse • Resultat avhenger av organisering:kontinuitet i behandlingskjeden • Felles forståelse av symptomene / klientens endrede atferd • Behandling, både psykososial og medikamentell, må baseres på grundig utredning (kjent fenomen at personer med Pu / autisme får psykotrope medikamenter grunnet utfordrende atferd) trine bakken / UUS 2008

 6. Aspekter ved organisering • Planlegging – en ansvarlig • Deltagere – vurderes grundig – NB familien • Faste rammer – sett opp møter for ½ år av gangen, fordele arbeidsoppgaver • Forventninger – defineres for utredning / behandling iverksettes • Rolleavklaring – hvem gjør hva, behandlingsansvar for klienten • Evaluering – for hver pasient til å begynne med trine bakken / UUS 2008

 7. Praktisk organisering - RFAPL • Prosjektgruppe: To fagpersoner fra RFAPL + klinikere fra spesialisthelsetjenesten (hab + psykiatri), fra kommunen (fler ulike fagpersoner) + familien • Hvert samarbeidsprosjekt varer ett – fire år • Prosjektleder / koordinator sørger for at oppgaver blir løst og initierer samarbeid mellom ulike instanser / fagpersoner • Holder kontakt med nære omsorgspersoner mellom møtene. Kan være familie / kommunale tjenesteytere • ERFARING: alle gjør det de kan best trine bakken / UUS 2008

 8. Prosjekt: mann i tredveårene, ”Petter” • Petter har lett PU, autisme og sterkt utfordrende atferd • Store samhandlingsvansker siden tidlig ungdomsalder • Stor uro, aggressiv, sterkt utagerende. Flyttet mange ganger. • Prøvd mange forskjellige miljøterapeutiske opplegg. Ikke effekt. • For tre år siden: 3:1-bemanning. Innlagt flere korte opphold psykiatrisk klinikk. • Suicidforsøk. • Søkt RFAPL. Høyt konfliktnivå mellom familien og omsorgsgivere. • Prosjektgruppe opprettet: RFAPL 3fagpersoner, AVH 2fagp., kommunen 3fra bolig + 1fra adm., foreldre. Per hadde ikke dagtilbud. • Prosjektet varte i nesten tre år. • Resultat: diagnoser etablert. Utfordrende atferd eliminert (nesten). • Miljøterapi endret. Medikamentell behandling endret. Petter flyttet. • Konflikter eliminert. Foreldrene kan reise på ferie. trine bakken / UUS 2008

 9. Behandling - akutt Tilpasse miljø: • ingen krav – gi omsorg • Ikke instrukser, ev. gradert håndledelse • ikke la pasienten være alene (angst) • skjerming – avgrense impulser • ta over oppgaver (kle på og mate om nødv.) • ikke valg i akuttfasen • Innleggelse i psykiatrisk hospital? • Medikamenter: Risperdal, Zyprexa, Cicordinol, Nozinan?? • Angstdempende tiltak trine bakken / UUS 2008

 10. Behandling - langtidsperspektiv • Utredning – prosess • Sårbarhet, varseltegn, kriseplan • Sykemelding • Miljøbehandling • Samtalebehandling • Medikamenter • Atferdsanalyse • Ivareta personalet • Nettverksbygging trine bakken / UUS 2008

 11. Edvard – 36 år • Moderat PU og paranoid schizofreni • Svært plaget av devaluerende stemmer • Medikamentell behandling • Psykososial behandling: • Samtaler hver uke (mange år): tema forhold til mor, selvføle¨lse, trøst • FFG: praktisk hjelp og gruppetilhørighet • Mestring av hverdagen (dagtilbud + fysisk trening; ski + turer på bena) trine bakken / UUS 2008

 12. trine bakken / UUS 2008

 13. Komorbiditet • Komorbiditet til psykoser hos PU er lite studert; men erfaringer viser: • Angst • Depresjon (hos PU) • Tap av initiativ til å utføre aktiviteter • Personen er uvanlig passiv og har markert nedsatt evne å gjennomføre aktiviteter • Reguleringsproblemer, søvn, vekttap • Økt irritabilitet / aggresjon trine bakken / UUS 2008

 14. Stress / sårbarhet Personer disponert for schizofreni har ekstra stor sårbarhet, PU +autisme øker sårbarheten Overfølsomme for det som er bagateller for andre: krav, kritikk, økonomiske bekymringer, overinvolvering osv trine bakken / UUS 2008

 15. Stressorer • Livshendelser • Konflikter • Mangel på struktur • Søvnmangel • Isolasjon • Kritikk / fiendtlighet / emosjonell overinvolvering trine bakken / UUS 2008

 16. Beskyttelse • Miljøterapi • Familiebehandling • Nettverk • Psykoterapi • Sosial trening • Medisiner trine bakken / UUS 2008

 17. Akuttfase – ”omsorgsfase” • Rasjonale: omsorg, ikke atferdsregulering eller opprettholdelse av ferdigheter • Angstreduserende tiltak: ikke la klienten være alene lenge av gangen, etc • Dagsplan endres: aktiviteter reduseres • Krav reduseres til et minimum • Verbale instrukser reduseres til et minimum • Kommunikasjon IFT klientens forverring; disorganisering, passivitet, kognitivt fall etc • Personalet tar over oppgaver: påkledning, smøring av brødskiver, tannpuss etc • Grensesetting reduseres til et minimum – grensesetting kun ved aggresjon • Tilbud: kaffe på sengen etc • Ev. adm. Av medikamenter • Ev. veiledning / debriefing til personalgruppen trine bakken / UUS 2008

 18. Symptomfri fase • Rasjonale: Livskvalitet; aktiviteter, dagsenter eller arbeid, mestring, ev. atferdsregulering • Dagsplan opprettholdes • Krav til egenaktivitet • Sårbarhetsfaktorer: personer med psykisk lidelse (særlig psykose) er svært sårbare, særlig IFT kritikk & fiendtlighet trine bakken / UUS 2008

 19. Ivareta nærpersoner • Veiledning (prosess eller fag?) • Debriefing (”å snakke om det”) • Kollegafellesskapet • Lederansvar • Bevisstgjøring av egen rolle som omsorgsgiver / terapeut (hverdagsspråk og vitenskapsspråk) • Oppfølging av skadede ansatte • Hvilke signaler kan vi lese i personalgruppene? (angst-skala) trine bakken / UUS 2008

 20. Lav EE (Expressed Emotion) • Lar i større grad klienten styre grad av kontakt • Aksepterer at klienten ikke makter å være sosial hele tiden • Relaterer problemer til psykosen, og ikke vond vilje eller latskap • Varme og støttende • Rolige og tålmodige • Tydelige i sin kommunikasjon • Ikke-kritiske, ikke-fiendtlige, ikke emosjonelt overinvolverende • Personlig modne, i normal kontakt med egne følelser, og evne til å kontrollere hvordan disse kommer til uttrykk • AKTUELT PU: Færre instrukser og krav, mindre ”mas”, ikke gjennomføre aktiviteter når klienten signaliserer uvilje, ta over der klienten ikke får til oppgaven trine bakken / UUS 2008

 21. Neuroleptika • Først og fremst for psykotiske lidelser • I små doser også anvendelig for ikke-psykotisk angst og uro (sløvende bi-effekt) • Anvendelig for tourette syndrom • Enormt overforbruk i populasjonen mennesker med utviklingshemming, vanligvis brukt uten at det foreligger adekvat diagnose • Nåværende eller tidligere psykose er ikke god nok grunn til å gi slike medikamenter. Det avgjørende er om det virker på psykosen, ikke om personen har en psykotisk lidelse. • På sitt beste gir slike medikamenter personen et nytt liv. • På gruppenivå er den personlige vinningen ved å bruke antipsykotika større enn bivirkningene. trine bakken / UUS 2008

 22. Kasuistikk 2 fra i går • Mest fremtredende psykotiske symptomer behandlet med Cisordinol: NB: Cyp2D-6 systemet muterer  skyhøyt serumspeil • Psykososial behandling: ikke aktuelt med gruppe eller samtale  • Miljøterapi: kommunikasjon  lese og tolke ”gå hjem” trine bakken / UUS 2008

 23. Kasuistikk – fort. • Miljøterapi: kommunikasjon, se og forstå • Angst mest fremtredende problem (svært vanlig hos alle PU med psykose) • Ikke la klienten være alene • Oversikt over angstsymptomer + intervensjoner • Avpasse aktiviteter og samhandling til grad av symptombelastning • Tradisjon i feltet: ”one size fits all” trine bakken / UUS 2008

 24. Forskningsprosjekt kommunikasjon • Deltagere • Pleiere, 34 (syke- og vernepleiere, hjelpepleiere, ufaglærte) • Pasienter, 4, med psykisk utviklingshemming, autisme og psykotiske symptomer • Forskningsfeltet • UUS; Psykiatrisk avdeling for psykisk utviklingshemmede, Dikemark sykehus • Effektiv kommunikasjon - fire dimensjoner • Meningsfull respons • Felles oppmerksomhet • Oppgave-orientering • Emosjonell støtte trine bakken / UUS 2008

 25. Kommunikasjon - observasjonskategorier Meningsfull respons • Meningsfullt svar, gi ros IFT situasjon- ikke person, Bekrefte valg Ikke meningsfull respons • Ikke gi svar / respons, Respons klienten ikke kan forstå, Avvise valg Felles oppmerksomhet (joint attention) • Henvendelse / gi instruks i oppmerksomhetsfeltet Ikke felles oppmerksomhet Henvendelse, Gi instruks utenfor oppmerksomhetsfeltet, Oppmerksomheten vendes fra klienten Oppgave-orientering • Fysisk grensesetting, Ta over oppgaven, Tilpasse tempo, Tilrettelegge for aktivitet, Tilrettelegge for valg Emosjonell støtte • Tilpasse følelser – ”tuning, Bekrefte følelser, Berolige fysisk, Speile, trine bakken / UUS 2008

 26. Pasientkategorier Organisert atferd • Målrettet aktivitet • Verbalt initiativ, Initiativ ved berøring / ved blikk • Meningsfull respons • Følger instruks Disorganisert atferd • Ikke målrettet vandring (“vimsing”) • Avsporing • Selvskading / utagering • Ikke meningsfull respons • Følger ikke instruks trine bakken / UUS 2008

 27. Dimensions of Communication Initiative Organized Behaviour Disorganized Behaviour Meaningful response 19.5 % 30.1 % 50.4 % Joint attention 9.0 % 55.8 % 35.2 % Task sustenance 1.3 % 66.7 % 32.0 % Emotional support 22.2 % 55.6 % 22.2 % Not Meaningful response 14.0 % 18.6 % 67.4 % Other focus 5.7 % 44.3 % 50.0 % Effektiv kommunikasjon trine bakken / UUS 2008

 28. Konklusjon • Effektiv kommunikasjon gir betydelig reduksjon av disorganisering hos pasientene i dette utvalget. • Oppgave-orientering gir størst effekt relatert til disorganisering • Emosjonell støtte og meningsfull respons resulterer flest initiativ fra pasientene • Erfarne pleiere (ansatt<5år) kommuniserer oftere effektivt trine bakken / UUS 2008

 29. Referanser • Bakken, T.L., Eilertsen, D.E., Smeby, N.A., Martinsen, H. (2008) Observing communication skills in staffs interacting with adults suffering from intellectual disability, autism and schizophrenia. Nordic Journal of Nursing Research and Clinical Studies, 28:1, 30-35. • Bakken, T.L., Eilertsen, D.E., Smeby, N.A., Martinsen, H. (2008) Effective communication related to psychotic disorganised behaviour in adults with intellectual disability and autism. Nordic Journal of Nursing Research and Clinical Studies, 88:28, 9-13. • Pridding, A., Watkins, D. and Happell, B. (2007) Mental health nursing roles and functions in acute inpatients units: Caring for people with intellectual disability and hental health problems – A literature Review. Interna J Psychiatr Nurs Research, 12:2, 1459-1470. trine bakken / UUS 2008

More Related